#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป. 4-6
90.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วชิรวิทย์ สัคคุณี
2.เด็กหญิง ชานิยา ช่วยคง
1.นางสาว ปาณิสรา โต๊ะหวัง
2.นาง สมพร วงศ์ฤคเวช
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป. 4-6
86.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กันต์ธีภพ ภูมิสมบัติ
2.เด็กชาย ณัฐชนน สุนทรสิงห์
1.นาย อารยัน พันธุรัตน์
2.นางสาว ณัชชา บัวอนันต์
3 ภาษาไทย
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กลอนสี่ ป. 4-6
80.66
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิชญาภัค พระธาตุ
2.เด็กหญิง ณิชาภัทร มณีรักษ์
1.นาง สุภาพร นวลถวิล
2.นาง ยินดี หงษ์ภักดี
4 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 1-3
86.33
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นิษฐา โดดโดย
1.นาง สุภาภรณ์ ผอมนะ
5 ภาษาไทย
เขียนเรื่องจากภาพ ป. 1-3
85.00
10
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิมงคล พานิชย์
1.นางสาว บุศราภรณ์ บัวหนู
6 ภาษาไทย
การเขียนเรียงความ ป. 4-6
80.67
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เขมจิรัสย์ ทองศรี
1.นางสาว ปิยตา พงศ์สุชาติ
7 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 1-3
90.67
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นริดา พรมต้น
1.นาง เยาวะเรศ สมณะกิจ
8 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 4-6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชัชฎา ศรีรักษ์เดช
1.นาง อมรทิพย์ เตชะวิทย์
9 วิทยาศาสตร์
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
85.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปุณญิศา หนูทอง
2.เด็กหญิง ปุญชรัสมิ์ หนูทอง
1.นาง ชญานี ขัตติยะมาน
10 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 1-3
85.33
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อุรัสยา อินทมะโน
2.เด็กหญิง อลิสา ยอดมณี
3.เด็กหญิง ปาณิศา ทองบัว
4.เด็กหญิง วีรดา สุขพันธ์
5.เด็กหญิง ภูริชญา รัตนพงษ์
1.นางสาว มัซนี สาอะ
2.นาง วิยดา ธีระกุล
11 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 4-6
80.00
12
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิมนิศา สุวรรณชาตรี
2.เด็กหญิง ศรุตา ติ้งหวัง
3.เด็กหญิง นัจมีย์ จันทร์คง
4.เด็กหญิง วีรดา คนทน
5.เด็กหญิง วริศรา จินดานาค
1.นางสาว พรรณนิภา คงจันทร์
2.นางสาว นรินทร์ทิพย์ เสนรุย
12 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 1-3
81.00
9
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อรุณรัชช์ สุดทุ่ม
2.เด็กชาย ศุภวิชญ์ สุขตะเคียน
1.นาง กัญจนพร ยอดมุณี
2.นาง สุภัสสร มณีพงศ์
13 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 4-6
83.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อภิษฎา ทองแก้ว
2.เด็กชาย ธีรธัชช์ แสงอรุณ
1.นาง สุภัสสร มณีพงศ์
2.นาง กัญจนพร ยอดมุณี
14 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 1-3
86.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ตระการตา บำรุงวงศ์
2.เด็กหญิง กัญรดา ไชยสิทธ์
1.นาง สุจิตรา กั่วพานิช
2.นาง สมพร รัตนะ
15 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 4-6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนกร ขาวศรี
2.เด็กชาย ประภวิษณุ์ ขุนหลัด
1.นาง นงค์นุช ขาวศรี
2.นางสาว พรรณนิภา คงจันทร์
16 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1-3
80.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปัณณพร เปี่ยมคุ้ม
2.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ อินทร์ยอด
1.นาย จักรี รอดรมย์
17 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 4-6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ญาณวุฒิ หมานปุเต๊ะ
2.เด็กชาย สิรวิชญ์ โชติกิจภิวาทย์
1.นาย พงศ์ทวี รัตนวงศ์
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 4-6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วริทธิ์นันท์ จิตต์เสโน
1.นาย ฮาดี อาแวกะจิ
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 4-6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรนัชชา จีนเพชร
1.นาย ฮาดี อาแวกะจิ
20 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป. 1-6
87.66
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศุภิสรา พิณสุวรรณ
1.ว่าที่ร้อยตรี สถาพร ศรีประเสริฐ
21 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป. 1-6
91.33
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิรภัสสร จริตงาม
1.ว่าที่ร้อยตรี สถาพร ศรีประเสริฐ
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป. 1-6
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กุลภรณ์ หงษ์สกุล
2.เด็กหญิง จิรารัตน์ เลิศสุธาวัลย์
3.เด็กหญิง ธนัชพร เศรษฐทอง
4.เด็กหญิง วิรัลพัชร แซ่ตั้ง
5.เด็กหญิง ปนิตา จันทภาโส
6.เด็กหญิง ชญานิศ ชูหมุน
7.เด็กหญิง พิชญาภัค บุญเลิศ
8.เด็กหญิง อนันตญา วาจาสุจริต
1.นางสาว ปาจรีย์ ทองน้อย
2.นาย ธนวิชญ์ จิตต์สกูล
3.นางสาว นูรีดา สีโปง
4.นางสาว สุจินต์ อินทมะโน
23 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 1-3
82.00
9
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา อิสโร
1.นางสาว นูรีดา สีโปง
2.Miss Eliza Alexandra Maybank
24 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 4-6
85.33
13
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภัทรวิศว์ สุวรรณทวี
1.นางสาว ปิยนุช จิตภักดี
2.Miss Alessandra Katherine Chapman
25 ภาษาต่างประเทศ
การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป. 4-6
96.30
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง โจเลี่ยน แองเจลลี่ เดอกูซมัน
1.นางสาว สุจินต์ อินทมะโน
2.Mr. Jomark Dublin De Guzman
26 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills (Multi Skills Competition) ป. 4-6
80.00
10
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภัทรพล มนัสวานิช
1.นางสาว นรินทร์ทิพย์ เสนรุย
2.Miss Yunice Dusayan Subli
27 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 1-3
89.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ฮาตี เจ๊ะพงค์
1.นางสาว ณัฐณิตา โชติธรรมโม
28 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 4-6
92.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ฉันท์ชนก ราชผล
1.นาง วิลาวัณย์ ศรีระสันต์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.0046539306640625 วินาที
Power By School Master V 1.04