#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
1 คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Paint) ป. 1-3
68.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลยะลา
2 คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Paint) ป. 1-3
67.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
3 คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Paint) ป. 1-3
65.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
4 ปฐมวัย
การฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย อนุบาล 1-3
65.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
5 ปฐมวัย
การฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย อนุบาล 1-3
64.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
6 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 4-6
67.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
7 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 4-6
67.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
8 ภาษาไทย
การเขียนเรียงความ ป. 4-6
68.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
9 ภาษาไทย
การเขียนเรียงความ ป. 4-6
67.67
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
10 ภาษาไทย
การเขียนเรียงความ ป. 4-6
67.33
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
11 ภาษาไทย
การเขียนเรียงความ ป. 4-6
66.67
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
12 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 1-3
69.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
13 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 1-3
69.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
14 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 1-3
68.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
15 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 1-3
63.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
16 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 1-3
62.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
17 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 1-3
60.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
18 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 4-6
67.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
19 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 4-6
64.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
20 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 4-6
64.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
21 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 1-3
64.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
22 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 1-3
62.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
23 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 1-3
60.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
24 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 4-6
66.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
25 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 4-6
64.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
26 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 4-6
60.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
27 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 4-6
60.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
28 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 4-6
60.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
29 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 4-6
60.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
30 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 4-6
60.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
31 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 4-6
60.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลยะลา
32 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 4-6
60.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
33 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 4-6
60.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
34 วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
68.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
35 วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
63.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
36 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 1-3
60.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
37 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 4-6
62.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 1-3
69.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 1-3
68.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 1-3
67.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 1-3
66.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 4-6
69.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 4-6
65.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 4-6
64.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 1-3
68.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 1-3
67.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 1-3
65.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 1-3
63.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 1-3
62.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 1-3
60.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 4-6
69.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 4-6
68.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 4-6
66.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลยะลา
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 4-6
60.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
55 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ป. 1-6
66.66
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
56 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ป. 1-6
62.33
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
57 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ป. 1-6
69.33
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
58 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ป. 1-6
67.66
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
59 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills (Multi Skills Competition) ป. 4-6
67.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
60 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills (Multi Skills Competition) ป. 4-6
65.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
61 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป. 1-6
63.50
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
62 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป. 1-6
60.50
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลตรัง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.0080819129943848 วินาที
Power By School Master V 1.04