1. โรงเรียนอนุบาลกระบี่
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 4-6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง โศภิษฐา สุวรรณลิขิต
2.เด็กหญิง ภัทรพร หยดย้อย
3.เด็กหญิง จิรสุตา ชินชำนาญ
4.เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ สุดตะเมือง
5.เด็กหญิง มณพินันภัค เอียดภิรมย์
1.นาง สุพร วิเชียรมณี
2.นางสาว สุทธิดา ปานกลาง
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป. 1-6
96.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศุภสุตา รอดคุ้ม
1.นาย วัชระ เปียกบุตร
2. โรงเรียนอนุบาลชุมพร
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ป. 1-6
86.66
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ฐิตาพร น้ำเงิน
1.นางสาว จันทร์ทิพย์ สุขสวัสดิ์
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย) ป. 1-6
88.66
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เตชินท์ บุระคำ
1.นางสาว จันทร์ทิพย์ สุขสวัสดิ์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1-3
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปุณณภา ไชยรัตน์
2.เด็กหญิง ญาดา เพ็งฉุย
1.นางสาว มาศวรี สังข์เรียง
2.นาย ยุทธศักดิ์ ปะโส
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(ชาย) ป. 1-6
92.66
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศุภากร เกษแดงสกลวุฒิ
1.นาย ภูริทัตตะวันฉาย เพชรศรี
คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 1-3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิรายุ ศักดิ์กาญจนา
1.นางสาว จันทร์หอม ทองดีสุนทร
ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 1-3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย คณาธิป ตันติสุวรรณกิจ
1.นาง ธนัชพร บัวทอง
คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 1-3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ยชญ์ศตพร ศันติวิชยะ
1.นางสาว มินตรา ช่วยดำรงค์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 1-3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กันตภณ สุวรรณ
2.เด็กหญิง วริศรา แดงขวัญทอง
1.นาง ธิดารัตน์ คชโรจน์
2.นางสาว กมลชนก จันทร์ส่งแสง
ภาษาต่างประเทศ
การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป. 4-6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธันยธรณ์ กนกกันฑพงษ์
1.นางสาว อภิสรา แกล้วทนง
3. โรงเรียนอนุบาลตรัง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
ภาษาไทย
การเขียนเรียงความ ป. 4-6
87.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อานิสซะนัน เสียมไหม
1.นาง ชนากานต์ เต็มสงสัย
วิทยาศาสตร์
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรรณปพร ไชยแก้ว
2.เด็กหญิง โศภิตนภา ชุมประยูร
1.นางสาว สาวิตรี ราชเดิม
2.นางสาว นิตยาพร ชูสุวรรณ์
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป. 4-6
97.25
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พงพิสาข์ หาขุน
2.เด็กหญิง วารินทร์ ทักษิณประภา
1.นาย ปวร ทองบัว
2.นาย ไนยชน ผลทอง
4. โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป. 1-6
94.66
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณยฎา เจริญผล
1.นางสาว เพทาย บุบผัน
คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Paint) ป. 1-3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัญญภา กัณฑ์อุไร
2.เด็กหญิง สุวิชญา วีระกุล
1.นาง สุภาวดี ดิสเสถียร
2.นางสาว อุมาพร จากระโนต
คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 4-6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ขวัญชัย ลิ่มวงค์สวัสดิ์
1.นาง อรทัย เดชเชียร
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป. 1-6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณยฎา เจริญผล
1.นางสาว เพทาย บุบผัน
คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 4-6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณฐกร อินทรสังขนาวิน
1.นาง กุสาวดี เพชรศรี
วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณธัช บุญอมรศิริ
2.เด็กหญิง ณัฐธยาน์ ฉายวิริยะ
3.เด็กหญิง ปัญฑิตา บุญวงศ์
1.นาย ประเสริฐ ขุนชำนาญ
2.นางสาว มิ่งขวัญ จุติปัญจพรกุล
ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 4-6
99.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิมพ์พรรณ ชินธีรกานต์
1.นางสาว วาสนา มีเดช
2.นาง สุเทวี แท้สูงเนิน
ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills (Multi Skills Competition) ป. 4-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีธัช พัฒนปรีชากุล
1.นาง จิรา ไชยณรงค์
2.นางสาว ภัญนภัส กระปุกทอง
5. โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป. 4-6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วิศว์ชนนท์ นนท์ธีระบวร
2.เด็กชาย ธนวรรณธน์ ดำพุด
1.นาย ฟูอารดี ดอเลาะ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 1-3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นูรนูรีน ดอเลาะ
2.เด็กหญิง ซาฟีร่า แวอุมา
3.เด็กหญิง บุญยานุช หลงราม
4.เด็กหญิง มลฑกาน ศิริมงคล
5.เด็กหญิง ญาณิศา จันทร์สกุล
1.นาง วรรณวดี ไชยศร
2.นางสาว ชนาธิป ดำกระเด็น
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(ชาย) ป. 1-6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณนนท์ สกุลจีน
1.Mr. Robert Davide
6. โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 4-6
97.16
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ลักษณารีย์ บำรุงกรณ์
1.นาง ขวัญใจ โกสุธรรม
7. โรงเรียนอนุบาลพังงา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
การงานอาชีพ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ป. 4-6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พชร นครินทร์
2.เด็กชาย สัคคบดี ทองเพ็ญ
3.เด็กชาย วรกร จงกิจ
1.นาย กิตติบดี แก้วพิพัฒน์
2.นาย ณัฐศิษฐ์ ผลประสาร
3.นาย สิทธิศักดิ์ บุญผ่อง
การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป. 4-6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง น้ำฝน ธัมมะปิติกุล
2.เด็กหญิง สิริกาญจน์ พึงสงวน
3.เด็กหญิง ฉัตรลักษณ์ จริยหัตถะกิจ
1.นาย ภาณุวัฒน์ เหินหาว
2.นาย ณัฐศิษฐ์ ผลประสาร
3.นาง กมลรัตน์ คงนคร
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป. 1-6
94.66
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัทรวดี ศรีวัฒนกูล
1.นางสาว ปิยะมาศ มาศทอง
8. โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 4-6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง บูรณี คงศรีเจริญ
2.เด็กหญิง นันท์พินิตา อินดำ
1.นาง ธันยาภรณ์ พูลเอียด
2.นาย สุทธินันท์ สงกลิ่น
ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 4-6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สมิตา ตุลยนิษก์
1.นาง สุภาพร ไกรเกตุ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 1-3
93.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปุณณดา บุญพะหุุลา
1.นาย อนุวัฒน์ หนูอุ่น
ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 1-3
94.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นรรัตน์ รักชุม
1.นาง ปิยนุช สุริโย
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (ComicStrip) ป. 4-6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สรชัช วิริโยธิน
2.เด็กชาย พัชรบุญ บุญมี
1.นางสาว สุนันทา สาเส็ม
2.นาย ธนศักดิ์ คงเหลือ
ภาษาไทย
เขียนเรื่องจากภาพ ป. 1-3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรรณพร เกื้อสุข
1.นาง นงลักษณ์ มาตรชมภู
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 1-3
98.17
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนดล ปานียโชติ
2.เด็กหญิง ณฐิตา อินแพง
1.นาง สุรพา อ่อนศรีแก้ว
2.นาง ชุติกานต์ สุวรรณพิสุทธิ์
9. โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 1-3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รวิสรา โยมญาติ
1.นางสาว ชนิดาภา ทัพเย็น
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 4-6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อัคพนธ์ มาตรา
