#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
1 คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Paint) ป. 1-3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
2 คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Paint) ป. 1-3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
3 คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Paint) ป. 1-3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
4 คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Paint) ป. 1-3
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
5 คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Paint) ป. 1-3
83.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
6 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (ComicStrip) ป. 4-6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
7 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (ComicStrip) ป. 4-6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
8 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (ComicStrip) ป. 4-6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
9 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (ComicStrip) ป. 4-6
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
10 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (ComicStrip) ป. 4-6
87.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
11 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (ComicStrip) ป. 4-6
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลยะลา
12 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (ComicStrip) ป. 4-6
84.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
13 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (ComicStrip) ป. 4-6
82.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
14 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (ComicStrip) ป. 4-6
80.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
15 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป. 4-6
97.25
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
16 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป. 4-6
95.50
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
17 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป. 4-6
93.75
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
18 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป. 4-6
92.25
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
19 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป. 4-6
91.25
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลยะลา
20 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป. 4-6
90.50
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
21 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป. 4-6
90.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
22 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป. 4-6
89.75
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
23 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป. 4-6
89.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
24 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป. 4-6
87.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
25 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป. 4-6
84.50
11
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
26 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป. 4-6
84.25
12
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
27 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป. 4-6
81.50
13
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
28 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป. 4-6
80.25
14
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
29 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป. 4-6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
30 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป. 4-6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
31 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป. 4-6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
32 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป. 4-6
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
33 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป. 4-6
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
34 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป. 4-6
84.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
35 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป. 4-6
80.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
36 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน อนุบาล 1-3
93.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
37 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน อนุบาล 1-3
92.17
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
38 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน อนุบาล 1-3
90.71
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
39 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน อนุบาล 1-3
88.50
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
40 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน อนุบาล 1-3
86.29
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
41 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน อนุบาล 1-3
84.86
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
42 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน อนุบาล 1-3
83.17
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
43 ปฐมวัย
การฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย อนุบาล 1-3
99.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
44 ปฐมวัย
การฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย อนุบาล 1-3
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
45 ปฐมวัย
การฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย อนุบาล 1-3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
46 ปฐมวัย
การฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย อนุบาล 1-3
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
47 ปฐมวัย
การฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย อนุบาล 1-3
90.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
48 ปฐมวัย
การฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย อนุบาล 1-3
89.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
49 ปฐมวัย
การฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย อนุบาล 1-3
86.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
50 ปฐมวัย
การฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย อนุบาล 1-3
84.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
51 ภาษาไทย
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กลอนสี่ ป. 4-6
91.66
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
52 ภาษาไทย
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กลอนสี่ ป. 4-6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
53 ภาษาไทย
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กลอนสี่ ป. 4-6
90.50
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
54 ภาษาไทย
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กลอนสี่ ป. 4-6
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
55 ภาษาไทย
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กลอนสี่ ป. 4-6
88.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
56 ภาษาไทย
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กลอนสี่ ป. 4-6
81.83
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
57 ภาษาไทย
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กลอนสี่ ป. 4-6
80.66
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
58 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 1-3
94.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
59 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 1-3
93.67
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
60 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 1-3
90.67
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
61 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 1-3
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
62 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 1-3
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลยะลา
63 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 1-3
87.67
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
64 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 1-3
86.33
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
65 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 1-3
85.67
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
66 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 1-3
84.67
9
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
67 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 4-6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
68 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 4-6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
69 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 4-6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
70 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 4-6
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
71 ภาษาไทย
เขียนเรื่องจากภาพ ป. 1-3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
72 ภาษาไทย
เขียนเรื่องจากภาพ ป. 1-3
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
73 ภาษาไทย
เขียนเรื่องจากภาพ ป. 1-3
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลยะลา
74 ภาษาไทย
เขียนเรื่องจากภาพ ป. 1-3
93.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
75 ภาษาไทย
เขียนเรื่องจากภาพ ป. 1-3
90.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
76 ภาษาไทย
เขียนเรื่องจากภาพ ป. 1-3
89.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
77 ภาษาไทย
เขียนเรื่องจากภาพ ป. 1-3
88.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
78 ภาษาไทย
เขียนเรื่องจากภาพ ป. 1-3
87.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
79 ภาษาไทย
เขียนเรื่องจากภาพ ป. 1-3
86.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
80 ภาษาไทย
เขียนเรื่องจากภาพ ป. 1-3
85.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
81 ภาษาไทย
เขียนเรื่องจากภาพ ป. 1-3
84.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
82 ภาษาไทย
เขียนเรื่องจากภาพ ป. 1-3
83.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
83 ภาษาไทย
เขียนเรื่องจากภาพ ป. 1-3
82.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
84 ภาษาไทย
การเขียนเรียงความ ป. 4-6
87.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
85 ภาษาไทย
การเขียนเรียงความ ป. 4-6
86.33
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
86 ภาษาไทย
การเขียนเรียงความ ป. 4-6
84.67
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลยะลา
87 ภาษาไทย
การเขียนเรียงความ ป. 4-6
84.33
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
88 ภาษาไทย
การเขียนเรียงความ ป. 4-6
82.67
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
89 ภาษาไทย
การเขียนเรียงความ ป. 4-6
80.67
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
90 ภาษาไทย
การเขียนเรียงความ ป. 4-6
80.67
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
91 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 1-3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
92 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 1-3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
93 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 1-3
91.67
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
94 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 1-3
90.67
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
95 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 1-3
90.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
96 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 1-3
88.33
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
97 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 1-3
88.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
98 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 1-3
86.67
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
99 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 1-3
86.33
9
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
100 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 1-3
86.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
101 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 1-3
84.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
102 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 1-3
83.67
12
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
103 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 1-3
83.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลยะลา
104 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 1-3
82.67
14
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
105 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 4-6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
106 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 4-6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
107 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 4-6
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
108 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 4-6
84.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
