#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 1-3
63.00
11
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ปวริศา สุขุมาลย์
1.นางสาว สุณิสา เกปัน
2 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 4-6
60.00
7
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย อรรถนนท์ มินซะ
1.นาย ชัยยงค์ ชูนวล
3 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 4-6
62.00
11
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ปุณยวีย์ สุพรรณชนะบุรี
2.เด็กหญิง เกศเกล้า สังข์ทอง
1.นางสาว กมลทิพย์์ ชุมจันทร์์
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 1-3
69.00
8
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง พิชามญช์ุ จินดาเพชร
1.นางสาว มณิภา จิตนุ้ย
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 4-6
69.00
10
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ปรายรุ้ง จินดาภุลเวศ
1.นาง มณิภา จิตนุ้ย
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 1-3
68.00
8
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง พัชราพร สิริภัทรพล
1.นาง มณิภา จิตนุ้ย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.0019989013671875 วินาที
Power By School Master V 1.04