#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (ComicStrip) ป. 4-6
79.00
10
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ปองคุณ พิริยะสถิต
2.เด็กชาย นิฮัยกัล นิโด
1.นาง เพชรไพลิน ศรียา
2 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน อนุบาล 1-3
73.00
12
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ฮานะ อุษมาณี
2.เด็กชาย ชนาวิน สุขสบาย
3.เด็กชาย คาร์ลิล สะกานดา
1.นาง รังสิยา แก้วมณี
2.นางสาว อจรี จำรูญกิจขจร
3 ปฐมวัย
การฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย อนุบาล 1-3
78.00
9
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง กัญญาพัชร เทพบัวแก้ว
2.เด็กหญิง ลัลล์ณิชา อำนวยพูนสุข
3.เด็กหญิง ภัทลดา นราสกฤษฎ์กุล
1.นาง ฐิติพร เทพษร
2.นาง วิจิตรา ศาสคุณ
4 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 1-3
78.67
10
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ฟาเซีย เปาะซา
1.นางสาว นัสรียะฮ์ หะยีซำซูดิน
5 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 4-6
76.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย อนาวิล โพธิ์จุไร
1.นาย อรุณโรจน์ สะอา
6 ภาษาไทย
การเขียนเรียงความ ป. 4-6
76.33
7
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ยัชดาน สาแม
1.นาง ซูรีดา บินนิมุ
7 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 1-3
76.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง กานต์พิชชา ชุมเกื้อ
1.นางสาว จุฑามาศ สุขเพ็ชร
8 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1-3
70.00
9
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย วุฒิภัทร วงษ์จินดา
2.เด็กหญิง อัญดา อามาลย์สิริ
1.นาย ฟัฎลีย์ บินจิ
9 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 4-6
74.00
8
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย กิสดี สุรติพงศ์
2.เด็กชาย บุรฮานุดดีน มะลี
1.นาย ฮานาฟี สาเระ
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 4-6
70.00
9
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง กัญญาณัฐ พวงทอง
1.นางสาว ฟาตีฮะห์ กาเซะ
11 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 1-3
75.00
12
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง นาดีรา เสกหวัง
1.Mr. Serigne Sagne Dieye SY
2.นางสาว ยูสณีนา สือแปอิง
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป. 1-6
77.00
10
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ปองพร บิณฑาประสิทธิ์
1.นางสาว นาซีเราะ ยามาอาโง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.0028049945831299 วินาที
Power By School Master V 1.04