#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Paint) ป. 1-3
74.00
9
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ฟานาเดีย แจขจัด
2.เด็กหญิง ฟาติน บินเซ็น
1.นางสาว ปิยะมาศ สังข์ทอง
2.นาย บัชซูดิน มอลอ
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (ComicStrip) ป. 4-6
78.00
11
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง นัจมีร์ มอลอ
2.เด็กหญิง ฮูดา ขวัญทอง
1.นาย บัชซูดิน มอลอ
2.นางสาว สุนิสา เอี่ยมสกุล
3 ปฐมวัย
การฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย อนุบาล 1-3
73.00
12
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ชยพล วงศ์จินดา
2.เด็กหญิง นาดา แกสมาน
3.เด็กหญิง นิชาภา วงศ์สาธิตกุล
1.นางสาว ปวันรัตน์ ล่องแก้ว
2.นางสาว กาญจนา หัสนันท์
4 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 1-3
74.33
12
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย สุทธิภัทร สมจิตรสมิต
1.นาง สุภรรณี พงศาปาน
5 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 4-6
76.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง อัยณา พันกาแด
1.นาง วนิดา ศิริวัฒน์
6 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 4-6
72.00
10
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย กันตพงศ์ สัจกุล
1.นางสาว สุวิชา ขวัญทอง
7 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 1-3
72.00
8
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย จารุวิทย์ ดิษฐโชติ
1.นาย กฤติน เกียรติธนภูษิต
8 วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
71.00
10
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ภูดิศ ปงพิทักษ์
2.เด็กชาย อินทัชช รอดโอ
3.เด็กหญิง รินรดา แดงเอียด
1.นาง นัฐญา ไหมฉิม
2.นาง สไบแพร ฉิมเกื้อ
9 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 1-3
74.33
13
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย เป็นบุญ แสงทอง
2.เด็กหญิง ธิดาวดี การดาสุวรรณ
1.นาง รุ่งทิวา การดาสุวรรณ
2.นางสาว กมลทิพย์์ ชุมจันทร์
10 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1-3
73.00
8
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ภูดิท แปะโพระ
2.เด็กชาย วาริชพรรธน์ จ่าวิสูตร
1.นาย สมโชค จ่าวิสูตร
2.นาง ปัทมา ขาวเผือก
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 4-6
79.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ กั่วพานิช
1.นาง มณิภา จิตนุ้ย
12 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ป. 1-6
72.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ปัณณธร ใบบิเด็น
1.นาย ถิรวัฒน์ คงจันทร์
13 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ป. 1-6
77.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ดาลิยา กรมเมือง
1.นางสาว สุริยา จันโสด
14 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป. 1-6
79.33
10
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ชรินทิพย์ จอมสว่าง
1.นางสาว สุริยา จันโสด
15 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย) ป. 1-6
76.33
6
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ณัฐธฤต อุษามาลย์เวท
1.นาย ถิรวัฒน์ คงจันทร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.00307297706604 วินาที
Power By School Master V 1.04