#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน อนุบาล 1-3
76.00
9
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง พราวพิชชา วาทยา
2.เด็กหญิง ณฐกมล เพ็ชรประสม
3.เด็กหญิง พรรณพัชนันท์ พิทักษ์ศักดิ์ธำรง
1.นางสาว ฐิปญา ชูทอง
2.นางสาว สริตา หีมยิ
2 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 4-6
76.00
10
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง กรชนก เจริญสุข
1.นางสาว ศิรินดา โต๊ะบู
3 วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
75.00
8
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ชิดชนก ชูโชติ
2.เด็กหญิง นฤชยา แสงสว่าง
3.เด็กชาย ธนากร โอมาก
1.นางสาว วาสนา แซ่ล่อง
2.นางสาว โชคดี มณีรัตน์
4 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 4-6
75.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ศิรภัสสร ประสงค์
2.เด็กหญิง กรวรรณ นุ่นแก้ว
1.นาย อธิพงษ์ พุฒเล็ก
2.นาย สิทธิศักดิ์ บุญผ่อง
5 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย) ป. 1-6
77.66
5
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย จิตวิสุทธิ์ อิโตะ
1.นางสาว ปิยะมาศ มาศทอง
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป. 1-6
73.50
11
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย พชร รักเวช
1.นางสาว สิมิลัน ยะหัตตะ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.002100944519043 วินาที
Power By School Master V 1.04