#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Paint) ป. 1-3
83.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุทธิกานต์ นาแซง
2.เด็กชาย ธนดล รักมิตร
1.นางสาว สาริศา ไชยสมบัติ
2.นาย ณัฐศิษฐ์ ผลประสาร
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (ComicStrip) ป. 4-6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วิภาวรรณ วาธุโม
2.เด็กหญิง วริชญา สาทะกิจ
1.นาย ณัฐศิษฐ์ ผลประสาร
2.นางสาว สาริศา ไชยสมบัติ
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป. 4-6
81.50
13
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤตลักษณ์ สัตบุตร
2.เด็กหญิง ศิรินวพร ปั้นทอง
1.นางสาว สาริศา ไชยสมบัติ
2.นางสาว รัชนีวรรณ บูรณะหิรัญ
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป. 4-6
84.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กิตติทัต อินทรนก
2.เด็กชาย ณภัทร สถิตย์
1.นาย กิตติบดี แก้วพิพัฒน์
2.นางสาว รัชนีวรรณ บูรณะหิรัญ
5 ปฐมวัย
การฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย อนุบาล 1-3
89.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศศิณัฐฎา บัวหลวง
2.เด็กหญิง สุภาวิดา จิตแจ่ม
3.เด็กหญิง ณ ทิชา บุญเสริม
1.นางสาว ปวีณา สินจำเริญ
2.นางสาว อัจฉรา ฮวบรังค์สรรค์
6 ภาษาไทย
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กลอนสี่ ป. 4-6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัททิยา รัตนสุทธิ์
2.เด็กหญิง ณัฐปภัสร์ กิติเมธากุล
1.นางสาว เสาวนีย์ โบบทอง
2.นางสาว มัซลิน บูสู
7 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 1-3
85.67
8
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กรกช พรหมแก้ว
1.นางสาว ศศินี ปานสมุทร
8 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 4-6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐธยาน์ ประกอบทรัพย์
1.นางสาว ปานใจ แซ่ตัน
9 ภาษาไทย
เขียนเรื่องจากภาพ ป. 1-3
89.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูตะวัน ชัยเภท
1.นาย มารุต ถนอมวรรณ
10 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 1-3
84.00
11
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปารมี เอี่ยมสอาด
1.นางสาว ภานุชนาถ ทองแจ้ง
11 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 1-3
82.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูวริศ เรืองศรี
1.นางสาว สิมิลัน ยะหัตตะ
12 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 4-6
84.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สิรภพ เพชรปานวงศ์
1.นางสาว ศุภร ทิ้งแหล๊ะ
13 วิทยาศาสตร์
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
83.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง บัณฑิตา พึ่งผล
2.เด็กหญิง วลัยลักษณ์ สืบสอาด
1.นาง อภิชญา หนูทวี
2.นาง ศิริวิภา คงสงด้วง
14 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 1-3
86.33
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ กรุงแก้ว
2.เด็กหญิง ชัชชญา ดาวรรณ์
3.เด็กหญิง ภัทรภร ทองชุมนุม
4.เด็กหญิง นูรอาลิน กะสิรักษ์
5.เด็กหญิง สุภัสสรา พิษนาค
1.นางสาว เพ็ญนภา ทองสั้น
2.นางสาว กุสุมา ประกอบทรัพย์
15 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 4-6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธันยธรณ์ รัตน์ไทรแก้ว
2.เด็กหญิง ภูริชญา โพธิ์ทัย
3.เด็กหญิง ธนาภรณ์ โภคผล
4.เด็กหญิง อรฤทัย นิจกิจ
5.เด็กหญิง จิรชยา นุชปาน
1.นางสาว กุสุมา ประกอบทรัพย์
2.นางสาว ปิยนุช หัสนีย์
16 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 1-3
97.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัชพล ทองทับ
2.เด็กหญิง ณัชชารีย์ สังข์สวัสดิ์
1.นางสาว พรผกา แสวงกิจ
2.นาง เพลินตา แสงเงิน
17 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 4-6
82.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พัสตราภรณ์ ทรงศรี
2.เด็กชาย อิทธิพันธ์ ธรรมรักษ์
1.นาง เพลินตา แสงเงิน
2.นาย นฤทัย จิตตพันธ์
18 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 1-3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปวริศ อารีการ
2.เด็กหญิง นิดานุช พืชเกิด
1.นางสาว กิตติยา ไกรนรา
2.นางสาว กุสุมา ประกอบทรัพย์
19 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 4-6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ญาณพัฒน์ คงแก้ว
