#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Paint) ป. 1-3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัญญภา กัณฑ์อุไร
2.เด็กหญิง สุวิชญา วีระกุล
1.นาง สุภาวดี ดิสเสถียร
2.นางสาว อุมาพร จากระโนต
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (ComicStrip) ป. 4-6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณิชาพัชร ดวงแข
2.เด็กหญิง สิรภัทร พลายด้วง
1.นางสาว ไพลิน ทรงนาศึก
2.นางสาว อุมาพร จากระโนต
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป. 4-6
93.75
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนภัทร โมราศิลป์
2.เด็กชาย ฐิติวุฒิ หวันชิตนาย
1.นางสาว อุมาพร จากระโนต
2.นาง สุภาวดี ดิสเสถียร
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป. 4-6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศุภณัฐ รัตนพฤกษ์ขจร
2.เด็กชาย ณัฏฐกิตต์ ภู่รัตนมาลย์
1.นาย ณรงค์ เพ็ชรเส้ง
2.นาง สุภาวดี ดิสเสถียร
5 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน อนุบาล 1-3
83.17
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วิมพ์วิภา สมุทรรัตน์
2.เด็กหญิง สุพิชญา แก้วกระจ่าง
3.เด็กชาย กฤตฤกษ์ ใจธิ
1.นางสาว ยินดี แจ่มไสย
2.นาง อาภรณ์ นิลวานิช
6 ปฐมวัย
การฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย อนุบาล 1-3
65.00
13
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ปุริม เลขะพาศ
2.เด็กหญิง แพรววนิด สุขกลับ
3.เด็กหญิง อโรชา คงพรหม
1.นางสาว ฌานิกา จงบุรี
2.นาง ราตรี ทองกรณ์
7 ภาษาไทย
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กลอนสี่ ป. 4-6
81.83
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รมณภ์ เชยบัวแก้ว
2.เด็กหญิง บวรลักษณ์ สงณรงค์
1.นาง หัทยา ขวดทอง
2.นาง อุทัยทิพย์ รักษาเมือง
8 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 1-3
70.33
14
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง อรณิชชา หอธรรม
1.นาง ธนอมร นิลกาญจน์
9 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 4-6
75.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ชฎาเพชร เพชรประสิทธิ์
1.นาง ฐิติพร พลมาศ
10 ภาษาไทย
เขียนเรื่องจากภาพ ป. 1-3
88.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กชพรรณ ฤทธิโชติ
1.นางสาว ยุพิน ปรีดาศักดิ์
11 ภาษาไทย
การเขียนเรียงความ ป. 4-6
68.00
9
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ณัฐวรา ยอดระบำ
1.นางสาว ผกาลักษณ์ ชำนาญกิจ
12 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 1-3
86.00
10
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชัญญานุช อามิตร์
1.นางสาว เพ็ญพรรณ หวานนวล
13 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 4-6
84.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐชนน เหรียญไกร
1.นาง ศศิธร แสงพลสิทธิ์
14 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 1-3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐพัชร์ ตัญจพัฒน์กุล
1.นาง วัจนารัตน์ หนูนาค
15 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 4-6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณฐกร อินทรสังขนาวิน
1.นาง กุสาวดี เพชรศรี
16 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 1-3
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เปรมพล เรืองดิษฐ์
1.นาง ขวัญใจ เจรณาเทพ
17 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 4-6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ขวัญชัย ลิ่มวงค์สวัสดิ์
1.นาง อรทัย เดชเชียร
18 วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณธัช บุญอมรศิริ
2.เด็กหญิง ณัฐธยาน์ ฉายวิริยะ
3.เด็กหญิง ปัญฑิตา บุญวงศ์
1.นาย ประเสริฐ ขุนชำนาญ
2.นางสาว มิ่งขวัญ จุติปัญจพรกุล
19 วิทยาศาสตร์
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
86.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธนพร ด่านชิโรเรศ
2.เด็กหญิง พัทธนันท์ บุญชู
1.นาง สุจินต์ ทองนวล
2.นาย ณรงค์ เพ็ชรเส้ง
20 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 1-3
83.67
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิมพ์ปพิชญ์ อภิศักดิ์มนตรี
2.เด็กหญิง ปัณณพัฒน์ มัคสิงห์
3.เด็กหญิง ศุภิสรา ปานดำ
4.เด็กหญิง พิณภา ศรีล้ำ
5.เด็กหญิง หรรษกานต์ ศรีฟ้า
1.นาง อรนุช พรหมรัตน์
2.นางสาว ภัญนภัส กระปุกทอง
21 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 4-6
83.00
9
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ลักษณ์นารา โตยธรทรัพย์มณี
2.เด็กหญิง กมลฉัตร ชุมนุมวรรณ
3.เด็กหญิง ชนัตตา หนุมาศ
4.เด็กหญิง กัญญาณัฐ ไชยฤกษ์
5.เด็กหญิง ณัฐปภัสร์ ช่วยหนู
1.นางสาว อุไรวรรณ สุดคีรี
2.นางสาว ดวงแก้ว สุทธินุ่น
22 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 1-3
88.67
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อัญญาวีร์ ผาคำ
2.เด็กชาย กฤติธี โอขันธ์
1.นาง ดรรชนี แก้วทวี
23 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 4-6
80.00
9
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อาคิรา นุชเกษม
2.เด็กชาย ธนภัทร กิจวิจิตร
1.นาง นริศรา ฤทธิ์มนตรี
24 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 1-3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชัญญภัทร จันทรัมพร
2.เด็กหญิง ลักษิกา สิทธิฤทธิ์
1.นาง สมจิตต์ สมภูเวช
25 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 4-6