109 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 4-6
83.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
110 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 4-6
83.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลยะลา
111 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 4-6
82.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
112 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 4-6
81.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
113 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 4-6
81.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
114 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 1-3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
115 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 1-3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
116 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 1-3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
117 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 1-3
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
118 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 1-3
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
119 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 4-6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
120 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 4-6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
121 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 4-6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
122 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 4-6
91.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
123 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 4-6
88.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
124 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 4-6
84.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
125 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 4-6
83.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลยะลา
126 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 4-6
80.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
127 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 1-3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
128 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 1-3
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
129 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 1-3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
130 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 1-3
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
131 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 1-3
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
132 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 4-6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
133 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 4-6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
134 วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
135 วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
136 วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
137 วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
138 วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
139 วิทยาศาสตร์
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
140 วิทยาศาสตร์
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
141 วิทยาศาสตร์
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
142 วิทยาศาสตร์
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลยะลา
143 วิทยาศาสตร์
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
144 วิทยาศาสตร์
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
145 วิทยาศาสตร์
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
146 วิทยาศาสตร์
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
147 วิทยาศาสตร์
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
148 วิทยาศาสตร์
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
149 วิทยาศาสตร์
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
84.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
150 วิทยาศาสตร์
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
83.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
151 วิทยาศาสตร์
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
83.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
152 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 1-3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
153 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 1-3
92.33
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
154 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 1-3
90.67
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
155 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 1-3
86.33
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
156 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 1-3
85.33
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
157 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 1-3
83.67
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
158 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 1-3
83.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
159 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 1-3
83.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
160 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 1-3
81.67
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
161 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 4-6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
162 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 4-6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
163 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 4-6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
164 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 4-6
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
165 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 4-6
87.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
166 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 4-6
86.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
167 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 4-6
85.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
168 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 4-6
84.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
169 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 4-6
83.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
170 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 4-6
82.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
171 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 4-6
81.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
172 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 4-6
80.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
173 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 1-3
98.17
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
174 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 1-3
97.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
175 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 1-3
95.33
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
176 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 1-3
93.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
177 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 1-3
91.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
178 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 1-3
88.67
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
179 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 1-3
83.67
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลยะลา
180 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 1-3
82.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
181 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 1-3
81.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
182 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 4-6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
183 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 4-6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
184 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 4-6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
185 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 4-6
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
186 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 4-6
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
187 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 4-6
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
188 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 4-6
82.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
189 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 4-6
81.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
190 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 4-6
80.66
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
191 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 4-6
80.33
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
192 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 4-6
80.33
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลยะลา
193 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 4-6
80.33
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
194 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 4-6
80.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
195 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 4-6
80.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
196 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 1-3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
197 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 1-3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
198 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 1-3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
199 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 1-3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
200 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 1-3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
201 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 1-3
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
202 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 1-3
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
203 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 1-3
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลยะลา
204 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 1-3
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
205 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 1-3
84.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
206 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 1-3
84.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
207 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 4-6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
208 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 4-6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
209 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 4-6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
210 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 4-6
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
211 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 4-6
84.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
212 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 4-6
84.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
213 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 4-6
84.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
214 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 4-6
82.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลยะลา
215 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 4-6
81.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
216 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 4-6
80.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
217 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1-3
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
218 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1-3
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
219 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1-3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
220 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1-3
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
221 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1-3
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
222 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1-3
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
223 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1-3
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
224 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1-3
