#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Paint) ป. 1-3
72.00
10
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ภาสกร หมื่นพล
2.เด็กชาย กันต์ดนณ์ แก้วศรี
1.นางสาว ปาณิสรา โต๊ะหวัง
2.นาง สมพร วงศ์ฤคเวช
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (ComicStrip) ป. 4-6
76.00
12
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ไทลี แซนดร้า แมคโดนัล
2.เด็กหญิง ศศิวิมล ผลบุญ
1.นาย อารยัน พันธุรัตน์
2.นาง สมพร วงศ์ฤคเวช
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป. 4-6
90.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วชิรวิทย์ สัคคุณี
2.เด็กหญิง ชานิยา ช่วยคง
1.นางสาว ปาณิสรา โต๊ะหวัง
2.นาง สมพร วงศ์ฤคเวช
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป. 4-6
86.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กันต์ธีภพ ภูมิสมบัติ
2.เด็กชาย ณัฐชนน สุนทรสิงห์
1.นาย อารยัน พันธุรัตน์
2.นางสาว ณัชชา บัวอนันต์
5 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน อนุบาล 1-3
73.00
12
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย กฤตภาส ไพโรจน์
2.เด็กหญิง ชฎาฟ้า พุทธชาติ
3.เด็กหญิง เอมิการ์ จิตวิมาศ
1.นางสาว สุทาธิษณ์ ธาระบุญ
2.นางสาว บุญฑริก ม่าหมูด
6 ปฐมวัย
การฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย อนุบาล 1-3
74.00
11
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ณดาภัทร แดงคง
2.เด็กหญิง ณัฏฐธิดา รักษ์กำเนิด
3.เด็กหญิง ณัฐสินี จันทรมณี
1.นางสาว ลดาวัลย์ มนตรี
2.นางสาว สุพิชชา สว่างชูลอย
7 ภาษาไทย
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กลอนสี่ ป. 4-6
80.66
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิชญาภัค พระธาตุ
2.เด็กหญิง ณิชาภัทร มณีรักษ์
1.นาง สุภาพร นวลถวิล
2.นาง ยินดี หงษ์ภักดี
8 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 1-3
86.33
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นิษฐา โดดโดย
1.นาง สุภาภรณ์ ผอมนะ
9 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 4-6
72.00
9
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง สุทธิกานต์ เอ้งเถี้ยว
1.นาง ปริยฉัตร สุขเกษม
10 ภาษาไทย
เขียนเรื่องจากภาพ ป. 1-3
85.00
10
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิมงคล พานิชย์
1.นางสาว บุศราภรณ์ บัวหนู
11 ภาษาไทย
การเขียนเรียงความ ป. 4-6
80.67
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เขมจิรัสย์ ทองศรี
1.นางสาว ปิยตา พงศ์สุชาติ
12 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 1-3
90.67
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นริดา พรมต้น
1.นาง เยาวะเรศ สมณะกิจ
13 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 4-6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชัชฎา ศรีรักษ์เดช
1.นาง อมรทิพย์ เตชะวิทย์
14 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 1-3
69.00
9
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ณชารีญา กำเหนิดผล
1.นาง กัลยวรรธน์ ชฏารัตน์
15 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 4-6
70.00
11
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย พรรษวัฏ วิทยปรัชญานันท์
1.นาง เสาวภา สุวรรณโณ
16 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 1-3
70.00
9
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย พีรณัฏฐ์ เพชรพูน
1.นาย อภิรักษ์ สินนะโร
17 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 4-6
64.00
6
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ชญานิษฐ์ ชูจันทร์
1.นางสาว อ้อยทิพย์ ชูกำเนิด
18 วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
76.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย กฤตภาส วงศ์จันทร์
2.เด็กชาย ธีร์ธวัช เพ็ชร์ล่อง
3.เด็กหญิง กวินธิดา อีมหมัน
1.นางสาว ณัชชา บัวอนันต์
19 วิทยาศาสตร์
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
85.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปุณญิศา หนูทอง
2.เด็กหญิง ปุญชรัสมิ์ หนูทอง
1.นาง ชญานี ขัตติยะมาน
20 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 1-3
85.33
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อุรัสยา อินทมะโน
2.เด็กหญิง อลิสา ยอดมณี
3.เด็กหญิง ปาณิศา ทองบัว
4.เด็กหญิง วีรดา สุขพันธ์
5.เด็กหญิง ภูริชญา รัตนพงษ์
1.นางสาว มัซนี สาอะ
2.นาง วิยดา ธีระกุล
21 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 4-6
80.00
12
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิมนิศา สุวรรณชาตรี
2.เด็กหญิง ศรุตา ติ้งหวัง
3.เด็กหญิง นัจมีย์ จันทร์คง
4.เด็กหญิง วีรดา คนทน
5.เด็กหญิง วริศรา จินดานาค
1.นางสาว พรรณนิภา คงจันทร์
2.นางสาว นรินทร์ทิพย์ เสนรุย
