#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Paint) ป. 1-3
65.00
14
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง กฤติยาณี ทองสงค์
2.เด็กหญิง ลภัสรดา ตั้งเคี้ยน
1.นาง สุภาวดี ภูสุมาศ
2.นางสาว เกศกนก ศรีเกตุ
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (ComicStrip) ป. 4-6
87.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศุภิสรา ทองคำ
2.เด็กหญิง ศรัณย์พร จำปา
1.นาง ศศิวิมล ดาวังปา
2.นางสาว สุดารัตน์ สมาธิ
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป. 4-6
97.25
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พงพิสาข์ หาขุน
2.เด็กหญิง วารินทร์ ทักษิณประภา
1.นาย ปวร ทองบัว
2.นาย ไนยชน ผลทอง
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป. 4-6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิชานนท์ พงษ์พิพัฒน์
2.เด็กชาย นันทพัทธ์ ชูชาติ
1.นาย วัฒนา คงขำ
2.นาย วาทิต ทิพศรี
5 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน อนุบาล 1-3
92.17
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย บุรพล อรุณรัตน์
2.เด็กชาย จิรณัฐ ผลประเสริฐ
3.เด็กชาย เตชัส จีนประชา
1.นาง มยุรีย์ คันฉ่อง
2.นางสาว สุมาลี ตั้นฉ้วน
6 ปฐมวัย
การฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย อนุบาล 1-3
92.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปิติพร เต็งรัง
2.เด็กหญิง ณัฐกฤตา สุขสนิท
3.เด็กหญิง ปรียาพร ช่างคิด
1.นางสาว ริศรินทร์ บัวแดงดี
2.นาง ยินดี คงพูล
7 ภาษาไทย
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กลอนสี่ ป. 4-6
90.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีระภัทร หกสี่
2.เด็กชาย รัชชานนท์ พูลพงศ์
1.นาง ชุติมา ภักดี
2.นางสาว อาทิตา แดงเรือง
8 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 1-3
93.67
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เปมิกา สุขอินทร์
1.นาง นิศากร เก้าเอี้ยน
9 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 4-6
73.00
8
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง สุภัสสร ไทรงาม
1.นาง จิราภรณ์ ใจจ้อง
10 ภาษาไทย
เขียนเรื่องจากภาพ ป. 1-3
0.00
-
-
1.เด็กหญิง ลภัสรดา ธนิกโชคกอบกุล
1.นาง ลัดดาวัลย์ แย้มทอง
11 ภาษาไทย
การเขียนเรียงความ ป. 4-6
87.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อานิสซะนัน เสียมไหม
1.นาง ชนากานต์ เต็มสงสัย
12 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 1-3
90.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธนัญชนก ศรีขนุน
1.นางสาว มลิแก้ว มณีรัตน์
13 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 4-6
81.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณรินทร์ทิพย์ ขำบุรี
1.นางสาว อาทิตา แดงเรือง
14 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 1-3
70.00
8
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง อมลรดา คงเนียม
1.นาง วีรนุช ธรรมวัฒน์
15 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 4-6
67.00
12
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง พิชา ศรีหมอก
1.นางสาว นันทา ตั้นฉ้วน
16 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 1-3
62.00
11
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ ใจสมุทร
1.นาง สุวิมล ปาระณะ
17 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 4-6
60.00
7
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ธีธัช ดำด้วง
1.นางสาว สุปรีดา นวลเสือ
18 วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
51.00
14
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง บัณฑิตา มากจันทร์
2.เด็กชาย ทีฆทัศน์ เปาะทอง
3.เด็กชาย ธีมาดล คงเขียว
1.นางสาว รุ่งทิวา น้ำเจ็ด
2.นาง จรัสศรี บุณยรัตน์
19 วิทยาศาสตร์
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรรณปพร ไชยแก้ว
2.เด็กหญิง โศภิตนภา ชุมประยูร
1.นางสาว สาวิตรี ราชเดิม
2.นางสาว นิตยาพร ชูสุวรรณ์
20 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 1-3
83.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นวกชมณ ชูตรัง
2.เด็กหญิง สุขธิดา บัตรทอง
3.เด็กหญิง ปิย์วรา จิตรเวช
4.เด็กหญิง ปิยาอร จิตรเวช
5.เด็กหญิง อภิชญา ชัยเพชร
1.นาง พธูรียา จันทร์หอม
2.นาง เปรมใจ เจียมจราพันธ์
21 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 4-6
82.00
10
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สรัลชนา กิ้มแก้ว
2.เด็กหญิง วริศรา บุญพันธ์
3.เด็กหญิง ลลิฎา หนูเรือง
4.เด็กหญิง พรนภัส ไกรนรา
5.เด็กหญิง ณัฏฐ์นรี เอียดใหญ่
1.นางสาว วริษฐา พิทักษ์
2.นางสาว วรัญญา ช่วยพิชัย
22 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 1-3
77.33
11
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง มลสิริ ภูมิมาตร
2.เด็กชาย ก้องภพ ล้อมคง
1.นาง เปรมใจ เจียมจราพันธ์
2.นาง พธูรียา จันทร์หอม
23 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 4-6
80.33
8
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อภิสรา หลีสู
2.เด็กชาย วัชรศิลป์ ศรีเกรียน
1.นาง เปรมใจ เจียมจราพันธ์