86.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ฉัตปณิดาศ์ พงศ์สุวรรณ
2.เด็กชาย ณัฐพงษ์ วงศ์นพสุวรรณ
1.นางสาว กาญจนา บุญถนอม
26 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1-3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณิตธวัช สีไหม
2.เด็กหญิง เพชรชมพู อาวุธเพชร
1.นางสาว แวซูไฮนี มะตีเยาะ
27 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 4-6
70.00
9
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ภณิดา ภูนฤมิต
2.เด็กชาย ธนภาคย์ บุญล้ำ
1.นาย ศักดิ์สิรัตน์ สรวงพนากุล
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 1-3
70.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ฐิติชญา มีมาก
1.นางสาว ปัถย์ อรัญพฤษ์
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 4-6
79.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ณภัคร์ชฏา เจริญผล
1.นาง ภาวินี ทองน้อย
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 1-3
71.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ศุภจิตร์ คงสงค์
1.นางสาว ปัถย์ อรัญพฤษ์
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 4-6
74.00
8
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ธนพร สินธุเจริญ
1.นาง ภาวินี ทองน้อย
32 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ป. 1-6
62.33
7
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ภัทรธร เพ็งจันทร์
1.นาย วศิน บุตรมิตร
33 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ป. 1-6
75.33
7
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ศุภิสรา ถาวรแก้ว
1.นางสาว เพทาย บุบผัน
34 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(ชาย) ป. 1-6
79.66
5
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย กฤติเดช ลิงโกแทน
1.นาย วศิน บุตรมิตร
35 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป. 1-6
83.66
10
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เปมิกา ขับกล่อมส่ง
1.นางสาว เพทาย บุบผัน
36 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(ชาย) ป. 1-6
91.33
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณภัทร เกียรติวัฒนากร
1.นาย วศิน บุตรมิตร
37 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป. 1-6
94.66
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณยฎา เจริญผล
1.นางสาว เพทาย บุบผัน
38 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย) ป. 1-6
78.66
4
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ณภัทร เกียรติวัฒนากร
1.นาย วศิน บุตรมิตร
39 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป. 1-6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณยฎา เจริญผล
1.นางสาว เพทาย บุบผัน
40 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป. 1-6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ฉัตรนภา นาคเสน
2.เด็กหญิง ปัญญดา อุ่นอุโมงค์
3.เด็กหญิง พิมพ์สุดา บุบผากิจ
4.เด็กหญิง กิตติญา ไชยวรรณ์
5.เด็กหญิง ณัฐกฤตา คงเพ็ชร
6.เด็กหญิง ภัทร์ลดา เอียดช่วย
7.เด็กหญิง สุกฤตา รัตนสมบัติ
8.เด็กหญิง ปมิตา ไทยหิรัญ
9.เด็กหญิง ณิชาพร นิลแก้ว
10.เด็กหญิง อิสรีย์ เมืองบำรุง
1.นาง ณัฐศุกาญจน์ วัตถุ
2.นางสาว วณิชชา สิงโหพล
3.นางสาว พิชชาภา โอมาก
4.นาง เชาวณี ชูทอง
41 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ ธรรมชาติในท้องถิ่น ป. 4-6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธัญญภัค พาหุบุตร
2.เด็กหญิง ธีรนาฏ สกุลแก้ว
3.เด็กหญิง พิมพ์ลภัส ผลจรุง
1.นาง จินดาพร สุขยามผล
2.นาย ณรงค์ เพ็ชรเส้ง
3.นาง ลภัสรดา เกตุสกุล
42 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 1-3
90.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีร์ นนท์ภักดิ์
1.นาง ดวงตา ชูใจ
2.นางสาว ชฎามาศ ชูโสด
43 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 4-6
99.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิมพ์พรรณ ชินธีรกานต์
1.นางสาว วาสนา มีเดช
2.นาง สุเทวี แท้สูงเนิน
44 ภาษาต่างประเทศ
การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป. 4-6
97.60
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณดี รินทรวิฑูรย์
1.นาง กอบกุล สงสุวรรณ
2.นาง วันณา คงเส้ง
45 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills (Multi Skills Competition) ป. 4-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีธัช พัฒนปรีชากุล
1.นาง จิรา ไชยณรงค์
2.นางสาว ภัญนภัส กระปุกทอง
46 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป. 1-6
98.50
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พัชรนันท์ ผลรัตนไพบูลย์
1.นางสาว จรวย หยูทอง
47 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 1-3
84.33
10
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กชพร ชายวงศ์
1.นาย นรุต สิทธิฤทธิ์
48 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 4-6
91.60
8
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิสชา ทัพนันตกุล
1.นาง อัชญา เคารพาพงศ์
49 สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมแข่งขันทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ป. 1-6
88.00
8
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิรปรียา ชุมนุม
1.นาย อนนท์ วัฒนะจำนงค์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.010123014450073 วินาที
Power By School Master V 1.04