#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Paint) ป. 1-3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนินทร์วัฒน์ ศรีสุวรรณ
2.เด็กหญิง ตัสนีม เขียวสะ
1.นาง เพชรไพลิน ศรียา
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (ComicStrip) ป. 4-6
79.00
10
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ปองคุณ พิริยะสถิต
2.เด็กชาย นิฮัยกัล นิโด
1.นาง เพชรไพลิน ศรียา
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป. 4-6
92.25
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย รัชวาล สือนิ
2.เด็กชาย กวินทรา พันธ์ยานุกุล
1.นาย พนาไพร มณีรัตน์
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป. 4-6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วิศว์ชนนท์ นนท์ธีระบวร
2.เด็กชาย ธนวรรณธน์ ดำพุด
1.นาย ฟูอารดี ดอเลาะ
5 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน อนุบาล 1-3
73.00
12
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ฮานะ อุษมาณี
2.เด็กชาย ชนาวิน สุขสบาย
3.เด็กชาย คาร์ลิล สะกานดา
1.นาง รังสิยา แก้วมณี
2.นางสาว อจรี จำรูญกิจขจร
6 ปฐมวัย
การฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย อนุบาล 1-3
78.00
9
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง กัญญาพัชร เทพบัวแก้ว
2.เด็กหญิง ลัลล์ณิชา อำนวยพูนสุข
3.เด็กหญิง ภัทลดา นราสกฤษฎ์กุล
1.นาง ฐิติพร เทพษร
2.นาง วิจิตรา ศาสคุณ
7 ภาษาไทย
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กลอนสี่ ป. 4-6
59.00
8
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง รักชนก มูลพรม
2.เด็กหญิง ดูอาอ์ จิตต์ปราณี
1.นางสาว นภัสวรรณ ภัทรากุล
8 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 1-3
78.67
10
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ฟาเซีย เปาะซา
1.นางสาว นัสรียะฮ์ หะยีซำซูดิน
9 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 4-6
76.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย อนาวิล โพธิ์จุไร
1.นาย อรุณโรจน์ สะอา
10 ภาษาไทย
เขียนเรื่องจากภาพ ป. 1-3
84.00
11
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เขมิสรา คงทอง
1.นาง ณภัทธิรา ดำคง
11 ภาษาไทย
การเขียนเรียงความ ป. 4-6
76.33
7
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ยัชดาน สาแม
1.นาง ซูรีดา บินนิมุ
12 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 1-3
82.67
14
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภาวัต ชูวงค์วุฒิ
1.นางสาว ทิพสุคนธ์ เกื้อเส้ง
13 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 4-6
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปาริชาติ แซ่เหง่า
1.นาง งามพิศ ไชยนาพงษ์
14 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 1-3
62.00
12
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ณัฐดนัย อำนวยพูนสุข
1.นาง พัชรี สังข์ประสิทธิ์
15 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 4-6
64.00
13
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย นัธทวัฒน์ เย็นทั่ว
1.นางสาว ฮุสนา หะยีซำซูดิน
16 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 1-3
76.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง กานต์พิชชา ชุมเกื้อ
1.นางสาว จุฑามาศ สุขเพ็ชร
17 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 4-6
60.00
7
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง พิชญ์ปวีร์ ชินพงษ์
1.ว่าที่ร้อยตรี มะสุกรี อามะ
18 วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
63.00
12
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย กฤษฎิ์ภูมิ ประไพพิศ
2.เด็กชาย สหัสวรรษ ขุนจิต
3.เด็กหญิง นิจัยดาอ์ อารง
1.นางสาว ช่อทิพย์ ชนะภัย
2.นางสาว นุรฮายาตี ตาเยะ
19 วิทยาศาสตร์
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
85.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุริศา ณ สงขลา
2.เด็กหญิง ฟาร์ติณ สะกานดา
1.นาง สุชาวดี มีเสน
2.นางสาว อะนิส วาเฮงสา
20 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 1-3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นูรนูรีน ดอเลาะ
2.เด็กหญิง ซาฟีร่า แวอุมา
3.เด็กหญิง บุญยานุช หลงราม
4.เด็กหญิง มลฑกาน ศิริมงคล
5.เด็กหญิง ญาณิศา จันทร์สกุล
1.นาง วรรณวดี ไชยศร
2.นางสาว ชนาธิป ดำกระเด็น
21 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 4-6
81.00
11
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิมพ์ลฎา วรพิพัฒนสกุล
2.เด็กหญิง อานีตาฟาซา บอเถาะ
3.เด็กหญิง กัสมารีน ดือราซอ
4.เด็กหญิง อภิชญา อาแซ
5.เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ ประทุม
1.นาง นงเยาว์ สงทับ
2.นาย แวฮามะ มามะ
22 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 1-3
95.33
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรวลัญช์ ลูกจันทร์
2.เด็กชาย ภูวิล แสงเมล์
1.นาง วรรณวดี ไชยศร
2.นางสาว ชนาธิป ดำกระเด็น
23 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 4-6
80.66
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พชรพัชญ์ จิตรพัฒน์ศุภกุล
