#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การเขียนเรียงความ ป. 4-6
67.67
10
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง นูรซีรีน เบญจเศรษฐ์
1.นางสาว ดรุณี มณีสังข์
2 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 1-3
69.00
9
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ภูดิส ไล่เจริญ
1.นาง นุสรา ปานยิ่ง
3 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 4-6
64.00
13
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ปองทิพย์ สุวรรณวงศ์
1.นางสาว น้ำทิพย์ เอมวัฒน์
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 1-3
60.00
13
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง อัญรินทร์ สุขจันทร์
1.นาง หทัยทิพย์ ไวยวุฒิ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.0025341510772705 วินาที
Power By School Master V 1.04