#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Paint) ป. 1-3
70.00
11
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย กัณตภณ คงแก้ว
2.เด็กหญิง อรวรรณ ประกิตภูมิ
1.นางสาว วารุณี โทศก
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป. 4-6
95.50
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง โชติกา ตรีสุวรรณ์
2.เด็กหญิง ชุติมันต์ เดชโชติ
1.นางสาว วาริธร สงวนนาม
2.นางสาว วารุณี โทศก
3 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน อนุบาล 1-3
90.71
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนภูมิ ปานสกุล
2.เด็กหญิง ธัญญรัตน์ องอาจ
3.เด็กหญิง ภัทรินทร์ พลเจริญ
1.นางสาว นภัสนันท์ ทองเอม
2.นางสาว กมลวรรณ ลือชัย
4 ปฐมวัย
การฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย อนุบาล 1-3
86.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นิชาภา โคสวิดา
2.เด็กหญิง ปพิชญา โพนนา
3.เด็กหญิง ศิชาพรรณ สักกามาตร์
1.นางสาว อธิษฐาน จันทร์ดำ
2.นางสาว จุฑามาศ ใจตรง
5 ภาษาไทย
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กลอนสี่ ป. 4-6
59.00
8
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ณัฐชนน เกตุนวล
2.เด็กหญิง ศุภกานต์ เภาสมบัติ
1.นางสาว มัญธิมา ธรรมเจริญ
2.นางสาว สิริพร สังข์มรรทร
6 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 1-3
77.00
11
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง วรรณพร ตะเภาน้อย
1.นางสาว กมลรัตน์ บุญทอง
7 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 4-6
82.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นภสร วรวุฒิฤทธิกุล
1.นางสาว รัชดาพร บัวทองผุด
8 ภาษาไทย
เขียนเรื่องจากภาพ ป. 1-3
90.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พุฒิภัทร เชยอุบล
1.นาง จารุวรรณ ขันทอง
9 ภาษาไทย
การเขียนเรียงความ ป. 4-6
67.33
11
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง กัญดาพร ขอบขำ
1.นางสาว วิภารัตน์ บุญล่า
10 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 1-3
86.33
9
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภูริตา ลิ่มปิติกุล
1.นาย ปฏิญญา พันธ์ธร
11 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 4-6
70.00
11
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ปิยธิดา แสงใหญ่
1.นางสาว ปาริชาติ คงคาชัย
12 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 1-3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิรายุ ศักดิ์กาญจนา
1.นางสาว จันทร์หอม ทองดีสุนทร
13 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 4-6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เตชิต ชูจันทร์
1.นาง ชุติมา สังข์ประภัสสร
14 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 1-3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ยชญ์ศตพร ศันติวิชยะ
1.นางสาว มินตรา ช่วยดำรงค์
15 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 4-6
60.00
7
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย หิรัญลภน พัชรกุลเลิศ
1.นาง ชาติลภา กิมเซียะ
16 วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เตชินท์ กัลยา
2.เด็กชาย กรณ์ดนัย สงค์ประหยัด
3.เด็กชาย เหมภัทต์ สัจจวิโส
1.นาง ดวงพร จินดาชื่น
2.นางสาว มณฑิกา พัฒชู
17 วิทยาศาสตร์
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
85.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เขมณัฎ ไมตรีจิตร์
2.เด็กหญิง ชนัญชิดา แก้ววิจิตร
1.นางสาว นฤมล กิจนิยม
2.นางสาว เกตุวดี หนูทวี
18 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 1-3
91.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กมลเทพ ปัญญาวงศ์
2.เด็กหญิง กันติชา เสนาการ
1.นาย ธราธิป หทัยวิวัฒน์กุล
2.นาง ธิดารัตน์ คชโรจน์
19 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 4-6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปัญจวิชญ์ ฤทธิแผลง
2.เด็กหญิง กัญต์กมล ธนูศิลป์
1.นาย ธราธิป หทัยวิวัฒน์กุล
2.นาง นิดา สุขปัญ
20 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 1-3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กันตภณ สุวรรณ
2.เด็กหญิง วริศรา แดงขวัญทอง
1.นาง ธิดารัตน์ คชโรจน์
2.นางสาว กมลชนก จันทร์ส่งแสง
21 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 4-6
76.00
9
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ภัทรพงศ์ เภาวิเศษ
2.เด็กหญิง วัชรีวรรณ สุขประวิทย์
1.นาง ศิริรัตน์ ทิพย์โภชนา
2.นางสาว เสาวนีย์ ฉิมนุ่ม
22 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1-3
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปุณณภา ไชยรัตน์
2.เด็กหญิง ญาดา เพ็งฉุย
1.นางสาว มาศวรี สังข์เรียง
2.นาย ยุทธศักดิ์ ปะโส
