#
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หน้าที่
บัตรประจำตัว
เกียรติบัตร
1 นางสาวสาริศา ไชยสมบัติ โรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
2 นายศุภชัย เวชกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการจัดงาน
3 นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการจัดงาน
4 นายสมชาย สุวรรณาราช ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส คณะกรรมการจัดงาน
5 นายธำรงศักดิ์ ตันนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี คณะกรรมการจัดงาน
6 นายไพศาล ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา คณะกรรมการจัดงาน
7 นายมนตรี สังข์ชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการจัดงาน
8 นายสุเทพ เปียกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ คณะกรรมการจัดงาน
9 นายสมใจ ชูแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง คณะกรรมการจัดงาน
10 นายศรัณย์ บัวทองเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง คณะกรรมการจัดงาน
11 นายเกษม บูหัส ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสงขลา คณะกรรมการจัดงาน
12 นางสาวเสาวนีย์ ช่วยอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการจัดงาน
13 นายยงยุทธ ยืนยง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล คณะกรรมการจัดงาน
14 นางนวลใย สุทธิพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช"ณ นครอุทิศ" คณะกรรมการจัดงาน
15 นายพีระ เสมพืช ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
16 นางชุลีพร พูดงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
17 นายศรยุทธ ฉัตรเฉลิมเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
18 นางกมลทิพย์ ศักดาสาวิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
19 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสงขลา คณะกรรมการจัดงาน
20 นายประเสริฐ ขอบุตร อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพงงา คณะกรรมการจัดงาน
21 นางวรรณี พุ่มสุวรรณ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการจัดงาน
22 นายประมวล เบ็ดเสร็จ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ คณะกรรมการจัดงาน
23 นายสมศักดิ์ เทพณรงค์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
24 นายสำเร็จ เมฆประสิทธิ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
25 นายณัฐ ลายทองสุก อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง คณะกรรมการจัดงาน
26 นางอรพิน สงค์ปาน ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
27 นายนฤทัย จิตตพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
28 นายสมคิด ศรีรักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
29 นางฐิติมา นาวีว่อง ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
30 นางสาวมัซลิน บูสู ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
31 นางสาวพิรุณรัตน์ ศรีนิล ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
32 นางเพลินตา แสงเงิน ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
33 นายอธิพงษ์ พุฒเล็ก ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
34 นายจิระวิน ชูไพ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
35 นางสาวปิยะมาศ มาศทอง ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
36 นางสาวชนัดดา พงษ์ศิริธรา ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
37 นายณัฐศิษฐ์ ผลประสาร ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
38 นางสาวธนิกา หาญจิตร ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
39 นางสาวดารัญ แสงสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
40 นางสาววาสนา แซ่ล่อง ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
41 นางสาวศุภร ทิ้งแหล๊ะ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
42 นางสาวกุสุมา ประกอบทรัพย์ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
43 นางสาวเสาวนีย์ โบบทอง ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
44 นายมารุต ถนอมวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
45 นางสาวปานใจ แซ่ตัน ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
46 นางสาวภานุชนาถ ทองแจ้ง ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
47 นางสาวศิรินดา โต๊ะบู ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
48 นางสาวสิมิลัน ยะหัตตะ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
49 นางสาวพรทิพย์ สมบัติบุญ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
50 นางศิริวิภา คงสงด้วง ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
51 นางสาวโชคดี มณีรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
52 นางสาวเพ็ญนภา ทองสั้น ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
53 นางสาวกิตติยา ไกรนรา ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
54 นางสาวพรผกา แสวงกิจ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
55 ว่าที่ร.ต.หญิงอาภาวัลย์ พันธ์ศุภะ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
56 นายสิทธิศักดิ์ บุญผ่อง ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
57 นายเขษมศักดิ์ นครินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
58 นางสาวณัฎฐา ผลงาม ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
59 นางสาวลักขณา ประหยัดทรัพย์ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
60 นางสาวชนาภา ขุนนิตย์ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
61 นางสาวยาสมี สนิ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
62 นางสาวรัชนีวรรณ บูรณะหิรัญ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
63 นางสาววัชราวลี เดชจูด ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
64 นางสาวชนม์นิภา เกปัน ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
65 นางสาวรสหล๊ะ เภรีกุล ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
66 นายกวีวัฒน์ เจริญงาน ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
67 นางกมลรัตน์ คงนคร ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
68 นางสาวอ้อมทิพย์ ดุลยเกษม ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
69 นางสุตินันท์ ทิพย์รักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
70 นางสาวฤตินันท์ นาคพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
71 นางเสริมศรี พลรงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
72 นางสุมาลี โสมณวัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
73 นางสาวพาราดี เฉี้ยฉุ้น ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
74 นางกษมน ทองสุข ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
75 นางอภิชญา หนูทวี ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
76 นางสาวอัญชนา เหล็กแดง ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
77 นางสาวปิยนุช หัสนีย์ เจ้าหน้าที่บรรณนารักษ์โรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
78 นางศิยาภรณ์ พัฒน์สนิท ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
79 นายบุญเพรียง คงอิ้ว ลูกจ้างประจำโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
80 นายนุสร แป้นแก้ว นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
81 นายสมคิด ศรีรักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
82 นางอัญชุลี ผลประสาร ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
83 นางสาวศศินี ปานสมุทร ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
84 นางสาวปวีณา สินจำเริญ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
85 นางสาวอัจฉรา ฮวบรังค์สรรค์ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
86 นางสาวธันยพร เล็กเกลี้ยง ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
87 นางสาวฐิปญา ชูทอง ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
88 นายเอกลักษณ์ สมบัติบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางกัน คณะกรรมการจัดงาน
89 นายกิตติบดี แก้วพิพัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
90 นายภาณุวัฒน์ เหินหาว ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
91 นางสาวสริตา หีมยิ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
92 นางสาวอรวรรณ บุญไทย เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
93 นางสาวธัญสุดา กอบการ เจ้าหน้าที่บัญชีโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
94 นางสาวณีรนุช ทองเจิม ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
95 นางอาภรณ์ หนูสังข์ แม่บ้านโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
96 นางนันทวรรณ ช่วยประคอง แม่บ้านโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการจัดงาน
97 นางสาวปัญจณี อุ้ยเฉ้ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดงาน
98 นางสาวเรวดี จุลรอด นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.๑๔ คณะกรรมการจัดงาน
99 นางสาวธนพร อัธยาศยนนท์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการจัดงาน
100 นายชัยพร สินทรัพย์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สพป.พังงา คณะกรรมการจัดงาน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.00089406967163086 วินาที
Power By School Master V 1.04