#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Paint) ป. 1-3
78.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย กวิน นพรัตน์
2.เด็กหญิง ธนัชพร สมบูรณ์
1.นาง สุภมาส รักษาเขตร
2.นางสาว ศศิธร ทองเมือง
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป. 4-6
84.50
11
เหรียญทอง
1.เด็กชาย คุณากร พรหมภัฒน์
2.เด็กหญิง พชรกมล เขียวภักดี
1.นาง สุภมาส รักษาเขตร
2.นาย อาลาดิล สำนัก
3 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน อนุบาล 1-3
75.00
10
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ปุณยนุช จันทร์นาค
2.เด็กชาย ศริตวรรสน์ ตันติวัชริยกุล
3.เด็กชาย ปภิณวิช จ้างมีศิลป์
1.นางสาว รัตนาภรณ์ พรหมเกตุ
2.นางสาว รุ่งนภา ลังกาวีเขต
4 ปฐมวัย
การฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย อนุบาล 1-3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุประวีณ์ วรรณมณี
2.เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ แช่มศรี
3.เด็กหญิง ณัฐณิชา บุหลัน
1.นาง มิ่งขวัญ ชิดเชี่ยว
2.นางสาว จุตราพร แซ่อ๋อง
5 ภาษาไทย
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กลอนสี่ ป. 4-6
91.66
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สิรินธรรัตน์ ภักดี
2.เด็กหญิง พิชามญช์ุ ชุมดี
1.นาง นิตยา ปิ่นเทศ
2.นางสาว ขนิษฐา บุญสุขานนท์
6 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 1-3
90.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปัณณวิชญ์ สมพงศ์
1.นางสาว สุพรรณี ทองอยู่
7 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 4-6
67.00
10
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ลลิตา กิตติธรกุล
1.นาง บุบผา มุงคำภา
8 ภาษาไทย
เขียนเรื่องจากภาพ ป. 1-3
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐนันท์ สุวรรณมณี
1.นางสาว วรัทยา จินดาวงศ์
9 ภาษาไทย
การเขียนเรียงความ ป. 4-6
86.33
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศริญญา คหจิรัฐิติกาล
1.นางสาว อัจมาพร บิลยะขวา
10 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 1-3
83.67
12
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วลัยพรรณ ชูชื่อ
1.นางสาว ทิพย์สุดา ดำนาดี
11 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 4-6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ เทพบุตร
1.นางสาว กมลรัตน์ เพ็ชรเกิด
12 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 1-3
80.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กรณ์ฐิพัชร์ บุญทรง
1.นางสาว ขวัญดาว ยอดมณี
13 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 4-6
88.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภธิญา อัศวธีระ
1.นางสาว ปวีณา เดชเอี่ยม
14 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 1-3
74.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง นพณภสสรณ แซ่ส้อ
1.นางสาว ภานิสรา เท่งฮะ
15 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 4-6
60.00
7
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย รัชชานันท์ สารโบก
1.นางสาว กรชศา หนูเนตร
16 วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
82.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปัณณพัฒน์ สุทธินวล
2.เด็กชาย ปุณณ์พงษ์ สุทธินวล
3.เด็กหญิง กัญชลิกา พรมมะลิ
1.นางสาว วรรณิศา สมจิตต์
2.นางสาว จันทร์เพ็ญ คงบำรุง
17 วิทยาศาสตร์
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
83.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฎฐากร เครือยศ
2.เด็กหญิง ปพิชญา บุญขวัญ
1.นาย ปฐวี กาลมิกาล
2.นางสาว ภัทราวดี พันธุ์ทอง
18 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 1-3
81.67
8
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ฉัตรธิดา สิทธิบุตร
2.เด็กหญิง กัญญาภัค โกยกิจเจริญ
3.เด็กหญิง นฤมล นวลศรี
4.เด็กหญิง ยศธดาภรณ์ เหล่าวิเศษกุล
5.เด็กหญิง ธัญญรัตน์ โชคเกื้อ
1.นางสาว โสภาวรรณ ศรีปัญญา
2.นางสาว ชวิศา ถิ่นเกาะยาว
19 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 4-6
84.00
8
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พุทธิมา แดงมีสี
2.เด็กหญิง ปองชนก สมานมิตร
3.เด็กหญิง ณัฐปภัสร์ อุดี
4.เด็กหญิง พิชชาอร สุพรรณจนาภพ
5.เด็กหญิง ภัควลัญชน์ เนติพงศ์พิสุทธิ์
1.นางสาว สุกัญญา ไทรแก้ว
2.นางสาว ศิริพร หอมรื่น
20 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 1-3
79.00
10
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ทัศน์พัสกร สุรวโณบล
2.เด็กหญิง กัญญาภัทร มุ่งงาม
1.นางสาว นวกชมณ มะโรงวัง
2.นาย ทวีรักษ์ กองข้าวเรียบ
21 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 4-6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อัคพนธ์ มาตรา
2.เด็กหญิง พิมพ์ณดา วิศาลจารุพัชร์
1.นางสาว กรณัฐ สุจริตธรรม
2.นาย กรยุทธิ์ บุญสัย
22 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 1-3
86.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา หมื่นหาวงศ์
2.เด็กหญิง นลินทิพย์ ปลูกไม้ดี
1.นาง สุภาพร ดีมาก
2.นางสาว นวกชมณ มะโรงวัง
23 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 4-6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ฐิติรัตน์ เรืองจันทร์
