1.ปฐมวัย
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 1-0001 การปั้นดินน้ำมัน อนุบาล 1-3
1 นางสาวเยาวลักษณ์ เอี้ยวสง่า กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานกรรมการ
2 นางสาวเรวดี ทองสอน กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการ
3 นางอำภา ภาคยาสิทธิ์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" กรรมการ
4 นางสาวอัจฉรา ฮวบรังค์สรรค์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ
5 นางฐิติพร เทพษร กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส กรรมการ
6 นางสอริหะ มีรน กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลสตูล กรรมการ
7 นางดารุวรรณ เตชะวันโต กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต กรรมการและเลขานุการ
2 1-0002 การฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย อนุบาล 1-3
1 นางสาวธนพร ภู่จรัสสกุลชัย กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลระนอง ประธานกรรมการ
2 นางสาวสรัลนภัทร แดงสมแก้ว กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลยะลา กรรมการ
3 นางสัตจะ ธรรมวิสุทธิ์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการ
4 นางวันวิสาข์ เม้งหิ้นติ๋ว กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลชุมพร กรรมการ
5 นางสาวสุทาธิษณ์ ธาระบุญ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลสงขลา กรรมการ
6 นางนฤมล ยศไพโรจน์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการ
7 นางบุษกร แววทองคำ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลปัตตานี กรรมการและเลขานุการ
2.ภาษาไทย
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 2-0001 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กลอนสี่ ป. 4-6
1 นางสาวฐิกาญภัศ สันติกุล กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ประธานกรรมการ
2 นางสาววัลย์นภัสร์ นวลละออง กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลชุมพร กรรมการ
3 นางสาวเพ็ญศรี ช่วยมณี กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลสตูล กรรมการและเลขานุการ
2 2-0002 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 1-3
1 นางสุภาพร ไกรเกตุ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลพัทลุง ประธานกรรมการ
2 นางสาวทิพสุคนธ์ เกื้อเส้ง กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส กรรมการ
3 นางรัตนาภรณ์ แก้วเขียว กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลยะลา กรรมการและเลขานุการ
3 2-0003 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 4-6
1 นางสุภาภรณ์ ผอมนะ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลสงขลา ประธานกรรมการ
2 นางสาวพัชรี ศรีชลธาร กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลชุมพร กรรมการ
3 นางสาวศิรินารี ศรีรักษ์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต กรรมการและเลขานุการ
4 2-0004 เขียนเรื่องจากภาพ ป. 1-3
1 นางสาวอินชญาดา อภิภควิชญ์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลปัตตานี ประธานกรรมการ
2 นางสาวสุนิษา เทิงสูงเนิน กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการ
3 นางศุภรัตน์ บรรดาศักดิ์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" กรรมการและเลขานุการ
5 2-0005 การเขียนเรียงความ ป. 4-6
1 นางสุภาวดี กาฬสุวรรณ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการ
2 นางสาววรัญญา ช่วยพิชัย กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ
3 นางวนิดา ศิริวัฒน์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลสตูล กรรมการและเลขานุการ
6 2-0006 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 1-3
1 นางณัฏฐ์ฑิรา เพชรอาวุธ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ประธานกรรมการ
2 นางสาวนันทิดา สร้อยหอม กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการ
3 นางสาวชิตชนก ปาธะรัตน์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการและเลขานุการ
7 2-0007 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 4-6
1 นางสาวศศินี ปานสมุทร กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลพังงา ประธานกรรมการ
2 นางสาววัชราภรณ์ ดุมลักษณ์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการ
3 นางนัฏฐา พงศ์สุพัฒน์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" กรรมการและเลขานุการ
3.คณิตศาสตร์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 3-0001 อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 1-3
1 นางอรอนงค์ สมบูรณ์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลยะลา ประธานกรรมการ
2 นางวรกาญจน์ อุดมศักดิ์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" กรรมการ
3 นางยุพล ชูแก้ว กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการ
4 นางสาวศิวพร หมื่นรันต์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต กรรมการ
5 นางสาวสุกัญญา ทองนาค กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการ
6 นางจุฑาภัสณัน มณีพันธ์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการ
7 นางสุตินันท์ ทิพย์รักษ์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการและเลขานุการ
2 3-0002 อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 4-6
1 นายชัยยงค์ ชูนวล กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลสตูล ประธานกรรมการ
