#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Paint) ป. 1-3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พัชรดา ชุมช่วย
2.เด็กหญิง ขัชจา คณนาธรรม
1.นางสาว ภัทราวดี ฮ้อบุตร
2.นางสาว รมิดา ไชยพงษ์
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (ComicStrip) ป. 4-6
90.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นันท์นภัส บุญช่วย
2.เด็กหญิง นิจจารีย์ เลิศกาญจนวดี
1.นางสาว อรวรรณ สุกัญญา
2.นางสาว จิราภรณ์ ทองคำ
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป. 4-6
87.00
10
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุวภัทร เจริญเอกประภา
2.เด็กหญิง ปิ่นปินัทธ์ อุปถัมภ์
1.นางสาว รมิดา ไชยพงษ์
2.นางสาว อรวรรณ สุกัญญา
4 ปฐมวัย
การฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย อนุบาล 1-3
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ฟาอิซ เหล็มหมาด
2.เด็กหญิง สุณัฏฐา สองเมือง
3.เด็กหญิง เธียรฑิตา ปากลาว
1.นาง เพ็ญสุดา ณ สุวรรณ
2.นาง ปรารถนา ดำช่วย
5 ภาษาไทย
เขียนเรื่องจากภาพ ป. 1-3
83.00
12
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อิทธิพนธ์ อำนักมณี
1.นาง นงลักษณ์ ชีช้าง
6 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 1-3
88.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐช์ณิชา ปราบเภท
1.นาง แก้วตา ประภาส
7 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 4-6
83.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง แพรวา แสงจันทร์
1.นาง ศิริรัตนา อ่อนเนียม
8 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 1-3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนโชติ เกียงเอีย
1.นาย จตุฤทธิ์ ขวัญศรีสุทธิ์
9 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 4-6
91.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปริญ ส่งศรี
1.นางสาว กานต์พิชชา กันภัยชร
10 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 1-3
80.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณภัค วชิรวัฒนากาญจน์
1.นางสาว รุ่งฤทัย เรืองเพ็ง
11 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 1-3
83.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นลินดา โสภี
2.เด็กหญิง วรรนิฎา บ่อหนา
3.เด็กหญิง ภัทรวดี ศิริว่องสกุล
4.เด็กหญิง นภาศิริ นวลแสง
5.เด็กหญิง อัยรีน อารีรักษ์
1.นาง ปนัดดา มาชู
2.นางสาว พุทธิดา ไพบูลย์โพธิจินดา
12 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 4-6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง โศภิษฐา สุวรรณลิขิต
2.เด็กหญิง ภัทรพร หยดย้อย
3.เด็กหญิง จิรสุตา ชินชำนาญ
4.เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ สุดตะเมือง
5.เด็กหญิง มณพินันภัค เอียดภิรมย์
1.นาง สุพร วิเชียรมณี
2.นางสาว สุทธิดา ปานกลาง
13 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 1-3
82.00
8
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปิติภัทร จริงจิตร
2.เด็กหญิง วนรัตน์ เพชรน้ำแดง
1.นาง ปนัดดา มาชู
2.นาย ศักดา สุขย้อย
14 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 4-6
81.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สธัณติ สูงส่งเกียรติ
2.เด็กหญิง ญาณิศา นิลรอด
1.นาง พรทิพย์ สุวรรณชาตรี
2.นาง ณัฏฐ์ฑิรา เพชรอาวุธ
15 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 4-6
84.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วริทธิ์ธร สุขใส
2.เด็กชาย วงศกร เพ็ชรเล็ก
1.นางสาว ปัญญาภรณ์ เรืองโรจน์
2.นางสาว สุพัตรา ไกรนรา
16 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1-3
80.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัญญสิริ ถูกต้อง
2.เด็กหญิง ณัฐิดา เพ็งนาค
1.นางสาว พรพิมล ชูขำ
2.นาย บทมากร ถาวรสิน
17 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 4-6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อภิสรา วีระสกุล
2.เด็กหญิง เปมิกา อ่าวลึกน้อย
1.นาง ศยามล ห่อกุล
2.นาย เอกรัตน์ จงรักษ์
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 4-6
80.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูริ วั่นเจี๊ยะ
1.นางสาว สุทธิดา ปานกลาง
19 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป. 1-6
96.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศุภสุตา รอดคุ้ม
1.นาย วัชระ เปียกบุตร
20 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป. 1-6
84.66
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อัญวลัญซ์ เขียวจันทร์
1.นาย นทีไทย เทพอักษร
21 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป. 1-6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศุภสุตา รอดคุ้ม
1.นาย วัชระ เปียกบุตร
22 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 1-3
88.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นภัสนันท์ คงยศ
1.นางสาว ธนิษฐา นาสวน
2.นางสาว วรรณิษา ทับไทร
23 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 4-6
97.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภพ ภูมิภมร
1.นางสาว ธนิษฐา นาสวน
2.นางสาว มณเทียน ไชยสน
24 ภาษาต่างประเทศ
การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป. 4-6
89.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศิระณัฐ เชื้อบ้านเกาะ
1.นางสาว เปมิกา ส่งกลิ่นจันทร์
2.นาย ธนพัต รักษาจิตร
25 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills (Multi Skills Competition) ป. 4-6
89.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รฐาชนก จุลชู
1.นาง กิตติยา ส่งกลิ่นจันทร์
2.นาง พิชชาภา บุญฤทธ์
26 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป. 1-6
88.50
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เฟาซีย์ หวันโส้
1.นางสาว พรรณี กิ่งเล็ก
27 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 4-6
92.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ตีรณัฏฐ อินทร์ฤทธิ์
1.นางสาว พุทธิดา ไพบูลย์โพธิจินดา
28 สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมแข่งขันทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ป. 1-6
90.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วริศรา รักษาเทพ
1.นาย เอกรัตน์ จงรักษ์
2.นางสาว ฐิภาภรณ์ วิชัยศรี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.0044770240783691 วินาที
Power By School Master V 1.04