หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
4-0001
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารเขาช้าง ชั้น 4 ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
2
4-0002
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารพังงา ชั้น 1 ห้อง ป.1/3 -1/6
10 ต.ค 2565 09.00 - 12.00 น.

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.00064420700073242 วินาที
Power By School Master V 1.04