#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 4-6
79.00
8
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง สุภัสสรา เครือแตง
1.นางสาว นราพร รัตนเรืองสี
2 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 4-6
78.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ดลญดา โยนาห์ ดายะ
1.นางสาว นาอีหมะ หาสีแม
3 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 4-6
74.00
10
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย นิอาริฟ แวดอเลาะ
2.เด็กหญิง ภัณฑิลา สะอียา
1.นาย ณภัคปภัต หวานเปราะ
2.นาง ขวัญใจ โกสุธรรม
4 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1-3
70.00
9
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ศิรัญญา บัวทิพย์
2.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา สีมานนท์
1.นาย ฮานาฟี หะ
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 1-3
79.00
4
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง รมิดา สายจันทร์
1.นางสาว อุไรพร แซ่เง้า
6 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป. 1-6
79.00
13
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง กนกพร ทองเกลี้ยง
1.นาย เจษฎา บุญประกอบ
7 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป. 1-6
77.66
12
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ถวิกวรรณ แสงสว่าง
1.นาย เจษฎา บุญประกอบ
8 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills (Multi Skills Competition) ป. 4-6
78.00
11
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย นิชคุณ สมุทรผ่อง
1.นางสาว มนธิญา แซ่ต่าง
2.Ms. Zenaida G.Baruis

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.0027830600738525 วินาที
Power By School Master V 1.04