#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Paint) ป. 1-3
78.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย กวิน นพรัตน์
2.เด็กหญิง ธนัชพร สมบูรณ์
1.นาง สุภมาส รักษาเขตร
2.นางสาว ศศิธร ทองเมือง
2 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน อนุบาล 1-3
75.00
10
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ปุณยนุช จันทร์นาค
2.เด็กชาย ศริตวรรสน์ ตันติวัชริยกุล
3.เด็กชาย ปภิณวิช จ้างมีศิลป์
1.นางสาว รัตนาภรณ์ พรหมเกตุ
2.นางสาว รุ่งนภา ลังกาวีเขต
3 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 1-3
74.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง นพณภสสรณ แซ่ส้อ
1.นางสาว ภานิสรา เท่งฮะ
4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 1-3
79.00
10
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ทัศน์พัสกร สุรวโณบล
2.เด็กหญิง กัญญาภัทร มุ่งงาม
1.นางสาว นวกชมณ มะโรงวัง
2.นาย ทวีรักษ์ กองข้าวเรียบ
5 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 4-6
76.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง จิตติมา จิตรว่องไว
2.เด็กชาย ณธัชพงศ์ ขรรค์วิไลกุล
1.นางสาว ดารารัตน์ ภักดีคำ
2.นาย อนุรัตน์ รักษ์วงค์
6 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป. 1-6
72.66
14
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง คีตกานท์ ดำสอน
1.นาย สุภัทร ลิลาพันสิทธิ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.0020029544830322 วินาที
Power By School Master V 1.04