23 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 4-6
80.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กรกต กระแสร์เพิ่ม
2.เด็กหญิง พสชนัน สดากร
1.นางสาว รุวัยดา ปานแดง
2.นาย ศักดิ์ศิริ ลิ่มศิลา
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 1-3
67.00
10
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ณัชชา วีรวงศ์ชัยโรจน์
1.นางสาว ปรีดาพร อินทสุภา
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 4-6
71.00
8
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ณภัคมน ดาษเวช
1.นางสาว ปรีดาพร อินทสุภา
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 1-3
70.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง กัญญาพัชร์ โสภิเณ
1.นางสาว ปรีดาพร อินทสุภา
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 4-6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤตเมท เพชรคีรี
1.นางสาว ปรีดาพร อินทสุภา
28 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ป. 1-6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เตชินท์ บุระคำ
1.นาย ภูริทัตตะวันฉาย เพชรศรี
29 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ป. 1-6
86.66
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ฐิตาพร น้ำเงิน
1.นางสาว จันทร์ทิพย์ สุขสวัสดิ์
30 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(ชาย) ป. 1-6
92.66
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศุภากร เกษแดงสกลวุฒิ
1.นาย ภูริทัตตะวันฉาย เพชรศรี
31 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป. 1-6
93.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ฐิตาพร น้ำเงิน
1.นางสาว จันทร์ทิพย์ สุขสวัสดิ์
32 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(ชาย) ป. 1-6
0.00
-
-
1.เด็กชาย กวิน ตันตยาภิรมย์กุล
1.นาย ชนม์สวัสดิ์ สุขปลอด
33 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป. 1-6
89.33
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปวริศา แก้วสวี
1.นาย ชนม์สวัสดิ์ สุขปลอด
34 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย) ป. 1-6
88.66
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เตชินท์ บุระคำ
1.นางสาว จันทร์ทิพย์ สุขสวัสดิ์
35 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป. 1-6
85.66
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พาขวัญ ราชโยธา
1.นาย ภูริทัตตะวันฉาย เพชรศรี
36 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ป. 4-6
0.00
-
-
1.เด็กหญิง กชกร ศรีสงค์
2.เด็กหญิง ณัฐชลิสา ตันสกุล
3.เด็กหญิง ฟาร์ฐิฌา สุนทรมณีโชติ
1.นางสาว กาญจนา เสาวคนธ์
2.นาง พรพรรณ อบอุ่น
3.นาง พัสตราภรณ์ นาคหกวิก
37 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 1-3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย คณาธิป ตันติสุวรรณกิจ
1.นาง ธนัชพร บัวทอง
38 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 4-6
98.33
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรัญญา เทพพิทักษ์
1.นางสาว สิริกานต์ หนูเอียด
39 ภาษาต่างประเทศ
การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป. 4-6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธันยธรณ์ กนกกันฑพงษ์
1.นางสาว อภิสรา แกล้วทนง
40 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills (Multi Skills Competition) ป. 4-6
93.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ติณณา เพชราภิรัชต์
1.นาง ชุติภัค เจียมวิจิตรกุล
41 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป. 1-6
97.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วริทธิ์ ตรีนันทวัน
1.นาย นรากร มีอินทร์
42 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 1-3
86.33
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณภัคมน ตราชู
1.นางสาว วารีทิพย์ บุญแก้ว
43 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 4-6
94.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัชชา โชติสุวรรณ
1.นางสาว วารีทิพย์ บุญแก้ว
44 สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมแข่งขันทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ป. 1-6
98.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วริศรา พานิช
1.นาย ปิยะรัตน์ หนูแก้ว
45 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป. 4-6
78.00
4
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ณัฏฐกมล สินทอง
2.เด็กหญิง พลอยปภัส ทองสุวรรณ
3.เด็กหญิง พิชญา ว่องเลขา
1.นางสาว กาญจนา เสาวคนธ์
2.นาง พัสตราภรณ์ นาคหกวิก
3.นางสาว วารุณี โทศก

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.0063788890838623 วินาที
Power By School Master V 1.04