#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Paint) ป. 1-3
77.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง พิชามญชุ์ ชูแก้ว
2.เด็กหญิง ณธิดา สังข์เพชร
1.นางสาว ชุติมา สุประดิษฐ
2.นางสาว นางสาวตรงกมล มีชัย
2 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 4-6
75.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ธนาศิริ ล่าดี้
1.นางสาว นันทิดา สร้อยหอม
3 ภาษาไทย
การเขียนเรียงความ ป. 4-6
75.67
8
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง นัจภัค จันทร์โสะ
1.นางสาว ภัชรา พุกพะยา
4 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 4-6
78.00
9
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง วรัชยา พิจิตต์
1.นาง สุภาวดี กาฬสุวรรณ
5 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 1-3
78.33
9
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ปรีชญา จะรา
2.เด็กหญิง ปริณดา จะรา
3.เด็กหญิง ไพรินทร์ ภักดีคำ
4.เด็กหญิง ณัฏฐ์ชนินทร์ อินกรูด
5.เด็กหญิง พรรณพฤกษา จันทร์เชาว์
1.นาง อุษา เมฆสุข
2.นาง ศิวพร พันธ์ลำภักดิ์
6 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 1-3
72.67
14
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง เพชรนภา สุขช่วย
2.เด็กชาย ธชย เหลืองอรุณ
1.นาง อุษา เมฆสุข
2.นาง ชุติกาญจน์ วรรณะ
7 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 1-3
74.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย รณภูมิ จันทรังษี
2.เด็กหญิง ปริษฐา หัสดิน
1.นางสาว ธิดารัตน์ รัฐวิเศษ
2.นาง อุษา เมฆสุข
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 4-6
70.00
9
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง กัณฐิกา สุวรรณสาม
1.นาย เสริมศักดิ์ ศรีวิเชียร
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 1-3
72.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง นลินญา จิตรพิทักษ์
1.นางสาว จันจิรา ชูเมฆ
10 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย) ป. 1-6
72.66
9
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย สาธิต โอนาค
1.นาย จตุพร ท่อนทอง
11 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป. 1-6
79.00
10
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ปุณณภา เพชรสุวรรณ
1.นาย จตุพร ท่อนทอง
12 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป. 4-6
72.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ธมวรรณ หีตนุช
2.เด็กหญิง พัชรนันท์ อวยพร
3.เด็กหญิง พิชามญชุ์ ขุนหลวง
1.นางสาว ปิยรัตน์ ทิพย์บุญทอง
2.นางสาว นางสาวตรงกมล มีชัย
3.นางสาว ชุติมา สุประดิษฐ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.0028388500213623 วินาที
Power By School Master V 1.04