2.เด็กหญิง พิมพ์ณดา วิศาลจารุพัชร์
1.นางสาว กรณัฐ สุจริตธรรม
2.นาย กรยุทธิ์ บุญสัย
ภาษาไทย
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กลอนสี่ ป. 4-6
91.66
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สิรินธรรัตน์ ภักดี
2.เด็กหญิง พิชามญช์ุ ชุมดี
1.นาง นิตยา ปิ่นเทศ
2.นางสาว ขนิษฐา บุญสุขานนท์
การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ป. 4-6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มุกตาภา รัตนวงศ์
2.เด็กชาย ธีรภัธร์ อ่อนเกลี้ยง
3.เด็กหญิง แพรวชญาน์ ยวนใจ
1.นาง นูรียา อสัมภินวัฒน์
2.นาง ขวัญทิพย์ วิจักขณ์สังสิทธิ์
3.นาง บุบผา มุงคำภา
คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป. 1-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปุณณ์ ราตรีลัย
1.นาง กัญจนาภา แช่มศรี
10. โรงเรียนอนุบาลยะลา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 1-3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ วัชรวิวรรธน์
1.นางสาว ณัฐชา พร้อมเพรียง
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 4-6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธันยวีร์ พัดแดง
1.นางสาว ณัฐชา พร้อมเพรียง
11. โรงเรียนอนุบาลระนอง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ป. 1-6
88.66
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศิรณัฏฐ์ รัตน์น่วม
1.นาย ธรรมรส สุวรรโณ
ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 1-3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัญญณัฐ กาญจนพิรุณ
1.นาง อนันตยา ลือยศ
12. โรงเรียนอนุบาลสงขลา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป. 1-6
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กุลภรณ์ หงษ์สกุล
2.เด็กหญิง จิรารัตน์ เลิศสุธาวัลย์
3.เด็กหญิง ธนัชพร เศรษฐทอง
4.เด็กหญิง วิรัลพัชร แซ่ตั้ง
5.เด็กหญิง ปนิตา จันทภาโส
6.เด็กหญิง ชญานิศ ชูหมุน
7.เด็กหญิง พิชญาภัค บุญเลิศ
8.เด็กหญิง อนันตญา วาจาสุจริต
1.นางสาว ปาจรีย์ ทองน้อย
2.นาย ธนวิชญ์ จิตต์สกูล
3.นางสาว นูรีดา สีโปง
4.นางสาว สุจินต์ อินทมะโน
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 4-6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนกร ขาวศรี
2.เด็กชาย ประภวิษณุ์ ขุนหลัด
1.นาง นงค์นุช ขาวศรี
2.นางสาว พรรณนิภา คงจันทร์
ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 4-6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชัชฎา ศรีรักษ์เดช
1.นาง อมรทิพย์ เตชะวิทย์
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 4-6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรนัชชา จีนเพชร
1.นาย ฮาดี อาแวกะจิ
13. โรงเรียนอนุบาลสตูล
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ ธรรมชาติในท้องถิ่น ป. 4-6
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤษณะ มากมี
2.เด็กชาย ธิติกร จันทร์คง
3.เด็กชาย วิชญ์วิสิฐ หมื่นเมือง
1.นาย สมโชค จ่าวิสูตร
2.นางสาว กัณทิมา ยังหาด
14. โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน อนุบาล 1-3
93.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นภัค สังข์เพชร
2.เด็กหญิง รินลดา หีตเทพ
3.เด็กหญิง ธันวรัตน์ เพชรสุวรรณ
1.นางสาว วาสนา ศุขพัชรไพศาล
2.นางสาว วนิดา เสือทอง
ปฐมวัย
การฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย อนุบาล 1-3
99.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรมน เดชมณี
2.เด็กหญิง ณวรัตน์ เกลี้ยงขำ
3.เด็กชาย วงศ์วริศ เยี่ยมบุญยะ
1.นางสาว จิรารัตน์ อภิชนังกูร
2.นางสาว เด่นนภา พูลติ้ม
สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมแข่งขันทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ป. 1-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ฟ้าลดา แพทย์ชีพ
1.นางสาว เบญจรัตน์ สุทธิธนนท์
2.นาย วสิน หนุนพล
15. หน่วยงานภายนอก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.0078279972076416 วินาที
Power By School Master V 1.04