#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 1-3
62.00
12
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ณัฐดนัย อำนวยพูนสุข
1.นาง พัชรี สังข์ประสิทธิ์
2 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 4-6
64.00
13
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย นัธทวัฒน์ เย็นทั่ว
1.นางสาว ฮุสนา หะยีซำซูดิน
3 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 4-6
60.00
7
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง พิชญ์ปวีร์ ชินพงษ์
1.ว่าที่ร้อยตรี มะสุกรี อามะ
4 วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
63.00
12
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย กฤษฎิ์ภูมิ ประไพพิศ
2.เด็กชาย สหัสวรรษ ขุนจิต
3.เด็กหญิง นิจัยดาอ์ อารง
1.นางสาว ช่อทิพย์ ชนะภัย
2.นางสาว นุรฮายาตี ตาเยะ
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 1-3
68.00
9
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง อภัครา ศรีเวชนันท์
1.นางสาว ฟาตีฮะห์ กาเซะ
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 4-6
64.00
12
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย สิรวิชญ์ จันทร์เพชร
1.นางสาว ฟาตีฮะห์ กาเซะ
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 1-3
63.00
11
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ชญานุช จันทร์เพชร
1.นางสาว ฟาตีฮะห์ กาเซะ
8 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ป. 1-6
66.66
6
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ศักดินนท์ แสงสุวรรณ
1.นางสาว ฐิฑิญา ชูลีวัลย์
9 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ป. 1-6
67.66
11
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ศริประภา ยืนชนม์
1.นางสาว ฐิฑิญา ชูลีวัลย์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.0023908615112305 วินาที
Power By School Master V 1.04