#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (ComicStrip) ป. 4-6
80.00
9
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิมพ์นิภา บุญเทพ
2.เด็กหญิง ณัชชา รัชชะ
1.นางสาว ปิยรัตน์ ทิพย์บุญทอง
2.นางสาว ตรงกมล มีชัย
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป. 4-6
90.50
6
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วรเมธ ศักดิ์จันทร์
2.เด็กหญิง ธีร์ธนัฐ ทิพย์พิมล
1.นางสาว ปิยรัตน์ ทิพย์บุญทอง
2.นางสาว ตรงกมล มีชัย
3 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน อนุบาล 1-3
93.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นภัค สังข์เพชร
2.เด็กหญิง รินลดา หีตเทพ
3.เด็กหญิง ธันวรัตน์ เพชรสุวรรณ
1.นางสาว วาสนา ศุขพัชรไพศาล
2.นางสาว วนิดา เสือทอง
4 ปฐมวัย
การฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย อนุบาล 1-3
99.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรมน เดชมณี
2.เด็กหญิง ณวรัตน์ เกลี้ยงขำ
3.เด็กชาย วงศ์วริศ เยี่ยมบุญยะ
1.นางสาว จิรารัตน์ อภิชนังกูร
2.นางสาว เด่นนภา พูลติ้ม
5 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 1-3
84.67
9
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปุริณปรัช สุเชาว์
1.นางสาว ดลยา สุขกาว
6 ภาษาไทย
เขียนเรื่องจากภาพ ป. 1-3
86.00
9
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิชญ์สินี พัดเคี่ยม
1.นางสาว วัชรีพร สมพงษ์
7 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 1-3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปวีณธิดา โชติพันธ์
1.นางสาว สุจิรา แก้วสังข์
8 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 4-6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กัมปนาท กรทิพย์
1.นาง ปาริชาต กลับกลาย
9 วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วริญ เพชรมั่ง
2.เด็กชาย ชยพล นวลละออง
3.เด็กหญิง ณัฏฐรินีย์ เพชรรักษ์คำด้วง
1.นางสาว ณัฏฐิณี วงศ์สันติวัฒน์
2.นางสาว ปิยเนตร์ วัฒนา
10 วิทยาศาสตร์
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
86.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นาวิน สริขา
2.เด็กหญิง ภาวินี ทัดทอง
1.ว่าที่ร้อยตรี ศุภราช แก้วมีศรี
2.ว่าที่ร้อยตรีหญิง จิตรมณี ศักดา
11 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 4-6
85.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง น้ำตาล ชูช่วย
2.เด็กหญิง ปวรลักษณ์ สุวรรณรักษ์
3.เด็กหญิง สุณัฏฐา เพชรกิจ
4.เด็กหญิง กุลการ กรฐิติพงศ์
5.เด็กหญิง นภสร บัวทอง
1.นางสาว ปฐมาวดี พัฒนสิงห์
2.นาง อุษา เมฆสุข
12 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 4-6
83.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัญญกรณ์ เกิดสมบัติ
2.เด็กชาย กษิดิ์เดช ศรีแก้วคง
1.นาง ศิวพร พันธ์ลำภักดิ์
2.นาง อุษา เมฆสุข
13 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 4-6
84.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูริณัฐ ปทะวานิช
2.เด็กชาย พีชรวิชญ์ สอนเขียว
1.นาง ชุตินันท์ เทือกสุบรรณ
2.นางสาว พิชญาดา ธราพร
14 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1-3
80.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรนัย เสาะแสวง
2.เด็กชาย ถิรวุฒิ สมบุญ
1.นาย วสิน หนุนพล
2.นางสาว เบญจรัตน์ สุทธิธนนท์
15 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 4-6
80.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชนกันต์ ไชยามาตย์
2.เด็กชาย ชัยวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
1.นาย วสิน หนุนพล
2.นางสาว เบญจรัตน์ สุทธิธนนท์
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 1-3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปัญญ์ ดรดีเลิศ
1.นางสาว จันจิรา ชูเมฆ
17 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ป. 1-6
81.33
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรภัทร บุญขวัญ
1.นาย จตุพร ท่อนทอง
18 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(ชาย) ป. 1-6
86.33
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรภัทร บุญขวัญ
1.นาย จตุพร ท่อนทอง
19 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป. 1-6
84.33
9
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ภู่รุ่งฤทธิ์
1.นาย จตุพร ท่อนทอง
20 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป. 1-6
85.66
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กุลภัสสร์ กุลเจริญ
1.นาย จตุพร ท่อนทอง
21 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป. 1-6
83.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณรสิตา ทองสง่า
2.เด็กหญิง ณัฐกฤตา นาคพิน
3.เด็กหญิง ณัฐปภัสร์ คำอุบล
4.เด็กหญิง ธนภรณ์ พิจิตต์
5.เด็กหญิง ปุญชรัสมิ์ อังกาพย์ละออง
6.เด็กหญิง ปานชนก คงเคว็จ
1.นางสาว วรลักษณ์ สุขเมือง
22 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ป. 4-6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นฤมล ทองจันทร์
2.เด็กหญิง นภสร จิรานันท์
3.เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ กาฬสุวรรณ
1.นางสาว ปิยรัตน์ ทิพย์บุญทอง
2.นางสาว ธิดารัตน์ รัฐวิเศษ
3.นางสาว ตรงกมล มีชัย
23 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 1-3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐฌาพัชร์ วงศ์กระจ่าง
1.นางสาว เพชรลดา พลายทอง
2.นางสาว วรรนิภา คงสิทธิ์
24 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 4-6
94.67
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ เกษมสิทธิพร
1.นาง ณัฏฐากร แก้วเชื้อ
2.นาย ฐาปกรณ์ หมวดเพชร
25 ภาษาต่างประเทศ
การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป. 4-6
87.60
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิมพ์วลัญช์ ขุนหอม
1.นาง อรอุมา เพชรบำรุง
2.นางสาว กัญจณา แก่นงาม
26 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills (Multi Skills Competition) ป. 4-6
84.00
8
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณิชวดี อยู่อำไพ
1.นางสาว จิตรา สัมพันธ์
2.นางสาว เบญญาดา รัตนจินดาศรี
27 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 1-3
84.66
9
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชญาดา ช่วยนุกูล
1.นาง ชุตินันท์ เทือกสุบรรณ
28 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 4-6
89.60
11
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อาภาภัทร รอดเจริญ
1.นาง อรวรรณ ชุมขวัญ
29 สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมแข่งขันทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ป. 1-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ฟ้าลดา แพทย์ชีพ
1.นางสาว เบญจรัตน์ สุทธิธนนท์
2.นาย วสิน หนุนพล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.0046331882476807 วินาที
Power By School Master V 1.04