22 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 1-3
81.00
9
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อรุณรัชช์ สุดทุ่ม
2.เด็กชาย ศุภวิชญ์ สุขตะเคียน
1.นาง กัญจนพร ยอดมุณี
2.นาง สุภัสสร มณีพงศ์
23 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 4-6
83.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อภิษฎา ทองแก้ว
2.เด็กชาย ธีรธัชช์ แสงอรุณ
1.นาง สุภัสสร มณีพงศ์
2.นาง กัญจนพร ยอดมุณี
24 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 1-3
86.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ตระการตา บำรุงวงศ์
2.เด็กหญิง กัญรดา ไชยสิทธ์
1.นาง สุจิตรา กั่วพานิช
2.นาง สมพร รัตนะ
25 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 4-6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนกร ขาวศรี
2.เด็กชาย ประภวิษณุ์ ขุนหลัด
1.นาง นงค์นุช ขาวศรี
2.นางสาว พรรณนิภา คงจันทร์
26 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1-3
80.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปัณณพร เปี่ยมคุ้ม
2.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ อินทร์ยอด
1.นาย จักรี รอดรมย์
27 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 4-6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ญาณวุฒิ หมานปุเต๊ะ
2.เด็กชาย สิรวิชญ์ โชติกิจภิวาทย์
1.นาย พงศ์ทวี รัตนวงศ์
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 1-3
78.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย วิชญะ สวัสดิ์ประสิทธ์
1.นาย ฮาดี อาแวกะจิ
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 4-6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วริทธิ์นันท์ จิตต์เสโน
1.นาย ฮาดี อาแวกะจิ
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 1-3
65.00
10
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ฮาลาล ปุ๋ยสำลี
1.นาย ฮาดี อาแวกะจิ
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 4-6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรนัชชา จีนเพชร
1.นาย ฮาดี อาแวกะจิ
32 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป. 1-6
87.66
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศุภิสรา พิณสุวรรณ
1.ว่าที่ร้อยตรี สถาพร ศรีประเสริฐ
33 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป. 1-6
91.33
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิรภัสสร จริตงาม
1.ว่าที่ร้อยตรี สถาพร ศรีประเสริฐ
34 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป. 1-6
78.00
11
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง สิริกร แก้วประดิฐ
1.นาย ศิริกุล บุญศัพย์
35 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป. 1-6
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กุลภรณ์ หงษ์สกุล
2.เด็กหญิง จิรารัตน์ เลิศสุธาวัลย์
3.เด็กหญิง ธนัชพร เศรษฐทอง
4.เด็กหญิง วิรัลพัชร แซ่ตั้ง
5.เด็กหญิง ปนิตา จันทภาโส
6.เด็กหญิง ชญานิศ ชูหมุน
7.เด็กหญิง พิชญาภัค บุญเลิศ
8.เด็กหญิง อนันตญา วาจาสุจริต
1.นางสาว ปาจรีย์ ทองน้อย
2.นาย ธนวิชญ์ จิตต์สกูล
3.นางสาว นูรีดา สีโปง
4.นางสาว สุจินต์ อินทมะโน
36 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 1-3
82.00
9
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา อิสโร
1.นางสาว นูรีดา สีโปง
2.Miss Eliza Alexandra Maybank
37 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 4-6
85.33
13
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภัทรวิศว์ สุวรรณทวี
1.นางสาว ปิยนุช จิตภักดี
2.Miss Alessandra Katherine Chapman
38 ภาษาต่างประเทศ
การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป. 4-6
96.30
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง โจเลี่ยน แองเจลลี่ เดอกูซมัน
1.นางสาว สุจินต์ อินทมะโน
2.Mr. Jomark Dublin De Guzman
39 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills (Multi Skills Competition) ป. 4-6
80.00
10
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภัทรพล มนัสวานิช
1.นางสาว นรินทร์ทิพย์ เสนรุย
2.Miss Yunice Dusayan Subli
40 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป. 1-6
73.50
11
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ปริชญา คุณพิทักษ์
1.นาย อภิรักษ์ สินนะโร
41 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 1-3
89.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ฮาตี เจ๊ะพงค์
1.นางสาว ณัฐณิตา โชติธรรมโม
42 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 4-6
92.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ฉันท์ชนก ราชผล
1.นาง วิลาวัณย์ ศรีระสันต์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.008134126663208 วินาที
Power By School Master V 1.04