#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Paint) ป. 1-3
67.00
13
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง พิชามญช์ ทองทวี
2.เด็กหญิง สุพิชญา ใจมาแก้ว
1.นาย ธนศักดิ์ คงเหลือ
2.นางสาว สุนันทา สาเส็ม
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (ComicStrip) ป. 4-6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สรชัช วิริโยธิน
2.เด็กชาย พัชรบุญ บุญมี
1.นางสาว สุนันทา สาเส็ม
2.นาย ธนศักดิ์ คงเหลือ
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป. 4-6
89.75
8
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฏฐรีย์ ชุมพูล
2.เด็กหญิง ชัชญาณิช ภูนุชอภัย
1.นางสาว สุนันทา สาเส็ม
2.นาย ธนศักดิ์ คงเหลือ
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป. 4-6
80.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อติวิชญ์ ฉีดเกตุ
2.เด็กชาย ศุภกร สุวรรณคีรี
1.นางสาว สุนันทา สาเส็ม
2.นาย ธนศักดิ์ คงเหลือ
5 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน อนุบาล 1-3
84.86
6
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปราชญ์ทวี ตะหรี
2.เด็กหญิง กาญจน์ชิตา สัจจะบุตร
3.เด็กหญิง ชยาดา ไชยด้วง
1.นางสาว อัจฉรา ดำรัส
2.นางสาว นภาพร สีเอียด
6 ปฐมวัย
การฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย อนุบาล 1-3
90.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นิพพิชฌน์ บุณมณี
2.เด็กหญิง ชลกนก ศิริรัตน์
3.เด็กหญิง ชนิกานต์ สิทธิรักษ์
1.นาง ภาวดี คงแข็ง
2.นางสาว เสาวลักษณ์ เพ็ชรกาศ
7 ภาษาไทย
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กลอนสี่ ป. 4-6
90.50
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เดชนรินท์ สอนสั่ง
2.เด็กชาย อติวัณณ์ ฉีดเกตุ
1.นาง พิมพ์สิริ บัวทองเรือง
2.นาง อัญชลี ศรีอินทร์
8 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 1-3
94.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นรรัตน์ รักชุม
1.นาง ปิยนุช สุริโย
9 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 4-6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สมิตา ตุลยนิษก์
1.นาง สุภาพร ไกรเกตุ
10 ภาษาไทย
เขียนเรื่องจากภาพ ป. 1-3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรรณพร เกื้อสุข
1.นาง นงลักษณ์ มาตรชมภู
11 ภาษาไทย
การเขียนเรียงความ ป. 4-6
80.67
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิชญาภา ฉ้วนกลิ่น
1.นาง ปิยนุช วุ่นแก้ว
12 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 1-3
86.67
8
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พิรุฬลักษณ์ รัษฎาเพชร
1.นาง อภิญญา มีสวัสดิ์
13 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 4-6
81.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศศิปวีร์ รุ่งเรือง
1.นางสาว ชิตชนก ปาธะรัตน์
14 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 1-3
77.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย อชิรญาณ์ พรหมรุ่ง
1.นาง ดอกสร้อย เกตุขาว
15 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 4-6
80.00
8
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐพัชร์ ก๊กเกียรติกุล
1.นาง พิชามญชุ์ แก้วหัวไทร
16 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 1-3
74.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ณภัทร อัมพันศิริรัตน์
1.นาง จุฑาภัสณัน มณีพันธ์
17 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 4-6
66.00
5
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ปุณพจน์ กระแสร์สินธุ์
1.นาง พรรณเพ็ญ โสมณะ
18 วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
80.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สวภัทร ทัศวิล
2.เด็กหญิง พรรณปพร วงษ์ไชยคุณากร
3.เด็กชาย ปาณัสม์ ทุ่มพุ่ม
1.นาง พรทิพย์ อินทรภักดิ์
2.นาง รุ้งลาวัลย์ ดำแก้ว
19 วิทยาศาสตร์
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เตชินท์ หนูทิพย์
2.เด็กชาย ปัญญาวุธ อ่อนประชู
1.นางสาว ปริยา จิตรพัฒนากุล
2.นางสาว สุนันทา สาเส็ม
20 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 1-3
92.33
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิชญธิดา วรรณเหวก
2.เด็กหญิง ศุพัทชา รุขมาตย์
3.เด็กหญิง ปัณณฑิตา ปีทาลาด
4.เด็กหญิง ณัชชา ผอมทอง
5.เด็กหญิง ธัญวรัตน์ บุญช่วย
1.นาง เสาวลักษณ์ รักช้าง
2.นาย อนุวัฒน์ หนูอุ่น
21 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 4-6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธันย์รดา ทองทวี
2.เด็กหญิง จรรยาภรณ์ อินนิล
3.เด็กหญิง เบญญาภา เขียวดำ
4.เด็กหญิง ศุภาพัทธ์ ดรพล
5.เด็กหญิง ทัตพิชา รักษ์ชูชื่น
1.นาง วรรณิศา หนูเจริญ
2.นาง พัชรี ไชยเกตุ
22 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 1-3
98.17
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนดล ปานียโชติ
2.เด็กหญิง ณฐิตา อินแพง
1.นาง สุรพา อ่อนศรีแก้ว
2.นาง ชุติกานต์ สุวรรณพิสุทธิ์
23 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 4-6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปุณณวิช จารุสมานจิต
