#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป. 4-6
84.50
11
เหรียญทอง
1.เด็กชาย คุณากร พรหมภัฒน์
2.เด็กหญิง พชรกมล เขียวภักดี
1.นาง สุภมาส รักษาเขตร
2.นาย อาลาดิล สำนัก
2 ปฐมวัย
การฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย อนุบาล 1-3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุประวีณ์ วรรณมณี
2.เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ แช่มศรี
3.เด็กหญิง ณัฐณิชา บุหลัน
1.นาง มิ่งขวัญ ชิดเชี่ยว
2.นางสาว จุตราพร แซ่อ๋อง
3 ภาษาไทย
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กลอนสี่ ป. 4-6
91.66
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สิรินธรรัตน์ ภักดี
2.เด็กหญิง พิชามญช์ุ ชุมดี
1.นาง นิตยา ปิ่นเทศ
2.นางสาว ขนิษฐา บุญสุขานนท์
4 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 1-3
90.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปัณณวิชญ์ สมพงศ์
1.นางสาว สุพรรณี ทองอยู่
5 ภาษาไทย
เขียนเรื่องจากภาพ ป. 1-3
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐนันท์ สุวรรณมณี
1.นางสาว วรัทยา จินดาวงศ์
6 ภาษาไทย
การเขียนเรียงความ ป. 4-6
86.33
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศริญญา คหจิรัฐิติกาล
1.นางสาว อัจมาพร บิลยะขวา
7 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 1-3
83.67
12
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วลัยพรรณ ชูชื่อ
1.นางสาว ทิพย์สุดา ดำนาดี
8 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 4-6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ เทพบุตร
1.นางสาว กมลรัตน์ เพ็ชรเกิด
9 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 1-3
80.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กรณ์ฐิพัชร์ บุญทรง
1.นางสาว ขวัญดาว ยอดมณี
10 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 4-6
88.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภธิญา อัศวธีระ
1.นางสาว ปวีณา เดชเอี่ยม
11 วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
82.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปัณณพัฒน์ สุทธินวล
2.เด็กชาย ปุณณ์พงษ์ สุทธินวล
3.เด็กหญิง กัญชลิกา พรมมะลิ
1.นางสาว วรรณิศา สมจิตต์
2.นางสาว จันทร์เพ็ญ คงบำรุง
12 วิทยาศาสตร์
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
83.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฎฐากร เครือยศ
2.เด็กหญิง ปพิชญา บุญขวัญ
1.นาย ปฐวี กาลมิกาล
2.นางสาว ภัทราวดี พันธุ์ทอง
13 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 1-3
81.67
8
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ฉัตรธิดา สิทธิบุตร
2.เด็กหญิง กัญญาภัค โกยกิจเจริญ
3.เด็กหญิง นฤมล นวลศรี
4.เด็กหญิง ยศธดาภรณ์ เหล่าวิเศษกุล
5.เด็กหญิง ธัญญรัตน์ โชคเกื้อ
1.นางสาว โสภาวรรณ ศรีปัญญา
2.นางสาว ชวิศา ถิ่นเกาะยาว
14 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 4-6
84.00
8
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พุทธิมา แดงมีสี
2.เด็กหญิง ปองชนก สมานมิตร
3.เด็กหญิง ณัฐปภัสร์ อุดี
4.เด็กหญิง พิชชาอร สุพรรณจนาภพ
5.เด็กหญิง ภัควลัญชน์ เนติพงศ์พิสุทธิ์
1.นางสาว สุกัญญา ไทรแก้ว
2.นางสาว ศิริพร หอมรื่น
15 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 4-6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อัคพนธ์ มาตรา
2.เด็กหญิง พิมพ์ณดา วิศาลจารุพัชร์
1.นางสาว กรณัฐ สุจริตธรรม
2.นาย กรยุทธิ์ บุญสัย
16 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 1-3
86.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา หมื่นหาวงศ์
2.เด็กหญิง นลินทิพย์ ปลูกไม้ดี
1.นาง สุภาพร ดีมาก
2.นางสาว นวกชมณ มะโรงวัง
17 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 4-6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ฐิติรัตน์ เรืองจันทร์
2.เด็กหญิง ศุภาวรรณ พิมานพรหม
1.นางสาว ศิริพร หอมรื่น
2.นางสาว กรณัฐ สุจริตธรรม
18 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1-3
80.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรรธน์ณสรณ์ ชุณหานนท์
2.เด็กหญิง ชาเรเนีย จรเงิน
1.นางสาว ภัสสร ราศรีใส
2.นางสาว สุพัตรา พรหมสวัสดิ์
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 1-3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธัญชนก ลิ่วลักษณ์
