#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Paint) ป. 1-3
85.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิมพ์พิศา แดงวิไล
2.เด็กหญิง ซัลวา หะยีเจ๊ะเย๊ะ
1.นางสาว นริศรา มณีสัย
2.นางสาว นิตอนงค์ คงฤทธิ์
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (ComicStrip) ป. 4-6
84.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รักษ์เกล้า นิลราช
2.เด็กหญิง ดารินทร์ ศรีภักดี
1.นางสาว นิตอนงค์ คงฤทธิ์
2.นางสาว วสุนันท์ เส้งสุ้น
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป. 4-6
89.00
9
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นลิศา ทองบุญเย็น
2.เด็กชาย วชิรกร ชุมคง
1.นางสาว นิตอนงค์ คงฤทธิ์
2.นางสาว วสุนันท์ เส้งสุ้น
4 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน อนุบาล 1-3
86.29
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นาอีม อาแว
2.เด็กหญิง บุญสิตา สุวรรณโณ
3.เด็กหญิง ธัญญวรินทร์ อินศรีสวัสดิ์
1.นาง กูซะห์ กูปาเนาะ
2.นางสาว เบญจภรณ์ น้อยทับทิม
5 ปฐมวัย
การฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย อนุบาล 1-3
84.00
8
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธัญวรัตน์ ภิรมย์รักษ์
2.เด็กหญิง สจภา สุขสวัสดิ์
3.เด็กหญิง ณัชกมล หงส์เพชร
1.นางสาว ณภัทรดา โชคธนัยธาดา
2.นางสาว นวพร นรสิทธิ์พิทักษ์
6 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 1-3
87.67
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณดา ตุลยเสรี
1.นางสาว อินชญาดา อภิภควิชญ์
7 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 4-6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เขมวรรณ ไชยคง
1.นาง ฉัตรชนก บุญประกอบ
8 ภาษาไทย
เขียนเรื่องจากภาพ ป. 1-3
93.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นาซีรีน กูนา
1.นางสาว อัสมา สาเมาะ
9 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 1-3
91.67
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปุณณภา แก้วทอง
1.นางสาว อินชญาดา อภิภควิชญ์
10 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 1-3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กชาย แวอิรฟาน เปาะสา
1.นางสาว นูรีซาน ประสิทธิชัยวุฒิ
11 วิทยาศาสตร์
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูริ อโนทัยสถาพร
2.เด็กหญิง ชญานิศ สุวรรณพงศ์
1.นาง สิริรัตน์ แก้วทองประคำ เดชกมล
2.นางสาว รัชนก พงษ์กาบ
12 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 4-6
86.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัควลัญช์ วัฒนาศรีโรจน์
2.เด็กหญิง สโรชา ศรีไสว
3.เด็กหญิง ธิรดา สังข์ขวัญ
4.เด็กหญิง ชนัฎฐา ขวัญเชื้อ
5.เด็กหญิง ธัญชนก ธนูสังข์
1.นาย ณภัคปภัต หวานเปราะ
2.นางสาว ฮัฟเซาะ หะยีนาแว
13 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 1-3
93.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อธิภูสรน์ พรหมจรรย์
2.เด็กหญิง ปัญญาภรณ์ พรหมทอง
1.นาย ณัฐวุฒิ เนาวสินธ์
2.นางสาว ธัญวรรณ เต็มแขก
14 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 4-6
83.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนวินท์ จินดาวัน
2.เด็กหญิง ตุลยดา ช่วยบุญชู
1.นาย ณัฐวุฒิ เนาวสินธ์
2.นางสาว ธัญวรรณ เต็มแขก
15 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 1-3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤษฎิกร วงศ์โสภณวัฒนา
2.เด็กชาย กันตวิชญ์ นัคเร
1.นางสาว ฮัฟเซาะ หะยีนาแว
2.นางสาว ทัตชญา สุวรรณมณี
16 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 4-6
80.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภาสกร สายจันทร์
2.เด็กหญิง กัญญพัชร์ คณานุรักษ์
1.นาง นิตติยา ล้วนกล้า
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 4-6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ฟาฮาดา เจะดอเลาะ
1.นาง ภาสินี ศิลปะชีวานนท์
18 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ป. 1-6
82.33
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จีราภรณ์ หนูแก้ว
1.นาย อดุลย์ นิลสมุทร
19 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป. 1-6
81.00
9
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐการต์ มั่นคง
1.นาย อดุลย์ นิลสมุทร
20 การงานอาชีพ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ป. 4-6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อิรฟาน ฮาลาบี
2.เด็กชาย ณัฐวัฒน์ เหล่าเจริญสุข
3.เด็กชาย มูฮำหมัดอาดำ แวและ
1.นาง พิชากรณ์ มณีราช
2.นางสาว พิมมาศ พรหมพันธ์
3.นางสาว อัยนี มาหามะ
21 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 1-3
81.00
10
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อริญชย์ ถาวโร
1.Ms. Margaret Richie Fordan
22 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 4-6
87.00
12
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง บุณฑริกา วิทยสวัสดิ์ศิริ
1.นาง วันดี ชูชัยทยากุล
2.นาง ธนาธิป ไชยจรัส
23 ภาษาต่างประเทศ
การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป. 4-6
91.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐรัตน์ สุวรรณแพทย์
1.นางสาว ณัฐญา ศรีวิรมย์
24 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป. 1-6
95.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พัฐวิกร เพียรไชยนนท์
1.นางสาว อารินี อุสมันบาฮา
25 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 1-3
91.33
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กฤติมา สุวรรณรัตน์
1.นาง ซูรียาตี อัศศอลีฮีน
26 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 4-6
97.16
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ลักษณารีย์ บำรุงกรณ์
1.นาง ขวัญใจ โกสุธรรม
27 สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมแข่งขันทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ป. 1-6
97.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัณฐมณี มหัทธโนบล
1.นาย ฮานาฟี หะ
28 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป. 4-6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธัญชนก แก้วทองประคำ
2.เด็กหญิง ณิชานันท์ สมจิตต์
3.เด็กหญิง คุณัญญา สุกนุ้ย
1.นาง ภาสินี ศิลปะชีวานนท์
2.นาง พิชากรณ์ มณีราช
3.นางสาว อัยนี มาหามะ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.0047149658203125 วินาที
Power By School Master V 1.04