#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Paint) ป. 1-3
68.00
12
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ณัชฐปกรณ์ จิรวงศเลิศสกุล
2.เด็กหญิง พิไลวรรณ ชมเชย
1.นางสาว อัสเมาะห์ หมัดอะด้ำ
2.นาง อามาล โต๊ะตาหยง
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (ComicStrip) ป. 4-6
85.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อินณญา วาสิค
2.เด็กหญิง ซีรีน กะโด
1.นางสาว อัสเมาะห์ หมัดอะด้ำ
2.นาง กนกวรรณ หมอกศรีสวัสดิ์
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป. 4-6
91.25
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อารยา ศิริรักษ์
2.เด็กชาย ฟาฮีม มุขยวัฒน์
1.นางสาว ภาลิณีย์ อนันต์เดชพงศ์
2.นาย เกรียงศักดิ์ ทองเป็นเพ็ชร
4 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน อนุบาล 1-3
73.00
12
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา ถาวรกสิอนันต์
2.เด็กหญิง วันฮัยฟาญ์ แวมุสตอฟา
3.เด็กชาย มูฮัมหมัดชามิล ซาโรมอ
1.นางสาว สรัลนภัทร แดงสมแก้ว
2.นาง สุจิน จันทร์คีรี
5 ปฐมวัย
การฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย อนุบาล 1-3
76.00
10
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง กัญญาภัทร พิบูลย์
2.เด็กหญิง พิมพ์รดา พรหมเกตุ
3.เด็กชาย ณัฏฐนันท์ พิสิษภคิน
1.นางสาว อานีตา อาแวกาจิ
2.นางสาว เมย์วดี ดิษฐวงศ์
6 ภาษาไทย
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กลอนสี่ ป. 4-6
59.00
8
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ภัทรภร จงไกรจักร์
2.เด็กหญิง วรพิชชา สิทธิศักดิ์
1.นาง ต่วนซากีนะห์ ลอจิ
2.นาง สมศิริ แก้วเนื้ออ่อน
7 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 1-3
89.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรปวีณ์ บุญวงค์
1.นาง รัตนาภรณ์ แก้วเขียว
8 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 4-6
76.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง พีรดา จันทรกรานต์
1.นางสาว นภกมล สอนวิสัย
9 ภาษาไทย
เขียนเรื่องจากภาพ ป. 1-3
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิมณัฏฐา ช่วยเกิด
1.นาง นิปรีด๊ะ เจะเลาะ
10 ภาษาไทย
การเขียนเรียงความ ป. 4-6
84.67
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วชิรญาณ์ ตรียวง
1.นางสาว สมจิตร พรหมคงบุญ
11 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 1-3
83.00
13
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปิยธิดา หน่อทอง
1.นาง สมศิริ แก้วเนื้ออ่อน
12 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 4-6
83.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชลพรรษ วาจาเพชร
1.นางสาว มะลิ ธารานุวงศ์
13 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 1-3
76.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย กิตติพล เหลืองภัทรวงศ์
1.นาง ฟารีดา ดือมอง
14 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 4-6
83.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรนัชชา ศิริไชย
1.นาง ศิริพร อมรนรชัย
15 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 1-3
76.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย กษิดิศ จันทร์แก้ว
1.นางสาว ฮานูน อาแซ
16 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 4-6
60.00
7
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย อภิรัชต์ กมลพรไพศาล
1.นาง นูรอัยนี จิตหลัง
17 วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
74.00
9
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย อาดีฟ นิยมเดชา
2.เด็กหญิง ฟาเรีย อุเซ็น
3.เด็กชาย ภูมิณฤทธิ์ สุวรรณอินทร์
1.นาง นิรมล ปริเปรมกุล
2.นาง ธันยาภรณ์ เนาวสินธุ์
18 วิทยาศาสตร์
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ญาณาธร ขจรเกียรติคุณ
2.เด็กชาย ปณิธาน รักษภักดี
1.นางสาว สุณา ปาสนั่น
2.นางสาว มุสลีฮา ลียะ
19 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 1-3
83.67
7
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนกร แก้วเหมือน
2.เด็กหญิง ศศิพิมพ์ สันติวัฒนาพร
1.นาง นิศาชล วันชาติ
2.นาง รัชฎาภรณ์ เพชรมณี
20 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 4-6
80.33
8
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นพรุจ สุจวิพันธ์
2.เด็กหญิง ทักษอร ลีลาศุภกร
1.นาง รัชฎาภรณ์ เพชรมณี
2.นาง นิภากร เศษศรี
21 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 1-3
86.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นูรินนัจวาน สันติวงศ์วิวัฒน์
2.เด็กหญิง ทัตพิชา ไฝทอง
1.นางสาว ฟาตีมะห์ เส็งหลี
2.นาย การียา มาสาระกามา
22 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 4-6
82.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ฮัสวานี มะโซะ
2.เด็กชาย กษิดิส คงพันธ์