1.นาง นูรียา อสัมภินวัฒน์
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 4-6
80.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปวรุฒน์ ศรีทรัพย์
1.นาง นูรียา อสัมภินวัฒน์
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 1-3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รวิสรา โยมญาติ
1.นางสาว ชนิดาภา ทัพเย็น
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 4-6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปริชมนรัตน์ ศิริธานนท์
1.นาง ขวัญทิพย์ วิจักขณ์สังสิทธิ์
23 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ป. 1-6
86.33
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นราภัทร เทพอักษร
1.นาย เฉลิมชล ดำสอน
24 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป. 1-6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นราภัทร เทพอักษร
1.นาย เฉลิมชล ดำสอน
25 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป. 1-6
82.66
8
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ญารินดา จินาภิรมย์
1.นาย สุภัทร ลิลาพันสิทธิ
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป. 1-6
81.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภูชิดามาศ คำหล้าทราย
2.เด็กหญิง ซีเรีย โต๊ะเอ็ม
3.เด็กหญิง ธัญญรัตน์ บูชาบุญ
4.เด็กหญิง บุณยวีย์ พลคำ
5.เด็กหญิง ลักษณา ขอศิริมงคล
6.เด็กหญิง จุฑาทิพย์ มากี
1.นางสาว จันทิมา พิบูลย์
2.นางสาว อรอุมา ทับไทร
27 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ ธรรมชาติในท้องถิ่น ป. 4-6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปรัชญา มหรรณพ
2.เด็กชาย ณฐวัฒน์ เหนือคลอง
3.เด็กหญิง ฮัซมี่ย์ เพอสะและ
1.นาง นูรียา อสัมภินวัฒน์
2.นางสาว ชนิดาภา ทัพเย็น
3.นางสาว ขนิษฐา บุญสุขานนท์
28 การงานอาชีพ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ป. 4-6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ซีรีน โต๊ะเอ็ม
2.เด็กชาย สุกฤษฎิ์ อสัมภินวัฒน์
3.เด็กชาย กตพล ถือแก้ว
1.นาง นูรียา อสัมภินวัฒน์
2.นางสาว ชนิดาภา ทัพเย็น
3.นางสาว ขนิษฐา บุญสุขานนท์
29 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ป. 4-6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มุกตาภา รัตนวงศ์
2.เด็กชาย ธีรภัธร์ อ่อนเกลี้ยง
3.เด็กหญิง แพรวชญาน์ ยวนใจ
1.นาง นูรียา อสัมภินวัฒน์
2.นาง ขวัญทิพย์ วิจักขณ์สังสิทธิ์
3.นาง บุบผา มุงคำภา
30 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 1-3
90.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณภัค เสนปาน
1.นาง ชฎาพร กิจประสาน
2.Mr. Arbee Angelo Rivera
31 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 4-6
99.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อังกูร ผลิโกมล
1.นางสาว นวพร คงราช
2.Mr. Arbee Angelo Rivera
32 ภาษาต่างประเทศ
การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป. 4-6
85.00
12
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รมย์ธีรา สุขสันติ์เสรี
1.นางสาว ปลื้มจิต หงอประดิษฐ์
2.Mr. Dzonatans Jansevics
33 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills (Multi Skills Competition) ป. 4-6
84.00
8
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ญาณิศา เดชอายุมนตรี
1.นางสาว ลภัสรดา ชุมรักษ์
2.Mr. Bishal Tamrakar
34 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป. 1-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปุณณ์ ราตรีลัย
1.นาง กัญจนาภา แช่มศรี
35 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 1-3
87.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณิชชณัช เรืองฤทธิ์
1.นาย ทวีรักษ์ กองข้าวเรียบ
36 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 4-6
88.30
12
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กชพรรณ เมืองงาม
1.นางสาว สุกัญญา ไทรแก้ว
37 สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมแข่งขันทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ป. 1-6
92.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัควลัญชญ์ ทิ้งไว้
1.นางสาว ดารารัตน์ ภักดีคำ
2.นาย สุรเชษฎ์ เพ็ชร์สุทธิ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.00565505027771 วินาที
Power By School Master V 1.04