#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน อนุบาล 1-3
78.43
8
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย เอกญริณณ์ ธรรมมิกะกุล
2.เด็กชาย ชนาภัทร มดคัน
3.เด็กหญิง ณัฐณิชา ตรงบาตัง
1.นาง เสาวภา บุตรสมัน
2.นางสาว ณฐภัทร บุญสนิท
2 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 1-3
72.67
13
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง เอริกา เลิศมงคลศิริ
1.นาง แก้วตา ประภาส
3 ภาษาไทย
การเขียนเรียงความ ป. 4-6
76.33
7
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง พิมพกานต์ กสิคุณ
1.นาง ศิริรัตนา อ่อนเนียม
4 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 4-6
70.00
4
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ธัญ ทองหนูน
1.นางสาว กานต์พิชชา กันภัยชร
5 วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
78.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ณัฏฐ์ณริน เกียรติยาจารย์
2.เด็กหญิง อนัญตปัญญ์ อริยวงศ์
3.เด็กชาย บุญพิทักษ์ เกียงเอีย
1.นางสาว ศันศนีย์ เส้งเสน
2.นาง ธณิกานต์ ธรรมวิสุทธิ์
6 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย) ป. 1-6
73.66
7
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย วุฒิกร ใจสุข
1.นาย วัชระ เปียกบุตร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.002100944519043 วินาที
Power By School Master V 1.04