#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Paint) ป. 1-3
65.00
14
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง กฤติยาณี ทองสงค์
2.เด็กหญิง ลภัสรดา ตั้งเคี้ยน
1.นาง สุภาวดี ภูสุมาศ
2.นางสาว เกศกนก ศรีเกตุ
2 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 4-6
67.00
12
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง พิชา ศรีหมอก
1.นางสาว นันทา ตั้นฉ้วน
3 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 1-3
62.00
11
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ ใจสมุทร
1.นาง สุวิมล ปาระณะ
4 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 4-6
60.00
7
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ธีธัช ดำด้วง
1.นางสาว สุปรีดา นวลเสือ
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 1-3
66.00
11
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ดากานดา ขวัญดำ
1.นาย พร ศรีสุวรรณ
6 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ป. 1-6
69.33
10
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง พิมพิกา ทองพิทักษ์
1.นาย สนั่น ลำยอง
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป. 1-6
60.50
13
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง กิตินันท์ ทองเอียด
1.นาง ณัชชา ยอดราช

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.0022621154785156 วินาที
Power By School Master V 1.04