2 นางรจนา เทพกร กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลสงขลา กรรมการ
3 นางสิริรัตน์ วีระตรีชารัตน์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการ
4 นางพิศมัย ภูมิสุวรรณ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลชุมพร กรรมการ
5 นางสาวนูรีซาน ประสิทธิชัยวุฒิ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลปัตตานี กรรมการ
6 ว่าที่ร้อยตรีมะสุกรี อามะ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส กรรมการ
7 นางวีรนุช ธรรมวัฒน์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการและเลขานุการ
3 3-0003 คิดเลขเร็ว ป. 1-3
1 นางโสภิดา อยู่คง กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลระนอง ประธานกรรมการ
2 นางสาวสุดารัตน์ อิดทิ้ง กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ
3 นางนุสรา ปานยิ่ง กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลปัตตานี กรรมการ
4 นางสาวฮุสนา หะยีซำซูดิน กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส กรรมการ
5 นางสาวยุวธิดา บุญทิพย์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลสงขลา กรรมการ
6 นางสาวจันทร์หอม ทองดีสุนทร กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลชุมพร กรรมการ
7 นางสาวสุวิชา ขวัญทอง กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลสตูล กรรมการและเลขานุการ
4 3-0004 คิดเลขเร็ว ป. 4-6
1 นายณัฐกิตติ์ สงแก กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการ
2 นางสาวฟารีด๊ะ มะแอ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลยะลา กรรมการ
3 นางพิไลพร ลิ่มวิภาดากุล กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการ
4 นางจงดี งามทอง กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" กรรมการ
5 นางสาวณีรนุช ทองเจิม กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ
6 นางดอกสร้อย เกตุขาว กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการ
7 นายธนนิต ทองประสาร กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต กรรมการและเลขานุการ
5 3-0005 การแข่งขันซูโดกุ ป. 1-6
1 นายชาคริต เรืองประพันธ์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ประธานกรรมการ
2 นางนูรอัยนี จิตหลัง กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลยะลา กรรมการ
3 นางจารุวรรณ หนูเอียด กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ
4 นางสาวธนาธิป สงพราหมณ์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการ
5 นายจตุฤทธิ์ ขวัญศรีสุทธิ์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการ
6 นางสาวมินตรา ช่วยดำรงค์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลชุมพร กรรมการ
7 นางสาวนาอีหมะ หาสีแม กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลปัตตานี กรรมการ
8 นางสาวอารีตา ฮูลูเจ๊ะหะ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส กรรมการ
9 นางกัญจนาภา แช่มศรี กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต กรรมการ
10 นางตอฮีเร๊าะ สุวรรณมาลี กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลสตูล กรรมการ
11 นางสาวอารีรัตน์ ปลอดนคร กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการ
12 นางสาวนิธากร มณีพรหม กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการ
13 นายอภิรักษ์ สินนะโร กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลสงขลา กรรมการและเลขานุการ
4.วิทยาศาสตร์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 4-0001 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
1 นางสาวนฤมล กิจนิยม กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลชุมพร ประธานกรรมการ
2 นายเอกอุดม จ้ายอั้น กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" กรรมการ
3 นางอลิษา รัชนิพนธ์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต กรรมการ
4 นางรุ้งลาวัลย์ ดำแก้ว กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการ
5 นางกมลวรรณ อินทร์จันทร์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการและเลขานุการ
2 4-0002 ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
1 นางสิริรัตน์ แก้วทองประคำ เดชกมล กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลปัตตานี ประธานกรรมการ
2 นางสุคนธา โพธิ์ทอง กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ
3 นางสาวนุรฮายาตี ตาเยะ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส กรรมการ
4 นางสาวพันทิพา ทิพยฤกษ์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการ
5 นางสาวพรรณราย จันทราชา กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและเลขานุการ
5.สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 5-0001 เพลงคุณธรรม ป. 1-3
1 นางภัคกัญญา นิ่มจงจิตร์ กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก ประธานกรรมการ
2 นายคณิศร ผู้มีทรัพย์ กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการ
3 นางศุภวรรณ บ่อหนา กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการและเลขานุการ
2 5-0002 เพลงคุณธรรม ป. 4-6
1 นางสาวรินดา หาญจิตร กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก ประธานกรรมการ
2 นางจิราภา ศรันย์บัณฑิต กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการ
3 นางสาวจันจิรา ธรรมทีโป กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการและเลขานุการ
3 5-0003 มารยาทไทย ป. 1-3
1 นางสาวสุดาทิพย์ ยกย่อง กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก ประธานกรรมการ
2 นางกนกวรรณ รักษ์ทอง กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการ
3 นางสาวจันทรา นฤนาท กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการและเลขานุการ
4 5-0004 มารยาทไทย ป. 4-6
1 นางสาวงามชื่น รัตนชัย กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก ประธานกรรมการ
2 นางพุทธมนต์ อ่อนทา กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการ
3 นางสาวปรีชญา สุขกุล กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการและเลขานุการ
5 5-0005 อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 1-3
1 นางสาวกิตติยา ไกรนรา กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลพังงา ประธานกรรมการ
2 นางสาวอัฟเซาะ ยีนาแว กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลปัตตานี กรรมการ
3 นางสาวเพ็ญพร เพชรพรหม กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส กรรมการ
4 นางสุภัสสร มณีพงศ์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลสงขลา กรรมการ
5 นางสาวโสภาวรรณ ศรีปัญญา กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต กรรมการ
6 นางสาวธิดารัตน์ รัฐวิเศษ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการ
7 นายสรรเพชญ พิธีการ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการและเลขานุการ
6 5-0006 อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 4-6
1 นางสาวกุสุมา ประกอบทรัพย์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลพังงา ประธานกรรมการ
2 นายเอกฉัตร แคว้นโอฬาร กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการ
3 นางสุภารัตน์ พูลแก้ว กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ
4 นางสาวปัญญาภรณ์ เรืองโรจน์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการ
5 นางธิดารัตน์ คชโรจน์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลชุมพร กรรมการ
6 นางสาวนูรีฮัน ยูโซะ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส กรรมการ
7 นางนงค์นุช ขาวศรี กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลสงขลา กรรมการ
8 นางสาวสุกัญญา ไทรแก้ว กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต กรรมการ
9 นางชุตินันท์ เทือกสุบรรณ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการและเลขานุการ
7 5-0007 เล่านิทานคุณธรรม ป. 1-3
1 นายอลงกรณ์ ชัยประสงค์ กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก ประธานกรรมการ
2 นางสาววันเพ็ญ สำคัญจิต กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการ
3 นายจักรกริช สันซัง กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการและเลขานุการ
8 5-0008 เล่านิทานคุณธรรม ป. 4-6
1 นางสาวสุภาพร บุญธรรม กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก ประธานกรรมการ
2 นายวรานนท์ ภาระพฤติ กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการ
3 นางสาวปิยธิดา นิยมเดชา กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการและเลขานุการ
6.สุขศึกษาและพลศึกษา
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 6-0001 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1-3
1 นางสาวรุวัยดา ปานแดง กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลชุมพร ประธานกรรมการ
2 นายเอกรัตน์ จงรักษ์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการ
3 นางสาวภัสสร ราศรีใส กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต กรรมการและเลขานุการ
2 6-0002 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 4-6
1 นางธันยาภรณ์ พูลเอียด กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลพัทลุง ประธานกรรมการ
2 นายบุญรวย ฉั่ววิเชียร กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการ
3 นางปัทมา ขาวเผือก กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลสตูล กรรมการและเลขานุการ
3 6-0003 กิจกรรมแข่งขันทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ป. 1-6
1 นายภูริทัติ ลิ่มจู้หม้อ กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก ประธานกรรมการ
2 นายกลมวิทย์ จุลชู กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการ
3 นายศักดิ์ดา หาสกุล กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการและเลขานุการ
7.ศิลปะ-ทัศนศิลป์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 7-0001 การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 1-3
1 นางสาวธารทิพย์ ภาระพฤติ กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก ประธานกรรมการ
2 นางสาวกัญญารัตน์ เม่งห้อง กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการ
3 นายศักดิ์ระวี ไชยขันธุ์ กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการและเลขานุการ
2 7-0002 การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 4-6
1 นางสาวธารทิพย์ ภาระพฤติ กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก ประธานกรรมการ
2 นางสาวกัญญารัตน์ เม่งห้อง กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการ
3 นายศักดิ์ระวี ไชยขันธุ์ กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการและเลขานุการ
3 7-0003 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 1-3