1.นาง พรฤดี สุขแก้ว
2.นาย มูฮัมหมัด มะสาแม
23 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1-3
74.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ภิญฌ์ชาฎา จันทรคีรี
2.เด็กหญิง เมทินี ชลธารสฤษฎ์
1.นาย อาลียะห์ เฮ็งปียา
2.นางสาว สุพรรณนา คล้ายมณี
24 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 4-6
80.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณิชนันทน์ มาทวี
2.เด็กหญิง หนึ่งธิดา แซ่ตั้ง
1.นาง มลิวัลย์ เพชรศรีชาติ
2.นาย กาญจนพรรณ สรรเสริญ
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 1-3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ วัชรวิวรรธน์
1.นางสาว ณัฐชา พร้อมเพรียง
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 4-6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธันยวีร์ พัดแดง
1.นางสาว ณัฐชา พร้อมเพรียง
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 1-3
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ยศภัทร รัตนสุนทร
1.นาง จุฑามาศณัฐวดี ทิพย์กองลาศ
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 4-6
66.00
12
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย สุกฤษฎิ์ คำแก้ว
1.นาง จุฑามาศณัฐวดี ทิพย์กองลาศ
29 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ป. 1-6
79.33
5
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง นัสรีญา แก้วสุข
1.นาย ชัชวาลย์ ไชยม่อม
30 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(ชาย) ป. 1-6
79.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ชนะพันธ์ ทิพยนุกุล
1.นาย ชัชวาลย์ ไชยม่อม
31 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป. 1-6
81.00
12
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รุธิรา ทองเจริญ
1.นาย ชัชวาลย์ ไชยม่อม
32 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป. 1-6
78.33
12
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ปัณณ์ฝัน สุรัตน์สัญญา
1.นาย ศุภฤกษ์ หงอสกุล
33 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย) ป. 1-6
76.33
6
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย เจ้าขุน ถนอมทอง
1.นาย ศุภฤกษ์ หงอสกุล
34 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป. 1-6
83.00
9
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัทรธิชา บุญทา
1.นาย ศุภฤกษ์ หงอสกุล
35 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป. 1-6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัญญาพัชร ขวัญดี
2.เด็กหญิง ธนิสศรา สุกระมณี
3.เด็กหญิง ศศินิภา สันติวัฒนาพร
4.เด็กหญิง กรกัญญาวีร์ จันทนวล
5.เด็กหญิง กิตติกา บรรลุสันติกุล
6.เด็กหญิง วารุณฌา มณีโชติ
7.เด็กหญิง นวรรณปภัทร จันทร์จำเนียร
8.เด็กหญิง กานต์ธิดา บรรลุสันติกุล
9.เด็กหญิง ภัทรวรินทร์ อินสมภักษร
10.เด็กหญิง นรัชญา ชื้นชุ่ม
1.นางสาว รุ้งนภา ชุมประเสริฐ
2.นางสาว รุ่งฤดี เนาว์สุวรรณ
3.นางสาว พิมพ์ภัสสร ทวีสุข
36 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 1-3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สรวิศ สุภัทราวิวัฒน์
1.นางสาว รอกีหย๊ะ นิแว
2.Miss Sheila Verdon
37 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 4-6
98.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนาวินทร์ ว่องประเสริฐกุล
1.นางสาว ปาณิสรา เมืองสง
2.Mr. Gabriel Canonigo De Vera
38 ภาษาต่างประเทศ
การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป. 4-6
85.30
11
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เกววิลิน นทีธารทองชัย
1.นางสาว รอฮานี กาเซ็ง
2.Mr. Peconada Ryan T
39 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills (Multi Skills Competition) ป. 4-6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นูรนาเอลา แวมิง
1.นาง ภัทราวดี หลำหวัง
2.Miss Jetrina Laporga
40 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป. 1-6
78.50
9
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง พัชรวัล ลิ่มสกุล
1.นาง อัญชลี คงทน
41 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 1-3
92.33
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชนกนันท์ วัชระกวีศิลป
1.นาง ประทีป ดาวกระจาย
42 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 4-6
90.30
10
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธัญทิพย์ อักษรพิบูลย์
1.นาง อุษา เจะซู
43 สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมแข่งขันทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ป. 1-6
94.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศุภกานต์ ศิลาสุวรรณ
1.นาย กาญจนพรรณ สรรเสริญ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.0082161426544189 วินาที
Power By School Master V 1.04