#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 1-3
70.33
14
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง อรณิชชา หอธรรม
1.นาง ธนอมร นิลกาญจน์
2 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 4-6
75.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ชฎาเพชร เพชรประสิทธิ์
1.นาง ฐิติพร พลมาศ
3 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 4-6
70.00
9
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ภณิดา ภูนฤมิต
2.เด็กชาย ธนภาคย์ บุญล้ำ
1.นาย ศักดิ์สิรัตน์ สรวงพนากุล
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 1-3
70.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ฐิติชญา มีมาก
1.นางสาว ปัถย์ อรัญพฤษ์
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 4-6
79.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ณภัคร์ชฏา เจริญผล
1.นาง ภาวินี ทองน้อย
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 1-3
71.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ศุภจิตร์ คงสงค์
1.นางสาว ปัถย์ อรัญพฤษ์
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 4-6
74.00
8
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ธนพร สินธุเจริญ
1.นาง ภาวินี ทองน้อย
8 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ป. 1-6
75.33
7
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ศุภิสรา ถาวรแก้ว
1.นางสาว เพทาย บุบผัน
9 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(ชาย) ป. 1-6
79.66
5
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย กฤติเดช ลิงโกแทน
1.นาย วศิน บุตรมิตร
10 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย) ป. 1-6
78.66
4
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ณภัทร เกียรติวัฒนากร
1.นาย วศิน บุตรมิตร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.0024261474609375 วินาที
Power By School Master V 1.04