#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ปฐมวัย
การฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย อนุบาล 1-3
64.00
14
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง จิณณ์นิชา บุญช่วย
2.เด็กหญิง ณัฐณิชา บุญช่วย
3.เด็กหญิง ปพิชญา ไกรวงศ์
1.นางสาว นรัตน์ ชูชื่น
2.นางสาว สุทธิรัตน์ คุณโลก
2 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 1-3
68.00
10
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ณัฐธยาน์ นิพัทธ์ประเสริฐ
1.นาง โสภิดา อยู่คง
3 วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
68.00
11
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย กิตติพงศ์ นาโควงศ์
2.เด็กชาย วรินทร โมฬี
3.เด็กหญิง กันตพร เพ็งแก้ว
1.นางสาว สมศรี นวลหนู
2.นางสาว สิรินันต์ อยู่คง
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 1-3
67.00
9
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง สลิลทิพย์ ศิริรักษ์
1.นางสาว บุษยมาศ รุ่งแดง
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 4-6
68.00
11
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ปุญญิสา แก้วเหล็ก
1.นาย ธรรมรส สุวรรโณ
6 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills (Multi Skills Competition) ป. 4-6
67.00
12
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง วรวลัญช์ ทองสกุล
1.นาง เบญญาณัช เตี่ยนกี่
2.Mr. Isaac Tendai Mabiza

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.002155065536499 วินาที
Power By School Master V 1.04