#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 4-6
73.00
8
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง สุภัสสร ไทรงาม
1.นาง จิราภรณ์ ใจจ้อง
2 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 1-3
70.00
8
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง อมลรดา คงเนียม
1.นาง วีรนุช ธรรมวัฒน์
3 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 1-3
77.33
11
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง มลสิริ ภูมิมาตร
2.เด็กชาย ก้องภพ ล้อมคง
1.นาง เปรมใจ เจียมจราพันธ์
2.นาง พธูรียา จันทร์หอม
4 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 4-6
70.00
9
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง พิทยาภรณ์ คำปล้อง
2.เด็กหญิง สุรภา นวลปาน
1.นาย เกียรติสิน สุขเกษม
2.นาย ภาณุวัฒน์ พุดตาล
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 4-6
75.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ศตพร เอี่ยนเหล็ง
1.นาย พร ศรีสุวรรณ
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 4-6
75.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ชิตาภา เกิดล่อง
1.นาย พร ศรีสุวรรณ
7 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย) ป. 1-6
73.33
8
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย พลวัต วัฒนพรชัยสิริ
1.นาย สนั่น ลำยอง
8 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป. 1-6
75.33
13
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง พีรณัฏฐ์ ศรีสวัสดิ์
1.นาย สนั่น ลำยอง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.0022799968719482 วินาที
Power By School Master V 1.04