#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Paint) ป. 1-3
72.00
10
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ภาสกร หมื่นพล
2.เด็กชาย กันต์ดนณ์ แก้วศรี
1.นางสาว ปาณิสรา โต๊ะหวัง
2.นาง สมพร วงศ์ฤคเวช
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (ComicStrip) ป. 4-6
76.00
12
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ไทลี แซนดร้า แมคโดนัล
2.เด็กหญิง ศศิวิมล ผลบุญ
1.นาย อารยัน พันธุรัตน์
2.นาง สมพร วงศ์ฤคเวช
3 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน อนุบาล 1-3
73.00
12
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย กฤตภาส ไพโรจน์
2.เด็กหญิง ชฎาฟ้า พุทธชาติ
3.เด็กหญิง เอมิการ์ จิตวิมาศ
1.นางสาว สุทาธิษณ์ ธาระบุญ
2.นางสาว บุญฑริก ม่าหมูด
4 ปฐมวัย
การฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย อนุบาล 1-3
74.00
11
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ณดาภัทร แดงคง
2.เด็กหญิง ณัฏฐธิดา รักษ์กำเนิด
3.เด็กหญิง ณัฐสินี จันทรมณี
1.นางสาว ลดาวัลย์ มนตรี
2.นางสาว สุพิชชา สว่างชูลอย
5 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 4-6
72.00
9
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง สุทธิกานต์ เอ้งเถี้ยว
1.นาง ปริยฉัตร สุขเกษม
6 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 4-6
70.00
11
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย พรรษวัฏ วิทยปรัชญานันท์
1.นาง เสาวภา สุวรรณโณ
7 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 1-3
70.00
9
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย พีรณัฏฐ์ เพชรพูน
1.นาย อภิรักษ์ สินนะโร
8 วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
76.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย กฤตภาส วงศ์จันทร์
2.เด็กชาย ธีร์ธวัช เพ็ชร์ล่อง
3.เด็กหญิง กวินธิดา อีมหมัน
1.นางสาว ณัชชา บัวอนันต์
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 1-3
78.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย วิชญะ สวัสดิ์ประสิทธ์
1.นาย ฮาดี อาแวกะจิ
10 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป. 1-6
78.00
11
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง สิริกร แก้วประดิฐ
1.นาย ศิริกุล บุญศัพย์
11 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป. 1-6
73.50
11
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ปริชญา คุณพิทักษ์
1.นาย อภิรักษ์ สินนะโร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.0026178359985352 วินาที
Power By School Master V 1.04