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
225 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 4-6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
226 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 4-6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
227 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 4-6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
228 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 4-6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
229 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 4-6
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
230 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 4-6
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
231 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 4-6
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
232 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 4-6
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลยะลา
233 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 4-6
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
234 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 1-3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลยะลา
235 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 1-3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
236 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 1-3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
237 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 4-6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลยะลา
238 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 4-6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
239 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 4-6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
240 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 4-6
81.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
241 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 4-6
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
242 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 1-3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
243 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 1-3
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลยะลา
244 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 1-3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
245 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 4-6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
246 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 4-6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
247 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 4-6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
248 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 4-6
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
249 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ป. 1-6
88.66
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
250 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ป. 1-6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
251 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ป. 1-6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
252 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ป. 1-6
81.33
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
253 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ป. 1-6
86.66
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
254 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ป. 1-6
86.33
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
255 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ป. 1-6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
256 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ป. 1-6
82.33
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
257 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(ชาย) ป. 1-6
92.66
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
258 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(ชาย) ป. 1-6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
259 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(ชาย) ป. 1-6
86.33
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
260 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(ชาย) ป. 1-6
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
261 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป. 1-6
96.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
262 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป. 1-6
95.33
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
263 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป. 1-6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
264 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป. 1-6
93.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
265 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป. 1-6
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
266 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป. 1-6
87.66
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
267 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป. 1-6
87.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
268 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป. 1-6
86.33
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
269 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป. 1-6
84.33
9
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
270 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป. 1-6
83.66
10
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
271 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป. 1-6
83.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
272 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป. 1-6
81.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลยะลา
273 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(ชาย) ป. 1-6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
274 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(ชาย) ป. 1-6
91.33
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
275 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(ชาย) ป. 1-6
84.66
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
276 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(ชาย) ป. 1-6
82.66
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
277 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(ชาย) ป. 1-6
82.33
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
278 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(ชาย) ป. 1-6
80.66
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
279 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(ชาย) ป. 1-6
80.66
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
280 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป. 1-6
94.66
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
281 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป. 1-6
94.66
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
282 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป. 1-6
91.33
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
283 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป. 1-6
89.33
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
284 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป. 1-6
88.33
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
285 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป. 1-6
87.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
286 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป. 1-6
85.66
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
287 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป. 1-6
84.66
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
288 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป. 1-6
82.66
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
289 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป. 1-6
81.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
290 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป. 1-6
81.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
291 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย) ป. 1-6
88.66
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
292 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย) ป. 1-6
86.66
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
293 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย) ป. 1-6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
294 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป. 1-6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
295 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป. 1-6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
296 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป. 1-6
93.66
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
297 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป. 1-6
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
298 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป. 1-6
86.66
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
299 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป. 1-6
85.66
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
300 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป. 1-6
83.66
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
301 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป. 1-6
83.33
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
302 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป. 1-6
83.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลยะลา
303 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป. 1-6
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
304 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป. 1-6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
305 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป. 1-6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลยะลา
306 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป. 1-6
84.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
307 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป. 1-6
84.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
308 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป. 1-6
83.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
309 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป. 1-6
82.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
310 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป. 1-6
81.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
311 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป. 1-6
80.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
312 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ ธรรมชาติในท้องถิ่น ป. 4-6
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
313 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ ธรรมชาติในท้องถิ่น ป. 4-6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
314 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ ธรรมชาติในท้องถิ่น ป. 4-6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
315 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ ธรรมชาติในท้องถิ่น ป. 4-6
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
316 การงานอาชีพ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ป. 4-6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
317 การงานอาชีพ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ป. 4-6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
318 การงานอาชีพ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ป. 4-6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
319 การงานอาชีพ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ป. 4-6
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
320 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ป. 4-6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
321 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ป. 4-6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
322 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ป. 4-6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
323 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ป. 4-6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
324 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 1-3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
325 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 1-3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
326 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 1-3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลยะลา
327 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 1-3
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
328 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 1-3
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
329 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 1-3
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
330 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 1-3
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
