#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป. 4-6
95.50
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง โชติกา ตรีสุวรรณ์
2.เด็กหญิง ชุติมันต์ เดชโชติ
1.นางสาว วาริธร สงวนนาม
2.นางสาว วารุณี โทศก
2 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน อนุบาล 1-3
90.71
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนภูมิ ปานสกุล
2.เด็กหญิง ธัญญรัตน์ องอาจ
3.เด็กหญิง ภัทรินทร์ พลเจริญ
1.นางสาว นภัสนันท์ ทองเอม
2.นางสาว กมลวรรณ ลือชัย
3 ปฐมวัย
การฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย อนุบาล 1-3
86.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นิชาภา โคสวิดา
2.เด็กหญิง ปพิชญา โพนนา
3.เด็กหญิง ศิชาพรรณ สักกามาตร์
1.นางสาว อธิษฐาน จันทร์ดำ
2.นางสาว จุฑามาศ ใจตรง
4 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 4-6
82.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นภสร วรวุฒิฤทธิกุล
1.นางสาว รัชดาพร บัวทองผุด
5 ภาษาไทย
เขียนเรื่องจากภาพ ป. 1-3
90.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พุฒิภัทร เชยอุบล
1.นาง จารุวรรณ ขันทอง
6 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 1-3
86.33
9
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภูริตา ลิ่มปิติกุล
1.นาย ปฏิญญา พันธ์ธร
7 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 1-3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิรายุ ศักดิ์กาญจนา
1.นางสาว จันทร์หอม ทองดีสุนทร
8 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 4-6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เตชิต ชูจันทร์
1.นาง ชุติมา สังข์ประภัสสร
9 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 1-3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ยชญ์ศตพร ศันติวิชยะ
1.นางสาว มินตรา ช่วยดำรงค์
10 วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เตชินท์ กัลยา
2.เด็กชาย กรณ์ดนัย สงค์ประหยัด
3.เด็กชาย เหมภัทต์ สัจจวิโส
1.นาง ดวงพร จินดาชื่น
2.นางสาว มณฑิกา พัฒชู
11 วิทยาศาสตร์
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
85.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เขมณัฎ ไมตรีจิตร์
2.เด็กหญิง ชนัญชิดา แก้ววิจิตร
1.นางสาว นฤมล กิจนิยม
2.นางสาว เกตุวดี หนูทวี
12 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 1-3
91.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กมลเทพ ปัญญาวงศ์
2.เด็กหญิง กันติชา เสนาการ
1.นาย ธราธิป หทัยวิวัฒน์กุล
2.นาง ธิดารัตน์ คชโรจน์
13 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 4-6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปัญจวิชญ์ ฤทธิแผลง
2.เด็กหญิง กัญต์กมล ธนูศิลป์
1.นาย ธราธิป หทัยวิวัฒน์กุล
2.นาง นิดา สุขปัญ
14 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 1-3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กันตภณ สุวรรณ
2.เด็กหญิง วริศรา แดงขวัญทอง
1.นาง ธิดารัตน์ คชโรจน์
2.นางสาว กมลชนก จันทร์ส่งแสง
15 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1-3
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปุณณภา ไชยรัตน์
2.เด็กหญิง ญาดา เพ็งฉุย
1.นางสาว มาศวรี สังข์เรียง
2.นาย ยุทธศักดิ์ ปะโส
16 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 4-6
80.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กรกต กระแสร์เพิ่ม
2.เด็กหญิง พสชนัน สดากร
1.นางสาว รุวัยดา ปานแดง
2.นาย ศักดิ์ศิริ ลิ่มศิลา
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 4-6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤตเมท เพชรคีรี
1.นางสาว ปรีดาพร อินทสุภา
18 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ป. 1-6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เตชินท์ บุระคำ
1.นาย ภูริทัตตะวันฉาย เพชรศรี
19 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ป. 1-6
86.66
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ฐิตาพร น้ำเงิน
1.นางสาว จันทร์ทิพย์ สุขสวัสดิ์
20 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(ชาย) ป. 1-6
92.66
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศุภากร เกษแดงสกลวุฒิ
1.นาย ภูริทัตตะวันฉาย เพชรศรี
21 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป. 1-6
93.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ฐิตาพร น้ำเงิน
1.นางสาว จันทร์ทิพย์ สุขสวัสดิ์
22 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป. 1-6
89.33
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปวริศา แก้วสวี
1.นาย ชนม์สวัสดิ์ สุขปลอด
23 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย) ป. 1-6
88.66
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เตชินท์ บุระคำ
1.นางสาว จันทร์ทิพย์ สุขสวัสดิ์
24 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป. 1-6
85.66
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พาขวัญ ราชโยธา
1.นาย ภูริทัตตะวันฉาย เพชรศรี
25 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 1-3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย คณาธิป ตันติสุวรรณกิจ
1.นาง ธนัชพร บัวทอง
26 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 4-6
98.33
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรัญญา เทพพิทักษ์
1.นางสาว สิริกานต์ หนูเอียด
27 ภาษาต่างประเทศ
การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป. 4-6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธันยธรณ์ กนกกันฑพงษ์
1.นางสาว อภิสรา แกล้วทนง
28 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills (Multi Skills Competition) ป. 4-6
93.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ติณณา เพชราภิรัชต์
1.นาง ชุติภัค เจียมวิจิตรกุล
29 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป. 1-6
97.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วริทธิ์ ตรีนันทวัน
1.นาย นรากร มีอินทร์
30 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 1-3
86.33
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณภัคมน ตราชู
1.นางสาว วารีทิพย์ บุญแก้ว
31 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 4-6
94.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัชชา โชติสุวรรณ
1.นางสาว วารีทิพย์ บุญแก้ว
32 สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมแข่งขันทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ป. 1-6
98.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วริศรา พานิช
1.นาย ปิยะรัตน์ หนูแก้ว

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.0049080848693848 วินาที
Power By School Master V 1.04