#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (ComicStrip) ป. 4-6
87.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศุภิสรา ทองคำ
2.เด็กหญิง ศรัณย์พร จำปา
1.นาง ศศิวิมล ดาวังปา
2.นางสาว สุดารัตน์ สมาธิ
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป. 4-6
97.25
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พงพิสาข์ หาขุน
2.เด็กหญิง วารินทร์ ทักษิณประภา
1.นาย ปวร ทองบัว
2.นาย ไนยชน ผลทอง
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป. 4-6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิชานนท์ พงษ์พิพัฒน์
2.เด็กชาย นันทพัทธ์ ชูชาติ
1.นาย วัฒนา คงขำ
2.นาย วาทิต ทิพศรี
4 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน อนุบาล 1-3
92.17
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย บุรพล อรุณรัตน์
2.เด็กชาย จิรณัฐ ผลประเสริฐ
3.เด็กชาย เตชัส จีนประชา
1.นาง มยุรีย์ คันฉ่อง
2.นางสาว สุมาลี ตั้นฉ้วน
5 ปฐมวัย
การฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย อนุบาล 1-3
92.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปิติพร เต็งรัง
2.เด็กหญิง ณัฐกฤตา สุขสนิท
3.เด็กหญิง ปรียาพร ช่างคิด
1.นางสาว ริศรินทร์ บัวแดงดี
2.นาง ยินดี คงพูล
6 ภาษาไทย
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กลอนสี่ ป. 4-6
90.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีระภัทร หกสี่
2.เด็กชาย รัชชานนท์ พูลพงศ์
1.นาง ชุติมา ภักดี
2.นางสาว อาทิตา แดงเรือง
7 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 1-3
93.67
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เปมิกา สุขอินทร์
1.นาง นิศากร เก้าเอี้ยน
8 ภาษาไทย
การเขียนเรียงความ ป. 4-6
87.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อานิสซะนัน เสียมไหม
1.นาง ชนากานต์ เต็มสงสัย
9 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 1-3
90.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธนัญชนก ศรีขนุน
1.นางสาว มลิแก้ว มณีรัตน์
10 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 4-6
81.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณรินทร์ทิพย์ ขำบุรี
1.นางสาว อาทิตา แดงเรือง
11 วิทยาศาสตร์
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรรณปพร ไชยแก้ว
2.เด็กหญิง โศภิตนภา ชุมประยูร
1.นางสาว สาวิตรี ราชเดิม
2.นางสาว นิตยาพร ชูสุวรรณ์
12 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 1-3
83.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นวกชมณ ชูตรัง
2.เด็กหญิง สุขธิดา บัตรทอง
3.เด็กหญิง ปิย์วรา จิตรเวช
4.เด็กหญิง ปิยาอร จิตรเวช
5.เด็กหญิง อภิชญา ชัยเพชร
1.นาง พธูรียา จันทร์หอม
2.นาง เปรมใจ เจียมจราพันธ์
13 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 4-6
82.00
10
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สรัลชนา กิ้มแก้ว
2.เด็กหญิง วริศรา บุญพันธ์
3.เด็กหญิง ลลิฎา หนูเรือง
4.เด็กหญิง พรนภัส ไกรนรา
5.เด็กหญิง ณัฏฐ์นรี เอียดใหญ่
1.นางสาว วริษฐา พิทักษ์
2.นางสาว วรัญญา ช่วยพิชัย
14 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 4-6
80.33
8
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อภิสรา หลีสู
2.เด็กชาย วัชรศิลป์ ศรีเกรียน
1.นาง เปรมใจ เจียมจราพันธ์
2.นาง พธูรียา จันทร์หอม
15 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 1-3
84.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วิชชาวดี ชูเจริญ
2.เด็กหญิง พิมพ์วลัญช์ สิงห์โต
1.นาย สรรเพชญ พิธีการ
2.นาย เทพพิทักษ์ ทำพล
16 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 4-6
81.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิริปัญญา ทักษิณประภา
2.เด็กชาย อชิตพล พงษา
1.นาง สุภารัตน์ พูลแก้ว
2.นางสาว ชีรานันท์ แซ่จุ้ง
17 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1-3
83.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เกวรา สุกแดง
2.เด็กหญิง พิรดา ใหมจันทร์
1.นาย เกียรติสิน สุขเกษม
2.นาย ภาณุวัฒน์ พุดตาล
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 1-3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศุภกฤต ชัยพล
1.นาย พร ศรีสุวรรณ
19 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ป. 1-6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วชิรวิทย์ แสงศรี
1.นาย สนั่น ลำยอง
20 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป. 1-6
95.33
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รริรธิดา สุขจีน
1.นางสาว บังอร จิตรา
21 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(ชาย) ป. 1-6
82.33
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย หัสปัญญา แก่นอินทร์
1.นางสาว บังอร จิตรา
22 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป. 1-6
88.33
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัทรวดี ทองสุวรรณ์
1.นางสาว บังอร จิตรา
23 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 1-3
90.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภารัณ หนูโมระ
1.นางสาว ผุสดี บ่นหา
24 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 4-6
89.33
10
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรรณภัสสร ศิริรักษ์ชัยกุล
1.นางสาว ผุสดี บ่นหา
25 ภาษาต่างประเทศ
การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป. 4-6
87.30
8
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรนภัส วัฒนพรชัยสิริ
1.นางสาว บังอร จิตรา
26 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills (Multi Skills Competition) ป. 4-6
83.00
9
เหรียญทอง
1.เด็กชาย คณาธิป บุญสิทธิ์
1.นางสาว ศุทธินี บุญรัตน์
27 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 1-3
82.00
12
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พัชรดา หมั่นทวี
1.นางสาว ชีรานันท์ แซ่จุ้ง
28 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 4-6
93.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุชานาถ ชุมน้อย
1.นาง สุรีย์ คำนวน
29 สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมแข่งขันทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ป. 1-6
80.00
12
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัชชา ขาวเนียม
1.นางสาว อัจจณี ทองใบ
2.นาย นนทกร ไพบูลย์
30 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป. 4-6
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศยามล กำจร
2.เด็กหญิง ณัฐชา เขียวดี
3.เด็กหญิง กัญญาภัค ข่ายม่าน
1.นาย ปวร ทองบัว
2.นาง สุวรรณา เพ็ชรถัด
3.นาง กาญจนา รัตนรัต

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.0050098896026611 วินาที
Power By School Master V 1.04