2.เด็กหญิง รวิภา ร่วมใจ
1.นางสาว กิตติยา ไกรนรา
2.นางสาว กุสุมา ประกอบทรัพย์
20 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1-3
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปรัตถกร ทับทิมทองสุข
2.เด็กหญิง ศิวาการ บุญเอื้อ
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง อาภาวัลย์ พันธ์ศุภะ
2.นาย เขษมศักดิ์ นครินทร์
21 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ป. 1-6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณิชกานต์ ผลตัน
1.นางสาว ปิยะมาศ มาศทอง
22 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป. 1-6
89.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปริมมาดา ศานุพงศ์
1.นางสาว ปิยะมาศ มาศทอง
23 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(ชาย) ป. 1-6
80.66
6
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤตานน แก้ววันเพ็ญ
1.นางสาว ปิยะมาศ มาศทอง
24 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป. 1-6
94.66
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัทรวดี ศรีวัฒนกูล
1.นางสาว ปิยะมาศ มาศทอง
25 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป. 1-6
93.66
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กีรติญา พิกุลทอง
1.นางสาว ปิยะมาศ มาศทอง
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป. 1-6
84.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปิ่นปินัทธิ์ หอมหวล
2.เด็กหญิง กัลย์กมล ใจแกล้ว
3.เด็กหญิง ปัทมาพร อยู่มั่น
4.เด็กหญิง ไอรินดาร์ ผิวดำ
5.เด็กหญิง ศวรรยา รักมิตร
6.เด็กหญิง นันท์นภัส สำลี
7.เด็กหญิง สุวพิชญ์ ทองสกุล
8.เด็กหญิง ณิชาภา อินทรโอสถ
1.นางสาว ชนัดดา พงษ์ศิริธรา
27 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ ธรรมชาติในท้องถิ่น ป. 4-6
87.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พีระวัฒน์ คงถิ่น
2.เด็กชาย ณฐกฤต วงศ์แฝด
3.เด็กชาย ธนวัฒน์ ปากลาว
1.นาย ณัฐศิษฐ์ ผลประสาร
2.นาย สิทธิศักดิ์ บุญผ่อง
3.นาย กิตติบดี แก้วพิพัฒน์
28 การงานอาชีพ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ป. 4-6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พชร นครินทร์
2.เด็กชาย สัคคบดี ทองเพ็ญ
3.เด็กชาย วรกร จงกิจ
1.นาย กิตติบดี แก้วพิพัฒน์
2.นาย ณัฐศิษฐ์ ผลประสาร
3.นาย สิทธิศักดิ์ บุญผ่อง
29 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 1-3
89.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย คิริน กรุงแก้ว
1.นางสาว วัชราวลี เดชจูด
2.Mr. Pablo Arnoldo Diaz Tordecilla
30 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 4-6
88.67
11
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มนทกานติ์ วงษ์ศรียา
1.นางสาว ชนม์นิภา เกปัน
2.Mr. Venkata Krishnareddy Challa
31 ภาษาต่างประเทศ
การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป. 4-6
92.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นันท์นภัส อุตะมะมุณีย์
1.นางสาว รสหล๊ะ นุ้ยไฉน
2.Miss Charmaine May Edjan
32 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills (Multi Skills Competition) ป. 4-6
91.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วชิรฎา ละเอียดศิลป์
1.นาง กษมน ทองสุข
2.Mr. Eduardo Jr.Honor
33 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 1-3
88.66
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วิศรุต ช่วงชัย
1.นางสาว กิตติยา ไกรนรา
34 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 4-6
93.30
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐวศา ทรายทอง
1.นางสาว พรผกา แสวงกิจ
35 สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมแข่งขันทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ป. 1-6
87.00
9
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุภาพร เร็วเรียบ
1.นาย สิทธิศักดิ์ บุญผ่อง
2.นาย เขษมศักดิ์ นครินทร์
36 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป. 4-6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง น้ำฝน ธัมมะปิติกุล
2.เด็กหญิง สิริกาญจน์ พึงสงวน
3.เด็กหญิง ฉัตรลักษณ์ จริยหัตถะกิจ
1.นาย ภาณุวัฒน์ เหินหาว
2.นาย ณัฐศิษฐ์ ผลประสาร
3.นาง กมลรัตน์ คงนคร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.0056338310241699 วินาที
Power By School Master V 1.04