หมวดหมู่ : ภาษาไทย
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
2-0001
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กลอนสี่ ป. 4-6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อาคารเทพทาโร ชั้น 3 ห้อง 131
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
2
2-0002
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 1-3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อาคารเทพทาโร ชั้น 2 ห้อง 121
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
3
2-0003
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 4-6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อาคารเทพทาโร ชั้น 2 ห้อง 122
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
4
2-0004
เขียนเรื่องจากภาพ ป. 1-3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อาคารเทพทาโร ชั้น 2 ห้อง 123
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
5
2-0005
การเขียนเรียงความ ป. 4-6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อาคารเทพทาโร ชั้น 2 ห้อง 124
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
6
2-0006
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 1-3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อาคารเทพทาโร ชั้น 3 ห้อง 132 (เก็บตัว ห้อง 133)
10 ต.ค 2565 09.00 น. เป็นต้นไป
7
2-0007
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 4-6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อาคารเทพทาโร ชั้น 3 ห้อง 134 (เก็บตัว ห้อง 133)
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.0011849403381348 วินาที
Power By School Master V 1.04