#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Paint) ป. 1-3
70.00
11
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย กัณตภณ คงแก้ว
2.เด็กหญิง อรวรรณ ประกิตภูมิ
1.นางสาว วารุณี โทศก
2 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 1-3
77.00
11
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง วรรณพร ตะเภาน้อย
1.นางสาว กมลรัตน์ บุญทอง
3 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 4-6
70.00
11
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ปิยธิดา แสงใหญ่
1.นางสาว ปาริชาติ คงคาชัย
4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 4-6
76.00
9
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ภัทรพงศ์ เภาวิเศษ
2.เด็กหญิง วัชรีวรรณ สุขประวิทย์
1.นาง ศิริรัตน์ ทิพย์โภชนา
2.นางสาว เสาวนีย์ ฉิมนุ่ม
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 4-6
71.00
8
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ณภัคมน ดาษเวช
1.นางสาว ปรีดาพร อินทสุภา
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 1-3
70.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง กัญญาพัชร์ โสภิเณ
1.นางสาว ปรีดาพร อินทสุภา
7 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป. 4-6
78.00
4
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ณัฏฐกมล สินทอง
2.เด็กหญิง พลอยปภัส ทองสุวรรณ
3.เด็กหญิง พิชญา ว่องเลขา
1.นางสาว กาญจนา เสาวคนธ์
2.นาง พัสตราภรณ์ นาคหกวิก
3.นางสาว วารุณี โทศก

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.0027360916137695 วินาที
Power By School Master V 1.04