#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การเขียนเรียงความ ป. 4-6
66.67
12
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ธนัญญ์ชนก สวนกูล
1.นาง กมลชนก สีแก้ว
2 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 1-3
64.00
10
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง พชรภรณ์ ทองเจิม
1.นางสาว ณีรนุช ทองเจิม
3 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 4-6
60.00
7
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ปฏิภาณ พืชผล
1.นางสาว ศุภร ทิ้งแหล๊ะ
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 4-6
65.00
11
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ภูริทัต เจริญภักดิ์
1.นาย จิระวิน ชูไพ
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 1-3
62.00
12
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง วรวลัญช์ ชูสิทธิ์
1.นางสาว รัชนีวรรณ บูรณะหิรัญ
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 4-6
60.00
13
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง พิชามญชุ์ คงมา
1.นาย จิระวิน ชูไพ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.0020101070404053 วินาที
Power By School Master V 1.04