รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
11-0001 คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Paint) ป. 1-3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
11-0002 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (ComicStrip) ป. 4-6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
11-0003 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป. 4-6
97.25
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
11-0004 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป. 4-6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
1-0001 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน อนุบาล 1-3
93.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
1-0002 ปฐมวัย
การฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย อนุบาล 1-3
99.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
2-0001 ภาษาไทย
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กลอนสี่ ป. 4-6
91.66
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
2-0002 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 1-3
94.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
2-0003 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 4-6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
2-0004 ภาษาไทย
เขียนเรื่องจากภาพ ป. 1-3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
2-0005 ภาษาไทย
การเขียนเรียงความ ป. 4-6
87.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
2-0006 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 1-3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
2-0007 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 4-6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
3-0001 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 1-3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
3-0002 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 4-6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
3-0003 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 1-3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
3-0004 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 4-6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
4-0001 วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
4-0002 วิทยาศาสตร์
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
5-0001 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 1-3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
5-0002 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 4-6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
5-0003 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 1-3
98.17
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
5-0004 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 4-6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
5-0005 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 1-3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
5-0006 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 4-6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
6-0001 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1-3
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
6-0002 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 4-6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
7-0001 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 1-3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลยะลา
7-0002 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 4-6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลยะลา
7-0003 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 1-3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
7-0004 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 4-6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
8-0001 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ป. 1-6
88.66
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
8-0002 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ป. 1-6
86.66
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
8-0003 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(ชาย) ป. 1-6
92.66
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
8-0004 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป. 1-6
96.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
8-0005 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(ชาย) ป. 1-6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
8-0006 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป. 1-6
94.66
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
8-0006 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป. 1-6
94.66
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
8-0007 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย) ป. 1-6
88.66
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
8-0008 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป. 1-6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
9-0001 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป. 1-6
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
10-0001 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ ธรรมชาติในท้องถิ่น ป. 4-6
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
10-0002 การงานอาชีพ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ป. 4-6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
10-0003 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ป. 4-6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
12-0001 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 1-3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
12-0002 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 4-6
99.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
12-0003 ภาษาต่างประเทศ
การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป. 4-6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
12-0004 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills (Multi Skills Competition) ป. 4-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
3-0005 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป. 1-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
5-0007 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 1-3
93.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
5-0008 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 4-6
97.16
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
6-0003 สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมแข่งขันทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ป. 1-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
10-0004 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป. 4-6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.0043959617614746 วินาที
Power By School Master V 1.04