#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (ComicStrip) ป. 4-6
82.00
8
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนวินทร์ ชูประดิษฐ์
2.เด็กชาย ประจักษ์คุณ หีบเพชร
1.นาย อดิเทพ วิชิต
2.นางสาว จุไรรัตน์ จุรณทรรศน์
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป. 4-6
84.25
12
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ฟีรอส หละหมาน
2.เด็กชาย กฤชติน ดำเหลื่อม
1.นางสาว วรรษพร อยู่ข้วน
2.นางสาว อตินุช แซ่อุ๋ย
3 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 1-3
90.67
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุรภา โลบุญเลิศ
1.นาง จินตนา ชูทอง
4 ภาษาไทย
เขียนเรื่องจากภาพ ป. 1-3
82.00
13
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จารุพิชชา พึ่งบำรุง
1.นาง ดารารัตน์ สุคนธาภิรมย์
5 ภาษาไทย
การเขียนเรียงความ ป. 4-6
82.67
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธรรวรท เพียรสวัสดิ์
1.นางสาว วัชราภรณ์ ดุมลักษณ์
6 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 1-3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัญญณัฐ กาญจนพิรุณ
1.นาง อนันตยา ลือยศ
7 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 4-6
82.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เกณิกา เคลื่อนทอง
1.นางสาว ณัติญา ชูทอง
8 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 1-3
82.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย รณกร เสนาะเสียง
1.นางสาว วริศรา แซ่ล่อ
9 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 4-6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชยุต รัตนะพิสิฐ
1.นางสาว ธนาธิป สงพราหมณ์
10 วิทยาศาสตร์
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
84.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชวัลภพ วงศ์พัฒนกุล
2.เด็กชาย จิตติพัฒน์ ทองแสง
1.นาย สุเทพ รักษา
2.นาง กมลวรรณ อินทร์จันทร์
11 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 4-6
87.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ไตรวิทย์ ลุ่ยก้ง
2.เด็กหญิง รมิดา โต๊ะพ่อ
3.เด็กหญิง ฐณัชญ์พร ขาวทอง
4.เด็กหญิง จิรัชยา แซ่โฮ่
5.เด็กหญิง พลอยนภัส เวชสุนทร
1.นางสาว พุทธรักษา บุญเซ็ก
2.นางสาว กรวรรณ สุวรรโณ
12 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 4-6
80.33
8
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนวรรธน์ หอวัฒนานันท์
2.เด็กหญิง ภคมณ ศรีเกตุ
1.นางสาว ทัศนารี สุทธารัตน์
2.นาง นลพรรณ อนุรักษ์
13 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 1-3
84.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธนภร ตันฑสุกิจวณิช
2.เด็กชาย ภาณุภัทร ประดิษฐพงศ์
1.นาย เอกฉัตร แคว้นโอฬาร
2.นางสาว วาสนา มากแก้ว
14 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 4-6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กรกนก ราญพยัฆ
2.เด็กหญิง รุ้งไพลิน จันทร์ทอง
1.นาย บุญรวย ฉั่ววิเชียร
15 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ป. 1-6
88.66
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศิรณัฏฐ์ รัตน์น่วม
1.นาย ธรรมรส สุวรรโณ
16 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป. 1-6
87.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิมพ์ทอง อนุศิริ
1.นาย ธรรมรส สุวรรโณ
17 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(ชาย) ป. 1-6
82.66
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศิรณัฏฐ์ รัตน์น่วม
1.นาย ธรรมรส สุวรรโณ
18 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป. 1-6
83.33
8
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิมพ์ทอง อนุศิริ
1.นาย ธรรมรส สุวรรโณ
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป. 1-6
84.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐธภรณ์ ทิมโพธิ์
2.เด็กหญิง สิริจุฬารัตน์ เหล่าปรีชากุล
3.เด็กหญิง กวินธิดา ภิรมย์ปาน
4.เด็กหญิง พุดพิชญา แสงเมือง
5.เด็กหญิง ปลื้มกมล มีสิทธิ์
6.เด็กหญิง ธันย์วรัชญ์ ทักษ์เดชาภิรมย์
7.เด็กหญิง เกศรินทร์ เล่งระบำ
8.เด็กหญิง กวิสรา คำมี
9.เด็กหญิง ชัญญา ชุ้นฟุ้ง
10.เด็กหญิง วรรณลักษณ์ ไอยราพัฒนา
1.นางสาว บุษยมาศ รุ่งแดง
2.นางสาว อัณศยา คงรัตน์
3.นางสาว ปิยาภรณ์ หัสรินทร์
20 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 1-3
86.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศรศนันท์ จงประเสริฐสิริ
1.นางสาว ฐานิษา แซ่ตัน
2.Miss Maribeth Herminigildo Domingo
21 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 4-6
93.67
8
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จัสมิน เซลิค
1.นางสาว จินตณา ตันติสาครเขต
2.Miss Jessica Pescadero Logronio
22 ภาษาต่างประเทศ
การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป. 4-6
87.00
9
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธัญทิพย์ วิภาคกิจอนันต์
1.นางสาว นวินดา ทัพพ์ธนนันท์
2.Mr. Munhungowarwa Zinyandu
23 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป. 1-6
87.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อิงควัต ลิกขะไชย
1.นาง สิริรัตน์ วีระตรีชารัตน์
24 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 1-3
88.66
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มาเรียม อินซิ เซลิค
1.นาง สานิตย์ เพชรเรือง
25 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 4-6
96.60
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ฉัตรนรี แคว้นโอฬาร
1.นางสาว ดาริกา ขุนพิทักษ์
26 สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมแข่งขันทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ป. 1-6
82.00
11
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชรัญธิดา อยู่คง
1.นาย บุญรวย ฉั่ววิเชียร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.0043637752532959 วินาที
Power By School Master V 1.04