2.เด็กชาย คุณานนท์ แดงแต้
1.นาง วรรณวดี ไชยศร
2.นางสาว ชนาธิป ดำกระเด็น
24 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 1-3
86.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อรรคภัทร เลือดวงหัด
2.เด็กชาย นาอีฟ ยูนุห์
1.นางสาว นูรซารีฟัส ยีลีมอ
25 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 4-6
80.00
8
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นรินธรณ์ หลงราม
2.เด็กหญิง จุฑาทิพย์ ยอดรัก
1.นาง กาญจนี เพชรศรี
26 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1-3
70.00
9
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย วุฒิภัทร วงษ์จินดา
2.เด็กหญิง อัญดา อามาลย์สิริ
1.นาย ฟัฎลีย์ บินจิ
27 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 4-6
74.00
8
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย กิสดี สุรติพงศ์
2.เด็กชาย บุรฮานุดดีน มะลี
1.นาย ฮานาฟี สาเระ
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 1-3
68.00
9
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง อภัครา ศรีเวชนันท์
1.นางสาว ฟาตีฮะห์ กาเซะ
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 4-6
64.00
12
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย สิรวิชญ์ จันทร์เพชร
1.นางสาว ฟาตีฮะห์ กาเซะ
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 1-3
63.00
11
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ชญานุช จันทร์เพชร
1.นางสาว ฟาตีฮะห์ กาเซะ
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 4-6
70.00
9
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง กัญญาณัฐ พวงทอง
1.นางสาว ฟาตีฮะห์ กาเซะ
32 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ป. 1-6
66.66
6
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ศักดินนท์ แสงสุวรรณ
1.นางสาว ฐิฑิญา ชูลีวัลย์
33 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ป. 1-6
67.66
11
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ศริประภา ยืนชนม์
1.นางสาว ฐิฑิญา ชูลีวัลย์
34 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(ชาย) ป. 1-6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณนนท์ สกุลจีน
1.Mr. Robert Davide
35 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป. 1-6
87.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กวินธิดา ภูมิวณิชกิจ
1.Mr. Robert Davide
36 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย) ป. 1-6
86.66
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กรกฎ รอดชู
1.นางสาว ฐิฑิญา ชูลีวัลย์
37 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป. 1-6
88.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชนัญณัฐฐา จันทร์ฉาย
1.นางสาว ฐิฑิญา ชูลีวัลย์
38 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป. 1-6
80.00
8
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิชญาภา ศรียา
2.เด็กหญิง พิชญวดี จาระวรรณ
3.เด็กหญิง ณัฐญา ฤทธิช่วย
4.เด็กหญิง อาณัญชา สุวรรณคง
5.เด็กหญิง กานต์พิชชา อารยาพันธ์
6.เด็กหญิง ดารากรณ์ แก้วกุล
1.นางสาว อติพร สุวรรณคง
2.นาง พัชรี สังข์ประสิทธิ์
39 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 1-3
75.00
12
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง นาดีรา เสกหวัง
1.Mr. Serigne Sagne Dieye SY
2.นางสาว ยูสณีนา สือแปอิง
40 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 4-6
84.00
14
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อัยรีน จริยะมาการ
1.Mr. Serigne Sagne Dieye SY
2.นางสาว อาอีดะห์ มะแซ
41 ภาษาต่างประเทศ
การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป. 4-6
85.00
12
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ฉันท์ชนก บัวงาม
1.Mrs. Hazel Gabato Solas
2.นางสาว นอร์มี สาเม๊าะ
42 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills (Multi Skills Competition) ป. 4-6
99.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนกฤต ธนานันต์
1.Mr. Nche Sheywood Fru
2.นาง กาญจนา ดารารัตน์
43 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป. 1-6
77.00
10
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ปองพร บิณฑาประสิทธิ์
1.นางสาว นาซีเราะ ยามาอาโง
44 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 1-3
85.66
8
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปุตรีอดินดา อัลมุสตากีม
1.นางสาว เพ็ญพร เพชรพรหม
45 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 4-6
95.60
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นวกชมน พรหมมาก
1.นางสาว นูรีฮัน ยูโซะ
46 สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมแข่งขันทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ป. 1-6
84.00
10
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ติฮามี คงวัฒนา
1.นาย พนาไพร มณีรัตน์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.0087149143218994 วินาที
Power By School Master V 1.04