1 นางสาวธารทิพย์ ภาระพฤติ กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก ประธานกรรมการ
2 นางสาวกัญญารัตน์ เม่งห้อง กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการ
3 นายศักดิ์ระวี ไชยขันธุ์ กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการและเลขานุการ
4 7-0004 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 4-6
1 นางสาวธารทิพย์ ภาระพฤติ กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก ประธานกรรมการ
2 นางสาวกัญญารัตน์ เม่งห้อง กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการ
3 นายศักดิ์ระวี ไชยขันธุ์ กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการและเลขานุการ
8.ศิลปะ-ดนตรี
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 8-0001 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ป. 1-6
1 นางสาวมณัสยา สำเภารัตน์ กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก ประธานกรรมการ
2 นายภทรชล ลิ่มฮกซี่ กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการ
3 นายนันทวิทย์ นิ่มจงจิตร์ กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการและเลขานุการ
2 8-0002 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ป. 1-6
1 นางสาวมณัสยา สำเภารัตน์ กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก ประธานกรรมการ
2 นายภทรชล ลิ่มฮกซี่ กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการ
3 นายนันทวิทย์ นิ่มจงจิตร์ กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการและเลขานุการ
3 8-0003 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(ชาย) ป. 1-6
1 นางสาวฐิฑิญา ชูลีวัลย์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ประธานกรรมการ
2 นายภานุ มีสิทธิ์ กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการ
3 นายศุภวุฒิ อินทร์แก้ว กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการและเลขานุการ
4 8-0004 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป. 1-6
1 นางสาวฐิฑิญา ชูลีวัลย์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ประธานกรรมการ
2 นายภานุ มีสิทธิ์ กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการ
3 นายศุภวุฒิ อินทร์แก้ว กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการและเลขานุการ
5 8-0005 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(ชาย) ป. 1-6
1 นายซามูเอล นุ่นทอง กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก ประธานกรรมการ
2 นายเจนสกนธ์ ศรันย์บัณฑิต กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการ
3 นายปาณัสม์ พวงแก้ว กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการและเลขานุการ
6 8-0006 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป. 1-6
1 นายซามูเอล นุ่นทอง กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก ประธานกรรมการ
2 นายเจนสกนธ์ ศรันย์บัณฑิต กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการ
3 นายปาณัสม์ พวงแก้ว กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการและเลขานุการ
7 8-0007 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย) ป. 1-6
1 นายอภิชัย ศุภศิลป์ กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก ประธานกรรมการ
2 นายอิสรพงศ์ เต็มราม กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการ
3 นางสาวชยาภรณ์ อยู่เจริญ กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการและเลขานุการ
8 8-0008 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป. 1-6
1 นายอภิชัย ศุภศิลป์ กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก ประธานกรรมการ
2 นายอิสรพงศ์ เต็มราม กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการ
3 นางสาวชยาภรณ์ อยู่เจริญ กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการและเลขานุการ
9.ศิลปะ-นาฏศิลป์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 9-0001 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป. 1-6
1 นายประสาธน์ชัย แย้มสุนทร กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ประธานกรรมการ
2 นางสาวกัญดาพร อันทการ กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการ
3 นางสาวอตินุช สรรเกียรติกุล กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการและเลขานุการ
10.การงานอาชีพ
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 10-0001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ ธรรมชาติในท้องถิ่น ป. 4-6
1 นางกิ่งกนก ยิ่งวุฒิวรกุล กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก ประธานกรรมการ
2 นายเสริมพล แก้วขาว กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการ
3 นางสาวศศิวิมล วิมลพันธุ์ กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการและเลขานุการ
2 10-0002 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ป. 4-6
1 นายจิรวัฒน์ จันทรลาภ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลปัตตานี ประธานกรรมการ
2 นายเรืองยศนิติ พูลภิญโญ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลยะลา กรรมการ
3 นายนฤทัย จิตตพันธ์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ
4 นางสุภารัตน์ จิตตพันธ์ กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการและเลขานุการ
3 10-0003 การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ป. 4-6