2.เด็กหญิง ธิตา หน้องมา
1.นาง สุรพา อ่อนศรีแก้ว
2.นาง ชุติกานต์ สุวรรณพิสุทธิ์
24 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 1-3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สิรปรัชญ์ วรศรี
2.เด็กหญิง เลิศกมล โชติพานิช
1.นาง เสาวลักษณ์ รักช้าง
2.นางสาว สุภัทรา รอดชุม
25 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 4-6
84.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พาสิต ปราบพารา
2.เด็กหญิง พัทธ์ธีรา เอียดนุ้ย
1.นาง วรรณิศา หนูเจริญ
2.นาง พัชรี ไชยเกตุ
26 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1-3
76.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ธีรัตม์ อภัยรัตน์
2.เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ เกื้อรุ่ง
1.นาย หร้อโสน ดนเขียว
27 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 4-6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง บูรณี คงศรีเจริญ
2.เด็กหญิง นันท์พินิตา อินดำ
1.นาง ธันยาภรณ์ พูลเอียด
2.นาย สุทธินันท์ สงกลิ่น
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 1-3
75.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง สิรภัทร์ ทิพยโยธร
1.นางสาว อรญา ครุฑคง
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 4-6
81.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐญาดา เยาว์นุ่น
1.นางสาว รัตนาภรณ์ บุญเกลี้ยง
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 1-3
75.00
4
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ณภัทร ผอมทอง
1.นางสาว อรญา ครุฑคง
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 4-6
77.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง พิมพ์พิศา เพ็ชรสุทธิ์
1.นางสาว รัตนาภรณ์ บุญเกลี้ยง
32 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ป. 1-6
57.33
8
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย พชรพล ชีวะสาโร
1.นาย ณัฐพงศ์ บุญช่วย
33 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ป. 1-6
71.66
8
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง พันชิตรา ถิ่นนา
1.นาย ณัฐพงศ์ บุญช่วย
34 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(ชาย) ป. 1-6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เปมทัต เสตะพันธ์
1.นางสาว สุนิสา บัวแก้ว
35 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป. 1-6
83.00
11
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จันทร์เต็มดวง แสงจันทร์
1.นางสาว สุนิสา บัวแก้ว
36 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(ชาย) ป. 1-6
80.66
6
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วรกันต์ อินทรชูติ
1.นาย ณัฐวุฒิ ไกรวิจิตร
37 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป. 1-6
81.00
9
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณชนก โสมณะ
1.นาย ณัฐวุฒิ ไกรวิจิตร
38 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย) ป. 1-6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วรกันต์ อินทรชูติ
1.นาง เย็นจิตร เพชรกาฬ
39 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป. 1-6
83.66
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชมพูนุท สุทธิโพธิ์
1.นาง เย็นจิตร เพชรกาฬ
40 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ป. 4-6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูมิพัฒน์ มณเฑียรสุภา
2.เด็กหญิง สิริกร นิจศักดิ์
3.เด็กหญิง พิมชนก ศศิธร
1.นาง ทศพร ตันติกานต์กุล
41 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 1-3
78.00
11
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ณิชาพัชร์ หนูปักขิณ
1.นาง สุนันทา เธียรสุรารักษ์
42 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 4-6
97.33
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรันธร นะไพรี
1.นาง สุมลฑา จำนงค์
43 ภาษาต่างประเทศ
การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป. 4-6
91.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิดาภา วิบูลย์กุล
1.นาง ธัญญ์ชยา ชูแสง
44 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills (Multi Skills Competition) ป. 4-6
65.00
13
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ธนวินท์ ทองขาว
1.นาง เนตรนิดา อภิรักษ์
45 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป. 1-6
83.50
8
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภาสกร ทองอิน
1.นางสาว นิธากร มณีพรหม
46 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 1-3
93.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปุณณดา บุญพะหุุลา
1.นาย อนุวัฒน์ หนูอุ่น
47 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 4-6
91.60
8
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภาคิน หอกเพ็ชร์
1.นาง ชุติกานต์ สุวรรณพิสุทธิ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.0070669651031494 วินาที
Power By School Master V 1.04