#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Paint) ป. 1-3
77.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง พิชามญชุ์ ชูแก้ว
2.เด็กหญิง ณธิดา สังข์เพชร
1.นางสาว ชุติมา สุประดิษฐ
2.นางสาว นางสาวตรงกมล มีชัย
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (ComicStrip) ป. 4-6
80.00
9
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิมพ์นิภา บุญเทพ
2.เด็กหญิง ณัชชา รัชชะ
1.นางสาว ปิยรัตน์ ทิพย์บุญทอง
2.นางสาว ตรงกมล มีชัย
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป. 4-6
90.50
6
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วรเมธ ศักดิ์จันทร์
2.เด็กหญิง ธีร์ธนัฐ ทิพย์พิมล
1.นางสาว ปิยรัตน์ ทิพย์บุญทอง
2.นางสาว ตรงกมล มีชัย
4 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน อนุบาล 1-3
93.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นภัค สังข์เพชร
2.เด็กหญิง รินลดา หีตเทพ
3.เด็กหญิง ธันวรัตน์ เพชรสุวรรณ
1.นางสาว วาสนา ศุขพัชรไพศาล
2.นางสาว วนิดา เสือทอง
5 ปฐมวัย
การฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย อนุบาล 1-3
99.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรมน เดชมณี
2.เด็กหญิง ณวรัตน์ เกลี้ยงขำ
3.เด็กชาย วงศ์วริศ เยี่ยมบุญยะ
1.นางสาว จิรารัตน์ อภิชนังกูร
2.นางสาว เด่นนภา พูลติ้ม
6 ภาษาไทย
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กลอนสี่ ป. 4-6
59.00
8
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง กฤตกานต์ อินทรมณี
2.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา เหล่าพราหมณ์
1.นาย กรณ์ธรากาญจน์ ไชยรัตน์
2.นางสาว วาสนา ไทยเอียด
7 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 1-3
84.67
9
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปุริณปรัช สุเชาว์
1.นางสาว ดลยา สุขกาว
8 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 4-6
75.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ธนาศิริ ล่าดี้
1.นางสาว นันทิดา สร้อยหอม
9 ภาษาไทย
เขียนเรื่องจากภาพ ป. 1-3
86.00
9
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิชญ์สินี พัดเคี่ยม
1.นางสาว วัชรีพร สมพงษ์
10 ภาษาไทย
การเขียนเรียงความ ป. 4-6
75.67
8
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง นัจภัค จันทร์โสะ
1.นางสาว ภัชรา พุกพะยา
11 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 1-3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปวีณธิดา โชติพันธ์
1.นางสาว สุจิรา แก้วสังข์
12 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 4-6
78.00
9
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง วรัชยา พิจิตต์
1.นาง สุภาวดี กาฬสุวรรณ
13 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 1-3
60.00
13
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย เตชินท์ จันทร์แพทย์
1.นางสาว ภูริดา โกลาหล
14 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 4-6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กัมปนาท กรทิพย์
1.นาง ปาริชาต กลับกลาย
15 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 1-3
60.00
12
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ปัณณทัต สมเพชร
1.นางสาว วรรณวจี แดงมา
16 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 4-6
60.00
7
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ศิวกร แซ่ห้วน
1.นาย อภินันท์ เหล่าพราหมณ์
17 วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วริญ เพชรมั่ง
2.เด็กชาย ชยพล นวลละออง
3.เด็กหญิง ณัฏฐรินีย์ เพชรรักษ์คำด้วง
1.นางสาว ณัฏฐิณี วงศ์สันติวัฒน์
2.นางสาว ปิยเนตร์ วัฒนา
18 วิทยาศาสตร์
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
86.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นาวิน สริขา
2.เด็กหญิง ภาวินี ทัดทอง
1.ว่าที่ร้อยตรี ศุภราช แก้วมีศรี
2.ว่าที่ร้อยตรีหญิง จิตรมณี ศักดา
19 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 1-3
78.33
9
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ปรีชญา จะรา
2.เด็กหญิง ปริณดา จะรา
3.เด็กหญิง ไพรินทร์ ภักดีคำ
4.เด็กหญิง ณัฏฐ์ชนินทร์ อินกรูด
5.เด็กหญิง พรรณพฤกษา จันทร์เชาว์
1.นาง อุษา เมฆสุข
2.นาง ศิวพร พันธ์ลำภักดิ์
20 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 4-6
85.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง น้ำตาล ชูช่วย
2.เด็กหญิง ปวรลักษณ์ สุวรรณรักษ์
3.เด็กหญิง สุณัฏฐา เพชรกิจ
4.เด็กหญิง กุลการ กรฐิติพงศ์
5.เด็กหญิง นภสร บัวทอง
1.นางสาว ปฐมาวดี พัฒนสิงห์
2.นาง อุษา เมฆสุข
21 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 1-3
72.67
14
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง เพชรนภา สุขช่วย
2.เด็กชาย ธชย เหลืองอรุณ
1.นาง อุษา เมฆสุข
2.นาง ชุติกาญจน์ วรรณะ
22 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 4-6
83.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัญญกรณ์ เกิดสมบัติ
2.เด็กชาย กษิดิ์เดช ศรีแก้วคง
1.นาง ศิวพร พันธ์ลำภักดิ์
2.นาง อุษา เมฆสุข
23 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 1-3
74.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย รณภูมิ จันทรังษี
2.เด็กหญิง ปริษฐา หัสดิน
1.นางสาว ธิดารัตน์ รัฐวิเศษ
2.นาง อุษา เมฆสุข
24 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 4-6
