รายการทั้งหมด10 ต.ค 2565
หมวดหมู่ : ปฐมวัย
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
1-0001
การปั้นดินน้ำมัน อนุบาล 1-3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารเขาหลัก ชั้น 1 ห้อง อ.3/1 อ.1/1 อ.2/1
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
2
1-0002
การฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย อนุบาล 1-3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารเขาหลัก ชั้น 2 ห้อง อ.2/2 อ.2/3 อ.2/4
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
หมวดหมู่ : ภาษาไทย
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
2-0001
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กลอนสี่ ป. 4-6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อาคารเทพทาโร ชั้น 3 ห้อง 131
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
2
2-0002
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 1-3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อาคารเทพทาโร ชั้น 2 ห้อง 121
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
3
2-0003
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 4-6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อาคารเทพทาโร ชั้น 2 ห้อง 122
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
4
2-0004
เขียนเรื่องจากภาพ ป. 1-3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อาคารเทพทาโร ชั้น 2 ห้อง 123
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
5
2-0005
การเขียนเรียงความ ป. 4-6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อาคารเทพทาโร ชั้น 2 ห้อง 124
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
6
2-0006
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 1-3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อาคารเทพทาโร ชั้น 3 ห้อง 132 (เก็บตัว ห้อง 133)
10 ต.ค 2565 09.00 น. เป็นต้นไป
7
2-0007
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 4-6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อาคารเทพทาโร ชั้น 3 ห้อง 134 (เก็บตัว ห้อง 133)
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
3-0001
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 1-3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารเขาช้าง ชั้น 2 ห้อง ป.4/2
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
2
3-0002
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 4-6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารเขาช้าง ชั้น 2 ห้อง ป.4/3
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
3
3-0003
คิดเลขเร็ว ป. 1-3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารเขาช้าง ชั้น 2 ห้อง ป.5/2
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
4
3-0004
คิดเลขเร็ว ป. 4-6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารเขาช้าง ชั้น 2 ห้อง ป.5/3
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
5
3-0005
การแข่งขันซูโดกุ ป. 1-6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารเขาช้าง ชั้น 2 ห้อง ป.6/2
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
4-0001
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารเขาช้าง ชั้น 4 ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
2
4-0002
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารพังงา ชั้น 1 ห้อง ป.1/3 -1/6
10 ต.ค 2565 09.00 - 12.00 น.
หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
5-0001
เพลงคุณธรรม ป. 1-3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 3 ห้อง 333 (เก็บตัวห้อง 334)
10 ต.ค 2565 09.00 น. เป็นต้นไป
2
5-0002
เพลงคุณธรรม ป. 4-6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 3 ห้อง 336 (เก็บตัวห้อง 335)
10 ต.ค 2565 09.00 น. เป็นต้นไป
3
5-0003
มารยาทไทย ป. 1-3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อาคารศรีตรัง ชั้น 2 ห้อง 422 (เก็บตัวห้อง 421)
10 ต.ค 2565 09.00 น. เป็นต้นไป
4
5-0004
มารยาทไทย ป. 4-6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อาคารศรีตรัง ชั้น 2 ห้อง 423 (เก็บตัวห้อง 424)
10 ต.ค 2565 09.00 น. เป็นต้นไป
5
5-0005
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 1-3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อาคารพิกุล ชั้น 2 ห้อง 222
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
6
5-0006
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 4-6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อาคารพิกุล ชั้น 2 ห้อง 223
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
7
5-0007
เล่านิทานคุณธรรม ป. 1-3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อาคารพิกุล ชั้น 3 ห้อง 232 (เก็บตัวห้อง 231)
10 ต.ค 2565 09.00 น. เป็นต้นไป
8
5-0008
เล่านิทานคุณธรรม ป. 4-6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อาคารพิกุล ชั้น 3 ห้อง 234 (เก็บตัวห้อง 233)
10 ต.ค 2565 09.00 น. เป็นต้นไป
หมวดหมู่ : สุขศึกษาและพลศึกษา
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
6-0001
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1-3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารพังงา ชั้น 3 ห้อง ป.3/3
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
2
6-0002
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 4-6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารพังงา ชั้น 3 ห้อง ป.3/4
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
3
6-0003
กิจกรรมแข่งขันทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ป. 1-6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลพังงา สนามบาสเกตบอล
10 ต.ค 2565 09.00 น.เป็นต้นไป
หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
7-0001
