#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
1 คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Paint) ป. 1-3
78.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
2 คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Paint) ป. 1-3
77.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
3 คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Paint) ป. 1-3
76.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลระนอง
4 คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Paint) ป. 1-3
74.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสตูล
5 คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Paint) ป. 1-3
72.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
6 คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Paint) ป. 1-3
70.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
7 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (ComicStrip) ป. 4-6
79.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
8 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (ComicStrip) ป. 4-6
78.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสตูล
9 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (ComicStrip) ป. 4-6
76.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
10 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน อนุบาล 1-3
78.43
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
11 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน อนุบาล 1-3
76.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลพังงา
12 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน อนุบาล 1-3
75.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
13 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน อนุบาล 1-3
74.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลระนอง
14 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน อนุบาล 1-3
73.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
15 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน อนุบาล 1-3
73.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลยะลา
16 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน อนุบาล 1-3
73.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
17 ปฐมวัย
การฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย อนุบาล 1-3
78.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
18 ปฐมวัย
การฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย อนุบาล 1-3
76.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลยะลา
19 ปฐมวัย
การฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย อนุบาล 1-3
74.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
20 ปฐมวัย
การฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย อนุบาล 1-3
73.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสตูล
21 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 1-3
78.67
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
22 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 1-3
77.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
23 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 1-3
74.33
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสตูล
24 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 1-3
72.67
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
25 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 1-3
70.33
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
26 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 4-6
77.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลระนอง
27 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 4-6
76.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
28 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 4-6
76.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลยะลา
29 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 4-6
76.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสตูล
30 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 4-6
75.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
31 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 4-6
75.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
32 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 4-6
73.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลตรัง
33 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 4-6
72.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
34 ภาษาไทย
การเขียนเรียงความ ป. 4-6
76.33
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
35 ภาษาไทย
การเขียนเรียงความ ป. 4-6
76.33
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
36 ภาษาไทย
การเขียนเรียงความ ป. 4-6
75.67
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
37 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 4-6
79.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
38 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 4-6
78.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
39 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 4-6
76.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลพังงา
40 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 4-6
70.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
41 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 1-3
77.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
42 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 1-3
76.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลยะลา
43 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 1-3
70.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลตรัง
44 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 4-6
74.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลระนอง
45 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 4-6
72.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสตูล
46 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 4-6
70.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
47 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 1-3
76.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
48 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 1-3
76.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลยะลา
49 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 1-3
74.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
50 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 1-3
74.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
51 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 1-3
72.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสตูล
52 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 1-3
70.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
53 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 4-6
78.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
54 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 4-6
70.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
55 วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
78.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
56 วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
76.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
57 วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
75.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลพังงา
58 วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
74.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลยะลา
59 วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
71.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสตูล
60 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 1-3
78.33
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
61 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 1-3
76.33
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลระนอง
62 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 1-3
79.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
63 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 1-3
77.33
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลตรัง
64 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 1-3
76.33
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลระนอง
65 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 1-3
74.33
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสตูล
66 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 1-3
72.67
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
67 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 1-3
74.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
68 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 4-6
76.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
69 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 4-6
76.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลระนอง
70 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 4-6
74.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
71 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1-3
76.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
72 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1-3
74.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลยะลา
73 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1-3
73.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสตูล
74 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1-3
70.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
75 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1-3
70.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
76 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1-3
70.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลระนอง
77 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 4-6
76.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
78 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 4-6
75.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลพังงา
79 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 4-6
74.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
80 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 4-6
70.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลตรัง
81 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 4-6
70.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 1-3
79.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 1-3
78.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 1-3
75.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 1-3
70.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 4-6
79.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 4-6
75.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลตรัง
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 4-6
71.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 4-6
70.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 1-3
75.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 1-3
72.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
92 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 1-3
71.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
93 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 1-3
70.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
94 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 4-6
79.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสตูล
95 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 4-6
77.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
96 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 4-6
75.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลตรัง
97 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 4-6
74.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
98 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 4-6
70.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
99 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ป. 1-6
72.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสตูล
100 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ป. 1-6
79.33
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลยะลา
101 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ป. 1-6
77.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสตูล
102 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ป. 1-6
75.33
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
103 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ป. 1-6
71.66
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
104 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ป. 1-6
70.66
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลระนอง
105 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(ชาย) ป. 1-6
79.66
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
106 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(ชาย) ป. 1-6
79.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลยะลา
107 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป. 1-6
79.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
108 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป. 1-6
79.33
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสตูล
109 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป. 1-6
79.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลระนอง
110 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป. 1-6
78.33
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลยะลา
111 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย) ป. 1-6
78.66
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
112 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย) ป. 1-6
77.66
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลพังงา
113 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย) ป. 1-6
76.33
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลยะลา
114 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย) ป. 1-6
76.33
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสตูล
115 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย) ป. 1-6
73.66
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
116 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย) ป. 1-6
73.33
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลตรัง
117 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย) ป. 1-6
72.66
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
118 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป. 1-6
79.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
119 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป. 1-6
78.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
120 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป. 1-6
77.66
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
121 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป. 1-6
75.33
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลตรัง
122 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป. 1-6
72.66
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
123 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 1-3
78.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
124 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 1-3
75.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
125 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills (Multi Skills Competition) ป. 4-6
78.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
126 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป. 1-6
78.50
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลยะลา
127 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป. 1-6
77.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
128 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป. 1-6
73.50
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลพังงา
129 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป. 1-6
73.50
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
130 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป. 4-6
78.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
131 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป. 4-6
72.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.016025066375732 วินาที
Power By School Master V 1.04