2.เด็กหญิง ศุภาวรรณ พิมานพรหม
1.นางสาว ศิริพร หอมรื่น
2.นางสาว กรณัฐ สุจริตธรรม
24 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1-3
80.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรรธน์ณสรณ์ ชุณหานนท์
2.เด็กหญิง ชาเรเนีย จรเงิน
1.นางสาว ภัสสร ราศรีใส
2.นางสาว สุพัตรา พรหมสวัสดิ์
25 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 4-6
76.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง จิตติมา จิตรว่องไว
2.เด็กชาย ณธัชพงศ์ ขรรค์วิไลกุล
1.นางสาว ดารารัตน์ ภักดีคำ
2.นาย อนุรัตน์ รักษ์วงค์
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 1-3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธัญชนก ลิ่วลักษณ์
1.นาง นูรียา อสัมภินวัฒน์
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 4-6
80.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปวรุฒน์ ศรีทรัพย์
1.นาง นูรียา อสัมภินวัฒน์
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 1-3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รวิสรา โยมญาติ
1.นางสาว ชนิดาภา ทัพเย็น
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 4-6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปริชมนรัตน์ ศิริธานนท์
1.นาง ขวัญทิพย์ วิจักขณ์สังสิทธิ์
30 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ป. 1-6
86.33
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นราภัทร เทพอักษร
1.นาย เฉลิมชล ดำสอน
31 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป. 1-6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นราภัทร เทพอักษร
1.นาย เฉลิมชล ดำสอน
32 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป. 1-6
82.66
8
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ญารินดา จินาภิรมย์
1.นาย สุภัทร ลิลาพันสิทธิ
33 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป. 1-6
72.66
14
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง คีตกานท์ ดำสอน
1.นาย สุภัทร ลิลาพันสิทธิ
34 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป. 1-6
81.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภูชิดามาศ คำหล้าทราย
2.เด็กหญิง ซีเรีย โต๊ะเอ็ม
3.เด็กหญิง ธัญญรัตน์ บูชาบุญ
4.เด็กหญิง บุณยวีย์ พลคำ
5.เด็กหญิง ลักษณา ขอศิริมงคล
6.เด็กหญิง จุฑาทิพย์ มากี
1.นางสาว จันทิมา พิบูลย์
2.นางสาว อรอุมา ทับไทร
35 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ ธรรมชาติในท้องถิ่น ป. 4-6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปรัชญา มหรรณพ
2.เด็กชาย ณฐวัฒน์ เหนือคลอง
3.เด็กหญิง ฮัซมี่ย์ เพอสะและ
1.นาง นูรียา อสัมภินวัฒน์
2.นางสาว ชนิดาภา ทัพเย็น
3.นางสาว ขนิษฐา บุญสุขานนท์
36 การงานอาชีพ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ป. 4-6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ซีรีน โต๊ะเอ็ม
2.เด็กชาย สุกฤษฎิ์ อสัมภินวัฒน์
3.เด็กชาย กตพล ถือแก้ว
1.นาง นูรียา อสัมภินวัฒน์
2.นางสาว ชนิดาภา ทัพเย็น
3.นางสาว ขนิษฐา บุญสุขานนท์
37 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ป. 4-6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มุกตาภา รัตนวงศ์
2.เด็กชาย ธีรภัธร์ อ่อนเกลี้ยง
3.เด็กหญิง แพรวชญาน์ ยวนใจ
1.นาง นูรียา อสัมภินวัฒน์
2.นาง ขวัญทิพย์ วิจักขณ์สังสิทธิ์
3.นาง บุบผา มุงคำภา
38 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 1-3
90.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณภัค เสนปาน
1.นาง ชฎาพร กิจประสาน
2.Mr. Arbee Angelo Rivera
39 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 4-6
99.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อังกูร ผลิโกมล
1.นางสาว นวพร คงราช
2.Mr. Arbee Angelo Rivera
40 ภาษาต่างประเทศ
การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป. 4-6
85.00
12
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รมย์ธีรา สุขสันติ์เสรี
1.นางสาว ปลื้มจิต หงอประดิษฐ์
2.Mr. Dzonatans Jansevics
41 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills (Multi Skills Competition) ป. 4-6
84.00
8
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ญาณิศา เดชอายุมนตรี
1.นางสาว ลภัสรดา ชุมรักษ์
2.Mr. Bishal Tamrakar
42 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป. 1-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปุณณ์ ราตรีลัย
1.นาง กัญจนาภา แช่มศรี
43 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 1-3
87.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณิชชณัช เรืองฤทธิ์
1.นาย ทวีรักษ์ กองข้าวเรียบ
44 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 4-6
88.30
12
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กชพรรณ เมืองงาม
1.นางสาว สุกัญญา ไทรแก้ว
45 สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมแข่งขันทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ป. 1-6
92.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัควลัญชญ์ ทิ้งไว้
1.นางสาว ดารารัตน์ ภักดีคำ
2.นาย สุรเชษฎ์ เพ็ชร์สุทธิ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.0089869499206543 วินาที
Power By School Master V 1.04