331 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 1-3
88.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
332 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 1-3
86.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
333 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 1-3
83.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
334 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 1-3
82.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
335 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 1-3
81.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
336 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 4-6
99.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
337 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 4-6
99.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
338 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 4-6
98.33
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
339 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 4-6
98.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลยะลา
340 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 4-6
97.33
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
341 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 4-6
97.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
342 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 4-6
94.67
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
343 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 4-6
93.67
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
344 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 4-6
91.67
9
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
345 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 4-6
89.33
10
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
346 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 4-6
88.67
11
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
347 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 4-6
87.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
348 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 4-6
85.33
13
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
349 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 4-6
84.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
350 ภาษาต่างประเทศ
การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป. 4-6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
351 ภาษาต่างประเทศ
การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป. 4-6
97.60
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
352 ภาษาต่างประเทศ
การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป. 4-6
96.30
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
353 ภาษาต่างประเทศ
การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป. 4-6
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
354 ภาษาต่างประเทศ
การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป. 4-6
91.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
355 ภาษาต่างประเทศ
การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป. 4-6
91.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
356 ภาษาต่างประเทศ
การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป. 4-6
89.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
357 ภาษาต่างประเทศ
การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป. 4-6
87.60
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
358 ภาษาต่างประเทศ
การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป. 4-6
87.30
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
359 ภาษาต่างประเทศ
การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป. 4-6
87.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
360 ภาษาต่างประเทศ
การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป. 4-6
86.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
361 ภาษาต่างประเทศ
การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป. 4-6
85.30
11
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลยะลา
362 ภาษาต่างประเทศ
การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป. 4-6
85.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
363 ภาษาต่างประเทศ
การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป. 4-6
85.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
364 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills (Multi Skills Competition) ป. 4-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
365 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills (Multi Skills Competition) ป. 4-6
99.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
366 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills (Multi Skills Competition) ป. 4-6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลยะลา
367 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills (Multi Skills Competition) ป. 4-6
93.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
368 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills (Multi Skills Competition) ป. 4-6
92.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
369 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills (Multi Skills Competition) ป. 4-6
91.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
370 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills (Multi Skills Competition) ป. 4-6
89.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
371 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills (Multi Skills Competition) ป. 4-6
84.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
372 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills (Multi Skills Competition) ป. 4-6
84.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
373 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills (Multi Skills Competition) ป. 4-6
83.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
374 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills (Multi Skills Competition) ป. 4-6
80.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
375 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป. 1-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
376 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป. 1-6
98.50
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
377 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป. 1-6
97.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
378 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป. 1-6
95.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
379 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป. 1-6
88.50
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
380 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป. 1-6
87.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
381 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป. 1-6
85.50
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
382 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป. 1-6
83.50
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
383 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 1-3
93.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
384 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 1-3
92.33
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลยะลา
385 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 1-3
91.33
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
386 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 1-3
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
387 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 1-3
88.66
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
388 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 1-3
88.66
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
389 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 1-3
87.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
390 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 1-3
86.33
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
391 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 1-3
85.66
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
392 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 1-3
84.66
9
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
393 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 1-3
84.33
10
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
394 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 1-3
83.66
11
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
395 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 1-3
82.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
396 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 4-6
97.16
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
397 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 4-6
96.60
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
398 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 4-6
95.60
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
399 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 4-6
94.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
400 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 4-6
93.30
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
401 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 4-6
93.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
402 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 4-6
92.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
403 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 4-6
92.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
404 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 4-6
91.60
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
405 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 4-6
91.60
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
406 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 4-6
90.60
9
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
407 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 4-6
90.30
10
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลยะลา
408 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 4-6
89.60
11
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
409 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 4-6
88.30
12
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
410 สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมแข่งขันทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ป. 1-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
411 สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมแข่งขันทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ป. 1-6
98.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
412 สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมแข่งขันทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ป. 1-6
97.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
413 สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมแข่งขันทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ป. 1-6
95.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
414 สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมแข่งขันทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ป. 1-6
94.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลยะลา
415 สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมแข่งขันทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ป. 1-6
92.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
416 สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมแข่งขันทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ป. 1-6
90.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
417 สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมแข่งขันทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ป. 1-6
88.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
418 สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมแข่งขันทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ป. 1-6
87.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
419 สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมแข่งขันทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ป. 1-6
84.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
420 สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมแข่งขันทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ป. 1-6
82.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
421 สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมแข่งขันทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ป. 1-6
80.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
422 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป. 4-6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
423 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป. 4-6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
424 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป. 4-6
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลตรัง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.050642967224121 วินาที
Power By School Master V 1.04