#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน อนุบาล 1-3
73.00
12
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา ถาวรกสิอนันต์
2.เด็กหญิง วันฮัยฟาญ์ แวมุสตอฟา
3.เด็กชาย มูฮัมหมัดชามิล ซาโรมอ
1.นางสาว สรัลนภัทร แดงสมแก้ว
2.นาง สุจิน จันทร์คีรี
2 ปฐมวัย
การฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย อนุบาล 1-3
76.00
10
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง กัญญาภัทร พิบูลย์
2.เด็กหญิง พิมพ์รดา พรหมเกตุ
3.เด็กชาย ณัฏฐนันท์ พิสิษภคิน
1.นางสาว อานีตา อาแวกาจิ
2.นางสาว เมย์วดี ดิษฐวงศ์
3 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 4-6
76.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง พีรดา จันทรกรานต์
1.นางสาว นภกมล สอนวิสัย
4 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 1-3
76.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย กิตติพล เหลืองภัทรวงศ์
1.นาง ฟารีดา ดือมอง
5 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 1-3
76.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย กษิดิศ จันทร์แก้ว
1.นางสาว ฮานูน อาแซ
6 วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
74.00
9
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย อาดีฟ นิยมเดชา
2.เด็กหญิง ฟาเรีย อุเซ็น
3.เด็กชาย ภูมิณฤทธิ์ สุวรรณอินทร์
1.นาง นิรมล ปริเปรมกุล
2.นาง ธันยาภรณ์ เนาวสินธุ์
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1-3
74.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ภิญฌ์ชาฎา จันทรคีรี
2.เด็กหญิง เมทินี ชลธารสฤษฎ์
1.นาย อาลียะห์ เฮ็งปียา
2.นางสาว สุพรรณนา คล้ายมณี
8 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ป. 1-6
79.33
5
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง นัสรีญา แก้วสุข
1.นาย ชัชวาลย์ ไชยม่อม
9 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(ชาย) ป. 1-6
79.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ชนะพันธ์ ทิพยนุกุล
1.นาย ชัชวาลย์ ไชยม่อม
10 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป. 1-6
78.33
12
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ปัณณ์ฝัน สุรัตน์สัญญา
1.นาย ศุภฤกษ์ หงอสกุล
11 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย) ป. 1-6
76.33
6
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย เจ้าขุน ถนอมทอง
1.นาย ศุภฤกษ์ หงอสกุล
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป. 1-6
78.50
9
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง พัชรวัล ลิ่มสกุล
1.นาง อัญชลี คงทน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.0027890205383301 วินาที
Power By School Master V 1.04