#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 1-3
77.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย อชิรญาณ์ พรหมรุ่ง
1.นาง ดอกสร้อย เกตุขาว
2 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 1-3
74.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ณภัทร อัมพันศิริรัตน์
1.นาง จุฑาภัสณัน มณีพันธ์
3 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1-3
76.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ธีรัตม์ อภัยรัตน์
2.เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ เกื้อรุ่ง
1.นาย หร้อโสน ดนเขียว
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 1-3
75.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง สิรภัทร์ ทิพยโยธร
1.นางสาว อรญา ครุฑคง
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 1-3
75.00
4
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ณภัทร ผอมทอง
1.นางสาว อรญา ครุฑคง
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 4-6
77.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง พิมพ์พิศา เพ็ชรสุทธิ์
1.นางสาว รัตนาภรณ์ บุญเกลี้ยง
7 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ป. 1-6
71.66
8
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง พันชิตรา ถิ่นนา
1.นาย ณัฐพงศ์ บุญช่วย
8 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 1-3
78.00
11
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ณิชาพัชร์ หนูปักขิณ
1.นาง สุนันทา เธียรสุรารักษ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.0021891593933105 วินาที
Power By School Master V 1.04