#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป. 4-6
80.25
14
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปุญภา คล้ายเพ็ง
2.เด็กชาย อังคาร ภัทราภินันท์
1.นาย บัชซูดิน มอลอ
2.นางสาว สุนิสา เอี่ยมสกุล
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป. 4-6
88.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อาชวิน รอดโอ
2.เด็กชาย ภาสกร จิตตพงศ์
1.นาย บัชซูดิน มอลอ
3 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน อนุบาล 1-3
88.50
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กูอัยย์น่า สตอหลง
2.เด็กชาย ปิญชาน์ ชนะภัย
3.เด็กหญิง ปิยะภัสสร มากชูชิต
1.นางสาว สุภารัตน์ กาเส็ม
2.นางสาว สมใจ งามสนะ
4 ภาษาไทย
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กลอนสี่ ป. 4-6
88.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นูรดีนาร์ ปานชาตรี
2.เด็กชาย สุรพงค์ ดำหนู
1.นางสาว ณัฐญาดา แขวงเส็น
2.นาง ชุติมา เพ็งจันทร์
5 ภาษาไทย
เขียนเรื่องจากภาพ ป. 1-3
87.00
8
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรดา นับถือบุญ
1.นางสาว มีน๊ะ มรรคาเขต
6 ภาษาไทย
การเขียนเรียงความ ป. 4-6
84.33
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อดิเทพ รักสวัสดิ์
1.นาง อุไร ฉ้วนกลิ่น
7 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 1-3
88.33
6
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภัทร กู้สกุล
1.นาง รอฟีดา หีมมะหมัด
8 วิทยาศาสตร์
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
85.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปภังกร ถวิลวรรณ์
2.เด็กหญิง พุทธิพร พรปิติธรรม
1.นาย เอกสิทธิ์ ผลโสดา
2.นาง ปิยธิดา หมาดบากา
9 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 1-3
90.67
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นัฐธฤตดา อุษามาลย์เวท
2.เด็กหญิง กชพร ฮ่อสกุล
3.เด็กหญิง อมลธีรา รุ่งสว่าง
4.เด็กหญิง ฉัตรปวีณ์ นวลออง
5.เด็กหญิง พิณญภัส ตลาภา
1.นางสาว สุริยา จันโสด
2.นางสาว นูริศา บาฮา
10 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 4-6
89.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วนิดา เศษขาว
2.เด็กหญิง มนัสวี สุขใหม
3.เด็กหญิง อัสมา ยาพระจันทร์
4.เด็กหญิง พิชชาพร อิงคะกุล
5.เด็กหญิง นูรพิรดาวส์ หมาดทิ้ง
1.นางสาว สุริยา จันโสด
2.นางสาว ภัคนิธิ ฮะยีบิล้ง
11 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 4-6
80.00
9
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อรรถณาฎฐ์ เลขะกุล
2.เด็กหญิง ปิยะรัชน์ หนูฉ้ง
1.นาง รุ่งทิวา การดาสุวรรณ
2.นางสาว กมลทิพย์์ ชุมจันทร์์
12 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 4-6
82.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธายุกร สืบประดิษฐ์
2.เด็กหญิง ธนัชชา ทองทิพย์
1.นาง ปัทมา ขาวเผือก
2.นาย สมโชค จ่าวิสูตร
13 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(ชาย) ป. 1-6
86.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เคซาน หมาดทิ้ง
1.นาย ถิรวัฒน์ คงจันทร์
14 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป. 1-6
86.33
8
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อัญณิชา ภัทราภินันท์
1.นางสาว สุริยา จันโสด
15 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(ชาย) ป. 1-6
84.66
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณภูเบศ ทองส่งโสม
1.นาย ถิรวัฒน์ คงจันทร์
16 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป. 1-6
86.66
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ดาลิยา กรมเมือง
1.นางสาว สุริยา จันโสด
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป. 1-6
82.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปิยาพัชร หอมชื่น
2.เด็กหญิง ณัชชา นิมิตรถวิล
3.เด็กหญิง ปภัสสิริย์ แสงรักษาวงศ์
4.เด็กหญิง อภิธิดา ยืนยาว
5.เด็กหญิง สุภาวิตา รัตนโอภาส
6.เด็กหญิง เจนิสตา ดุลยานา
7.เด็กหญิง ณัฐธิดา ประพฤติ
8.เด็กหญิง ฟาร์ฮาน่า สิตไทย
1.นาง อุมาภารณ์ สุนยานัย
18 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ ธรรมชาติในท้องถิ่น ป. 4-6
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤษณะ มากมี
2.เด็กชาย ธิติกร จันทร์คง
3.เด็กชาย วิชญ์วิสิฐ หมื่นเมือง
1.นาย สมโชค จ่าวิสูตร
2.นางสาว กัณทิมา ยังหาด
19 การงานอาชีพ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ป. 4-6
82.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กันต์ชัย พิทักษ์จินดา
2.เด็กหญิง นาลีญา หมาดลียัน
3.เด็กหญิง นันท์นภัส ศรีอินทร์เกื้อ
1.นางสาว ปราณี แซ่ว่อง
2.นางสาว ยามิล๊ะ รอเหมมัน
20 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ป. 4-6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นิสรีน แซะอาหลี
2.เด็กหญิง สุกฤตา ชื่นจิต
3.เด็กหญิง พิมพ์มาดา แซ่โถว
1.นางสาว พิณยุภา นัครี
2.นางสาว สรินญา สุขมาศ
21 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 1-3
83.00
8
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง แพรพิร์ญา นราจร
1.นาง นัยนา​ หลัง​ยา​หน่าย​
2.นาง ฮานะ คงเหล่า
22 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 4-6
91.67
9
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชรินทิพย์ จอมสว่าง
1.นางสาว มุจลินท์ สารีปา
2.นางสาว อัสมา ล่านุ้ย
23 ภาษาต่างประเทศ
การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป. 4-6
86.00
10
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ฟามิลลาห์ จิหมาด
1.นางสาว สุกัญญา อนันธขาล
2.นางสาว เมธาวี หีมปอง
24 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills (Multi Skills Competition) ป. 4-6
92.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง บุญกิริยา ทานตะวัน
1.นางสาว ธนิสร โภชนุกูล
2.นางสาว กมลพร เพชรกาฬ
25 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป. 1-6
85.50
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณธิดา สืบประดิษฐ์
1.นาง ตอฮีเร๊าะ สุวรรณมาลี
26 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 1-3
83.66
11
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง คาทารีน มาลินี
1.นาง เนตรชฎารัตน์ สงด้วง
27 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 4-6
90.60
9
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กฤตยาภรณ์ รูปต่ำ
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง นิตยา เพชรพรหม
28 สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมแข่งขันทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ป. 1-6
95.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อักษราภัค ขาวเผือก
1.นาง ปัทมา ขาวเผือก
2.นาย สมโชค จ่าวิสูตร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.0049500465393066 วินาที
Power By School Master V 1.04