2.นาง พธูรียา จันทร์หอม
24 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 1-3
84.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วิชชาวดี ชูเจริญ
2.เด็กหญิง พิมพ์วลัญช์ สิงห์โต
1.นาย สรรเพชญ พิธีการ
2.นาย เทพพิทักษ์ ทำพล
25 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 4-6
81.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิริปัญญา ทักษิณประภา
2.เด็กชาย อชิตพล พงษา
1.นาง สุภารัตน์ พูลแก้ว
2.นางสาว ชีรานันท์ แซ่จุ้ง
26 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1-3
83.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เกวรา สุกแดง
2.เด็กหญิง พิรดา ใหมจันทร์
1.นาย เกียรติสิน สุขเกษม
2.นาย ภาณุวัฒน์ พุดตาล
27 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 4-6
70.00
9
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง พิทยาภรณ์ คำปล้อง
2.เด็กหญิง สุรภา นวลปาน
1.นาย เกียรติสิน สุขเกษม
2.นาย ภาณุวัฒน์ พุดตาล
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 1-3
66.00
11
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ดากานดา ขวัญดำ
1.นาย พร ศรีสุวรรณ
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 4-6
75.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ศตพร เอี่ยนเหล็ง
1.นาย พร ศรีสุวรรณ
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 1-3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศุภกฤต ชัยพล
1.นาย พร ศรีสุวรรณ
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 4-6
75.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ชิตาภา เกิดล่อง
1.นาย พร ศรีสุวรรณ
32 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ป. 1-6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วชิรวิทย์ แสงศรี
1.นาย สนั่น ลำยอง
33 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ป. 1-6
69.33
10
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง พิมพิกา ทองพิทักษ์
1.นาย สนั่น ลำยอง
34 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(ชาย) ป. 1-6
0.00
-
-
1.เด็กชาย วชิรวิทย์ แสงศรี
1.นาย สนั่น ลำยอง
35 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป. 1-6
95.33
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รริรธิดา สุขจีน
1.นางสาว บังอร จิตรา
36 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(ชาย) ป. 1-6
82.33
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย หัสปัญญา แก่นอินทร์
1.นางสาว บังอร จิตรา
37 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป. 1-6
88.33
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัทรวดี ทองสุวรรณ์
1.นางสาว บังอร จิตรา
38 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย) ป. 1-6
73.33
8
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย พลวัต วัฒนพรชัยสิริ
1.นาย สนั่น ลำยอง
39 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป. 1-6
75.33
13
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง พีรณัฏฐ์ ศรีสวัสดิ์
1.นาย สนั่น ลำยอง
40 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 1-3
90.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภารัณ หนูโมระ
1.นางสาว ผุสดี บ่นหา
41 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 4-6
89.33
10
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรรณภัสสร ศิริรักษ์ชัยกุล
1.นางสาว ผุสดี บ่นหา
42 ภาษาต่างประเทศ
การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป. 4-6
87.30
8
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรนภัส วัฒนพรชัยสิริ
1.นางสาว บังอร จิตรา
43 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills (Multi Skills Competition) ป. 4-6
83.00
9
เหรียญทอง
1.เด็กชาย คณาธิป บุญสิทธิ์
1.นางสาว ศุทธินี บุญรัตน์
44 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป. 1-6
60.50
13
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง กิตินันท์ ทองเอียด
1.นาง ณัชชา ยอดราช
45 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 1-3
82.00
12
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พัชรดา หมั่นทวี
1.นางสาว ชีรานันท์ แซ่จุ้ง
46 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 4-6
93.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุชานาถ ชุมน้อย
1.นาง สุรีย์ คำนวน
47 สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมแข่งขันทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ป. 1-6
80.00
12
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัชชา ขาวเนียม
1.นางสาว อัจจณี ทองใบ
2.นาย นนทกร ไพบูลย์
48 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป. 4-6
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศยามล กำจร
2.เด็กหญิง ณัฐชา เขียวดี
3.เด็กหญิง กัญญาภัค ข่ายม่าน
1.นาย ปวร ทองบัว
2.นาง สุวรรณา เพ็ชรถัด
3.นาง กาญจนา รัตนรัต

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.0095388889312744 วินาที
Power By School Master V 1.04