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 1-3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารพังงา ชั้น 2 ห้อง ป.2/3
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
2
7-0002
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 4-6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารพังงา ชั้น 2 ห้อง ป.2/4
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
3
7-0003
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 1-3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารพังงา ชั้น 2 ห้อง ป.2/5
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
4
7-0004
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 4-6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารพังงา ชั้น 2 ห้อง ป.2/6
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
8-0001
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ป. 1-6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารพิงกัน ชั้น 2 ห้อง ป.4/7
10 ต.ค 2565 09.00 น.เป็นต้นไป
2
8-0002
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ป. 1-6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารพิงกัน ชั้น 2 ห้อง ป.4/7
10 ต.ค 2565 09.00 น.เป็นต้นไป
3
8-0003
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(ชาย) ป. 1-6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารนางหงส์ ชั้น 1 ห้องประชุมสิมิลัน
10 ต.ค 2565 09.00 น. เป็นต้นไป
4
8-0004
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป. 1-6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารนางหงส์ ชั้น 1 ห้องประชุมสิมิลัน
10 ต.ค 2565 09.00 น.เป็นต้นไป
5
8-0005
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(ชาย) ป. 1-6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารพิงกัน ชั้น 2 ห้อง ป.4/4
10 ต.ค 2565 09.00 น.เป็นต้นไป
6
8-0006
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป. 1-6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารพิงกัน ชั้น 2 ห้อง ป.4/4
10 ต.ค 2565 09.00 น.เป็นต้นไป
7
8-0007
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย) ป. 1-6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารพิงกัน ชั้น 1 ห้องสมุด
10 ต.ค 2565 09.00 น. เป็นต้นไป
8
8-0008
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป. 1-6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารพิงกัน ชั้น 1 ห้องสมุด
10 ต.ค 2565 09.00 น. เป็นต้นไป
หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
9-0001
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป. 1-6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารอเนกประสงค์
10 ต.ค 2565 09.00 น.เป็นต้นไป
หมวดหมู่ : การงานอาชีพ
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
10-0001
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ ธรรมชาติในท้องถิ่น ป. 4-6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลพังงา ลานด้านหลังอาคารพังงา
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
2
10-0002
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ป. 4-6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลพังงา ลานด้านหลังอาคารพังงา
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
3
10-0003
การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ป. 4-6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลพังงา ลานด้านหลังอาคารพังงา
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
4
10-0004
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป. 4-6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลพังงา ลานด้านหลังอาคารพังงา
10 ต.ค 2565 09.00 น.เป็นต้นไป
หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
11-0001
การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Paint) ป. 1-3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารนางหงส์ ชั้น 2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
10 ต.ค 2565 09.00-11.00 น.
2
11-0002
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (ComicStrip) ป. 4-6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารเขาช้าง ชั้น 3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
3
11-0003
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป. 4-6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารเขาช้าง ชั้น 3 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
4
11-0004
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป. 4-6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารเขาช้าง ชั้น 3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
12-0001
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 1-3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารนางหงส์ ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 (เก็บตัวห้อง ป.5/1)
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
2
12-0002
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 4-6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารนางหงส์ ชั้น 3 ห้อง ป.4/1 (เก็บตัวห้อง ป.3/2)
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
3
12-0003
การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป. 4-6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารนางหงส์ ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 (เก็บตัวห้อง ป.1/1)
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
4
12-0004
การแข่งขัน Multi Skills (Multi Skills Competition) ป. 4-6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารนางหงส์ ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 (เก็บตัวห้องศูนย์ ERIC)
10 ต.ค 2565 09.00 น.เป็นต้นไป

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.0044701099395752 วินาที
Power By School Master V 1.04