#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Paint) ป. 1-3
67.00
13
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง พิชามญช์ ทองทวี
2.เด็กหญิง สุพิชญา ใจมาแก้ว
1.นาย ธนศักดิ์ คงเหลือ
2.นางสาว สุนันทา สาเส็ม
2 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 4-6
66.00
5
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ปุณพจน์ กระแสร์สินธุ์
1.นาง พรรณเพ็ญ โสมณะ
3 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills (Multi Skills Competition) ป. 4-6
65.00
13
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ธนวินท์ ทองขาว
1.นาง เนตรนิดา อภิรักษ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.00164794921875 วินาที
Power By School Master V 1.04