#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Paint) ป. 1-3
76.00
8
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ธเนษฐ จงนิตยกาล
2.เด็กหญิง พิชญธิดา แสงกร
1.นางสาว จุไรรัตน์ จุรณทรรศน์
2.นางสาว วรรษพร อยู่ข้วน
2 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน อนุบาล 1-3
74.00
11
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ปัณณวัฒน์ บริเวธานันทน์
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ ศิริสังข์
3.เด็กชาย ภูริณัฐ สิทธิโยธา
1.นาย สุริยา ชุมพูชนะ
2.นางสาว นิศมา สิงห์โส
3 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 4-6
77.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ณัฐชัย น้อย
1.นางสาว วรางคณา ลาภวงศ์ประเสริฐ
4 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 4-6
74.00
9
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ธมกร เอี่ยวสกุล
1.นาง อรอุมา ณ นคร
5 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 1-3
76.33
10
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ณิชาภัทร รักเจริญกิจ
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ แพ่งลีลัด
3.เด็กชาย กรภัค คล้ายสิงโต
4.เด็กหญิง สุพาภัทร วาหลง
5.เด็กหญิง อลิสสา แก้วรัตน์
1.นางสาว กรวรรณ สุวรรโณ
2.นางสาว พุทธรักษา บุญเซ็ก
6 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 1-3
76.33
12
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ปรมัตถ์ แซ่พู
2.เด็กหญิง ธัญชนก อินทสโร
1.นาง นลพรรณ อนุรักษ์
2.นางสาว ทัศนารี สุทธารัตน์
7 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 4-6
76.00
9
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ชัยวุฒิ ชื่นแก้ว
2.เด็กหญิง ศศิภัสสร โสมทอง
1.นางสาว ดาริกา ขุนพิทักษ์
2.นาง สานิตย์ เพชรเรือง
8 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1-3
70.00
9
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย กิตติพัชญ์ อินทอง
2.เด็กหญิง ปวริศา บุญประดับ
1.นาย บุญรวย ฉั่ววิเชียร
9 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ป. 1-6
70.66
9
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ณดา บัวเขียว
1.นาย ธรรมรส สุวรรโณ
10 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป. 1-6
79.00
11
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ภัทร์ธัญรัตน์ จาริยพานิช
1.นาย ธรรมรส สุวรรโณ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.0024628639221191 วินาที
Power By School Master V 1.04