84.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูริณัฐ ปทะวานิช
2.เด็กชาย พีชรวิชญ์ สอนเขียว
1.นาง ชุตินันท์ เทือกสุบรรณ
2.นางสาว พิชญาดา ธราพร
25 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1-3
80.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรนัย เสาะแสวง
2.เด็กชาย ถิรวุฒิ สมบุญ
1.นาย วสิน หนุนพล
2.นางสาว เบญจรัตน์ สุทธิธนนท์
26 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 4-6
80.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชนกันต์ ไชยามาตย์
2.เด็กชาย ชัยวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
1.นาย วสิน หนุนพล
2.นางสาว เบญจรัตน์ สุทธิธนนท์
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 1-3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปัญญ์ ดรดีเลิศ
1.นางสาว จันจิรา ชูเมฆ
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 4-6
70.00
9
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง กัณฐิกา สุวรรณสาม
1.นาย เสริมศักดิ์ ศรีวิเชียร
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 1-3
72.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง นลินญา จิตรพิทักษ์
1.นางสาว จันจิรา ชูเมฆ
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 4-6
69.00
10
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ธนิสร งามวิเศษ
1.นาย เสริมศักดิ์ ศรีวิเชียร
31 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ป. 1-6
81.33
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรภัทร บุญขวัญ
1.นาย จตุพร ท่อนทอง
32 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(ชาย) ป. 1-6
86.33
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรภัทร บุญขวัญ
1.นาย จตุพร ท่อนทอง
33 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป. 1-6
84.33
9
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ภู่รุ่งฤทธิ์
1.นาย จตุพร ท่อนทอง
34 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป. 1-6
85.66
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กุลภัสสร์ กุลเจริญ
1.นาย จตุพร ท่อนทอง
35 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย) ป. 1-6
72.66
9
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย สาธิต โอนาค
1.นาย จตุพร ท่อนทอง
36 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป. 1-6
79.00
10
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ปุณณภา เพชรสุวรรณ
1.นาย จตุพร ท่อนทอง
37 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป. 1-6
83.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณรสิตา ทองสง่า
2.เด็กหญิง ณัฐกฤตา นาคพิน
3.เด็กหญิง ณัฐปภัสร์ คำอุบล
4.เด็กหญิง ธนภรณ์ พิจิตต์
5.เด็กหญิง ปุญชรัสมิ์ อังกาพย์ละออง
6.เด็กหญิง ปานชนก คงเคว็จ
1.นางสาว วรลักษณ์ สุขเมือง
38 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ป. 4-6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นฤมล ทองจันทร์
2.เด็กหญิง นภสร จิรานันท์
3.เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ กาฬสุวรรณ
1.นางสาว ปิยรัตน์ ทิพย์บุญทอง
2.นางสาว ธิดารัตน์ รัฐวิเศษ
3.นางสาว ตรงกมล มีชัย
39 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 1-3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐฌาพัชร์ วงศ์กระจ่าง
1.นางสาว เพชรลดา พลายทอง
2.นางสาว วรรนิภา คงสิทธิ์
40 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 4-6
94.67
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ เกษมสิทธิพร
1.นาง ณัฏฐากร แก้วเชื้อ
2.นาย ฐาปกรณ์ หมวดเพชร
41 ภาษาต่างประเทศ
การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป. 4-6
87.60
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิมพ์วลัญช์ ขุนหอม
1.นาง อรอุมา เพชรบำรุง
2.นางสาว กัญจณา แก่นงาม
42 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills (Multi Skills Competition) ป. 4-6
84.00
8
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณิชวดี อยู่อำไพ
1.นางสาว จิตรา สัมพันธ์
2.นางสาว เบญญาดา รัตนจินดาศรี
43 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป. 1-6
63.50
12
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ศรัณยา มุตตาหารัช
1.นางสาว วิชชุดา ดำเนินผล
44 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 1-3
84.66
9
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชญาดา ช่วยนุกูล
1.นาง ชุตินันท์ เทือกสุบรรณ
45 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 4-6
89.60
11
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อาภาภัทร รอดเจริญ
1.นาง อรวรรณ ชุมขวัญ
46 สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมแข่งขันทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ป. 1-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ฟ้าลดา แพทย์ชีพ
1.นางสาว เบญจรัตน์ สุทธิธนนท์
2.นาย วสิน หนุนพล
47 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป. 4-6
72.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ธมวรรณ หีตนุช
2.เด็กหญิง พัชรนันท์ อวยพร
3.เด็กหญิง พิชามญชุ์ ขุนหลวง
1.นางสาว ปิยรัตน์ ทิพย์บุญทอง
2.นางสาว นางสาวตรงกมล มีชัย
3.นางสาว ชุติมา สุประดิษฐ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.0067739486694336 วินาที
Power By School Master V 1.04