1 นางทศพร ตันติกานต์กุล กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลพัทลุง ประธานกรรมการ
2 นางสปีน๊ะ หมีนพราน กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลสตูล กรรมการ
3 นางสาวนาตยา เหมหมัน กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการและเลขานุการ
4 10-0004 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป. 4-6
1 นางสาวขวัญฤทัย ทองแท้ กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก ประธานกรรมการ
2 นางมณีรัตน์ เร็วเรียบ กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการ
3 นางนวลักษณ์ โยมเนียม กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการและเลขานุการ
11.คอมพิวเตอร์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 11-0001 การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Paint) ป. 1-3
1 นายอดิเทพ วิชิต กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลระนอง ประธานกรรมการ
2 นายฟูอารดี ดอเลาะ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส กรรมการ
3 นางสาวปิยะมาศ สังข์ทอง กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลสตูล กรรมการและเลขานุการ
2 11-0002 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (ComicStrip) ป. 4-6
1 นางสาวนิตอนงค์ คงฤทธิ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลปัตตานี ประธานกรรมการ
2 นางสาวสุนันทา สาเส็ม กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการ
3 นางอามาล โต๊ะตาหยง กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลยะลา กรรมการและเลขานุการ
3 11-0003 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป. 4-6
1 นางเพชรไพลิน ศรียา กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ประธานกรรมการ
2 นางสาววารุณี โทศก กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลชุมพร กรรมการ
3 นางสาวสุนิสา เอี่ยมสกุล กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลสตูล กรรมการ
4 นายธนศักดิ์ คงเหลือ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการ
5 นางจุไรรัตน์ จุรณทรรศน์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการและเลขานุการ
4 11-0004 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป. 4-6
1 นายเกรียงศักดิ์ ทองเป็นเพ็ชร กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลยะลา ประธานกรรมการ
2 นางสาวสาริศา ไชยสมบัติ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลพังงา ประธานกรรมการ
3 นางสาวรมิดา ไชยพงษ์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการ
4 นางสาววรรษพร อยู่ข้วน กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการ
5 นางสุภมาส รักษาเขตร กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต กรรมการ
6 นายบัชซูดิน มอลอ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลสตูล กรรมการและเลขานุการ
12.ภาษาต่างประเทศ
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 12-0001 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 1-3
1 นางสาวอุไรวรรณ เส็นปาน กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ประธานกรรมการ
2 MissJessica Pescadero Logronio กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการ
3 Mr.Dzonatans Jansevics กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต กรรมการ
4 MissBryony Blue Sutherland กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลสตูล กรรมการ
5 นายชีวิน วัฒนสิน กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการและเลขานุการ
2 12-0002 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 4-6
1 นางสุภาวดี ปุญจุบัน กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลชุมพร ประธานกรรมการ
2 MissJetrina Laporga กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลยะลา กรรมการ
3 Mr.Celestin Angah Tamambang กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการ
4 Mr.Pablo Arnoldo Diaz Tordecilla กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ
5 นางณัฏฐากร แก้วเชื้อ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการและเลขานุการ
3 12-0003 การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป. 4-6
1 นางสาวณัฐญา ศรีวิรมย์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลปัตตานี ประธานกรรมการ
2 Ms.Yulia Anokhino กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลชุมพร กรรมการ
3 Mr.Gokay Oflay กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ
4 MissKatherine Isabel Isley กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการ
5 นายอามีน สาแลมา กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส กรรมการและเลขานุการ
4 12-0004 การแข่งขัน Multi Skills (Multi Skills Competition) ป. 4-6
1 นางสาวดวงพร สุทธิสว่าง กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลสงขลา ประธานกรรมการ
2 Mr.Charles Priest กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลชุมพร กรรมการ
3 Mr.Rainier Del Fierro กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" กรรมการ
4 MissSusan Skea กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ
5 นางเนตรนิดา อภิรักษ์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.03756308555603 วินาที
Power By School Master V 1.04